Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Реализован налог министра Динкића

Порески календар

јан 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

23. 08. 2013.

Реализован налог министра Динкића

Свим медијима

Јуче је министар Млађан Динкић посредством свог налога на Твитер-у, обавестио јавност да је издао налог Пореској управи Републике Србије и директору Ивану Симичу, да се уради нормативна корекција у делу Правилника и Упутства којим се омогућава да се оствари повраћај ПДВ за купљену опрему и храну за бебе, пре рођења детета, што до сада није био случај.

Подносиоцу захтева – купцу хране и опреме за бебе по поднетим захтевима уз које су приложени рачуни продавца хране и опреме за бебе којима је извршена набавка хране и опреме за бебе пре датума рођења детета, може се одобрити рефундација ПДВ, сагласно одредбама члана 56б Закона о порезу на додату вредност («Сл. гласник РС», бр. 84/04,...93/12, у даљем тексту: Закон), као и одредбама члана 10б Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл. гласник РС бр. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, у даљем тексту: Правилник).

Напомињемо да се не може признати право на рефундацију ПДВ уколико су рачуни издати пре 1.1.2013. године с обзиром да се наведена одредба Закона примењује од 1. јануара 2013. године (члан 52. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност «Сл. гласник РС», број 93/12).

Подносиоци захтева по основу којих су ОЈ ПУ донеле одговарајућа акта, при чему нису узета у обзир као валидна документација рачуни издати пре рођења детета и који нису поднели одговарајуће правне лекове, потребно је да доставе допуну захтева за рефундацију ПДВ. Надлежна ОЈ ПУ на основу допуне захтева предузима активности у смислу доношења пореско управног акта који ће бити основ за остваривање права на рефундацију ПДВ. 

Организационе јединице Пореске управе Републике Србије су од данас већ упознате са овим изменама и обавезне су да поступе у складу са  изменама.

                                                                 Биро за информисање

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар