Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Паушално опорезивање

05. 08. 2019.

Порески обвезници којима вођење пословних књига отежава обављање делатности могу поднети захтев за паушално опорезивање.

 Видео прилог – погледајте овде

Захтев за паушално опорезивање, новоосновани привредни субјекти могу поднети уносом и опредељивањем у Агенцији за привредне регистре приликом оснивања предузетничке радње у регистрационој пријави. Они пак који раде годинама тај захтев могу поднети најкасније до 30. новембра текуће године за наредну пословну годину.

Начелник у Сектору за контролу Драган Агатуновић каже да предузетници који се определе за паушално опорезивање не могу обављати делатност у области трговине на велико и мало, хотелијерства, ресторана, послова у вези са некретнинама, финансијског посредовања, затим обвезници који имају промет преко 6 милиона динара на годишњем нивоу, као и обвезници који су евидентирани у систему ПДВ-а односно који су обвезници ПДВ-а.

Полазна основица за утврђивање паушалног прихода одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом у претходној години, помножено са одговарајућим коефицијентом те групе делатности. Основица је коригована и одређеним елементима.

Драган Агатуновић објашњава да елементи који коригују полазну основицу увећавају односно умањују пореску основицу јесу место на коме се радња налази, старост обвезника, површина локала, број запослених радника, тржишни услови и други елементи значајни за ниво опорезивања.

У току ове године Влада Републике Србије формирала је радну групу са циљем унапређења паушалног опорезивања. Основни циљ и задатак те групе је увођење апликативног софтвера који ће бити на порталу Пореске управе.

„Свако физичко лице ће уносом пар елемената од значаја за опорезивање, добити информацију о нивоу износа пореза и доприноса који га очекују уколико се определи за оснивање предузетничке радње у наредном периоду. Тај апликативни софтвер ће такође служити за аутоматизацију пословног процеса у смислу доношења решења за све паушално опорезоване обвезнике у току децембра месеца за наредну пословну годину“, каже Драган Агатуновић.

На тај начин биће избегнуте две примедбе предузетника. Прва, да не знају који је тачан ниво пореских обавеза у тренутку оснивања предузетничке радње, а друга да се пореска обавеза утврђује у различитим месецима у току године.

Према речима Драгана Агатуновића на овај начин свако од будућих предузетника знаће који ниво обавеза може да очекује уколико отвори предузетничку радњу, а у току децембра односно до краја текуће године предузетници ће добити решење које се односи на наредну пословну годину.

Тако ће се поступак олакшати свим учесницима, смањиће се трошкови и пореским обвезницима и Пореској управи. Једноставно речено, целокупни процес биће знатно ефикаснији.

Извор: Прва ТВ