Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Oдговор омбудсману Саши Јанковићу

Oдговор омбудсману Саши Јанковићу

10. 01. 2014.

Свим медијима

Заштитник грађана господин Саша Јанковић је у саопштењу  медијима тврдио, да Пореска управа није поступила по његовој препоруци да се врати новац грађанима којима је месецима обрачунавана камата на камату, иако је, како наводи г. Јанковић, Уставни суд такав обрачун оценио неуставним. Уз пуно уважавање статуса независног регулаторног тела,  што институција Заштитника грађана јесте, Министарство финансија и Пореска управа као део тог министарства,  желе јавности да предоче следеће чињенице:

1. Заштитник грађана је новембра 2012. године обавештен да се одлука Уставног суда Србије о проглашењу неуставности одредбе Закона о висини стопе затезне камате у делу којим се затезна камата обрачунава комфорном методом, не односи на Закон о пореском поступку и пореској администрацији.

2. Упркос чињеници да се одлука Уставног суда не односи на пореске законе које примењује Пореска управа, Заштитник грађана маја месеца 2013. године утврђује да Министарство финансија и Пореска управа поступају неправилно јер не „прате одлуке Уставног суда и не предузимају потребне активности“.

3. Истог месеца, дакле маја 2013. године, Пореска управа руководећи се начелом законитости у раду, обавештава Заштитника грађана да је од Уставног суда затражено мишљење поводом одлуке о поништавању одредбе Закона о висини стопе затезне камате, са молбом да Уставни суд прецизира да ли се та одлука односи и на законе које примењује Пореска управа.

4. Јуна месеца 2013. године Уставни суд доставља званично мишљење Министарству финансија односно Пореској управи у којем пише:

“ Уставни суд не ствара норму већ је искључиво надлежан да укида постојећу норму и одлука Уставног суда има правно обавезујуће дејство само у односу на пропис који је био предмет оцењивања.“

Пореска управа је то мишљење проследила Заштитнику грађана и обавестила га да се одлука Уставног суда односила искључиво на члан 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате и да са законским одредбама које примењује Пореска управа, према мишљењу самог Уставног суда, та одлука нема никакво правно дејство.

5. Желимо такође да обавестимо Заштитника грађана да је на иницијативу Пореске управе промењен комфорни метод обрачуна камата (Службени гласник  РС 93/2012) и да се нови принцип обрачуна примењује од 1. јануара 2013. године. Евентуална ретроактивна примена одредби од стране Пореске управе би било незаконито поступање.

 

                                                                                                                                            Биро за информисање