Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Рачун СИМПА данас блокиран

Рачун СИМПА данас блокиран

23. 08. 2013.

Свим медијима

Данас je Одељењу за принудну наплату Народне банке Србије предато решење о блокади рачуна компаније СИМПО.

Ових дана је било много различитих информација и тумачења поводом пореског дуга компаније СИМПА. Управо зато, поводом законитости принудне наплате и блокаде рачуна  СИМПО дајемо следеће објашњење.

Закон о приватизацији (''Сл. гласник РС'', број 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 93/2012 и 119/2012) уредио је, када је реч о привредним субјектима, начин и поступак приватизације.

Закон прави јасну разлику у поступању државних поверилаца када се налзе у поступку реструктурирања или поступку приватизације.

Закон чланом 20ж регулише  да за предузећа која се налазе у поступку реструктурирања од дана доношења одлуке о реструктурирању (коју доноси Агенција за приватизацију) до дана  окончања реструктурирања не може се одредити било која мера принудног извршења.

Међутим, Симпо није у поступку реструктурирања и никада није био јер Агенција за приватизацију није донела такву одлуку.

За субјекта који се налази у поступку приватизације (јавним тендером или јавном аукцијом) државни поверилац не може спроводити принудну наплату ради намирења потраживања насталих до 31.12.2007.године. Како је 2007.година истекла нема правних сметњи за принудну наплату дуга код Симпа.

Агенција за приватизацију је 12.12.2005. донела одлуку   за продају Симпа методом јавног тендера (одлука број 10-1995/05-819/03). Такође је Агенција донела одлуку о методу приватизације  11.01.2006., којом се одређује да ће се вршити продаја капитала  односно имовине Симпа  методом јавног тендера.  Питање је: Зашто никада није ни започета продаја јавним тендером.

Пореска управа је извршила пријаву потраживања у поступку приватизације  за Симпо у износу од  845.032.749,85 динара.

Међутим,  разлика дуга од 845 милиона динара до 4,88 милијарди динара, колко је укупан дуг Симпа, ПИБ 100 549 457,  је текући дуг који Симпо није плаћао и ако је вршио исплате зарада, без  плаћања  пореза и доприноса на исте, а при том је од укупног дуга, дуг за доприносе око 2 милијарде динара.

Из свега изнетог произилази да нема правних сметњи за наплату дуга по основу јавних прихода код предузећа Симпо Врање, па је у складу с тим донето решење о принудној наплати из средстава на пословном рачуну пореског обвезника (решење број ЦВП-433-01-2039/2013 од 21.08.2013.) које је у четвртак, 22.08.2013.године уручено и компанији Симпо.

На наведено решење Симпо је уложио жалбу. Истовремено је поднео и  захтев за одлагање извршења решења док се о жалби не реши, сходно члану 147. Став. 2. ЗПППА. О захтеву за одлагање је одлучено одбијањем.

У петак 23.08.2013. Одељењу за принудну наплату Народне банке Србије предато је решење о блокади рачуна  компаније СИМПО.

             

                                                                Биро за информисање