Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом

Правилник о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом

("Службени гласник РС" бр. 61/06)

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављени приход унакрсном проценом из члана 59. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 и 85/05 – у даљем тексту: ЗПППА) који се, на основу члана 59. став 3. ЗПППА, опорезује као други приход према закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 2.

Основицу пореза на доходак грађана на други непријављени приход (у даљем тексту: пореска основица) Пореска управа утврђује унакрсном проценом, и то:

1) физичким лицима и предузетницима који су према закону којим се уређује порез на доходак грађана дужни да надлежном пореском органу поднесу пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за остварени доходак у години за коју се врши утврђивање овог пореза;

2) физичким лицима и предузетницима из члана 186. став 1. ЗПППА, који су Пореској управи у законском року поднели пријаву за евиденцију њихове укупне имовине у земљи и иностранству са стањем имовине на дан 1. јануара 2003. године;

3) физичким лицима и предузетницима из члана 186. став 1. ЗПППА, који Пореској управи нису у законском року поднели пријаву за евиденцију њихове укупне имовине у земљи и иностранству са стањем имовине на дан 1. јануара 2003. године, иако су били дужни да поменуту пријаву поднесу с обзиром на укупну вредност њихове имовине у земљи и иностранству са стањем на дан 1. јануара 2003. године;

4) физичким лицима и предузетницима из члана 186. став 4. ЗПППА, који су Пореској управи у законском року поднели пријаву за евиденцију њихове укупне имовине у земљи и иностранству са стањем имовине на дан 1. јануара 2003. године.

Члан 3.

Физичким лицима и предузетницима из члана 2. тачка 1) овог правилника, пореска основица унакрсном проценом утврђује се у износу разлике између вредности њихове нето имовине на крају и на почетку календарске године за коју се пореска основица утврђује (у даљем тексту: календарска година), увећана за процењене издатке за приватне потребе и умањена за износ пријављеног дохотка за календарску годину.

Члан 4.

Вредност нето имовине физичког лица и предузетника из члана 2. тачка 1) овог правилника на почетку календарске године, у смислу овог правилника, чини збир укупне вредности његове имовине из члана 186. став 2. ЗПППА, са стањем на дан 1. јануара календарске године.

Вредност нето имовине физичког лица и предузетника из става 1. овог члана на крају календарске године, у смислу овог правилника, чини збир вредности његове имовине из члана 186. став 2. ЗПППА са стањем на дан 31. децембра календарске године, његове имовине која је у календарској години стечена теретно и отуђена теретно или бестеретно, износа његових средстава употребљених за градњу или куповину имовине на име, односно у корист трећих лица у календарској години, вредности његове имовине и износа његових средстава која су у календарској години дата у хуманитарне сврхе или као донација, износа средстава плаћених на име закупа, осигурања и обезбеђења имовине из члана 186. став 2. ЗПППА, износа средстава која су му исплаћена на име накнаде штете за крађу или уништење дела његове имовине у календарској години, као и вредности друге имовине из члана 186. став 2. ЗПППА стечене и отуђене у календарској години.

Процењени издаци за приватне потребе за календарску годину, у смислу овог правилника, износе нула динара.

За физичка лица и предузетнике из става 1. овог члана п ријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се збир дохотка наведеног у пореској пријави за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за календарску годину за коју се врши унакрсна процена коју је физичко лице, односно предузетник у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана поднео надлежном пореском органу, прихода од капитала, капиталног добитка, добитака од игара на срећу остварених у календарској години и вредности његове имовине коју је у календарској години стекао наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин.

Ако физичко лице, односно предузетник није поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за календарску годину, а према закону којим се уређује порез на доходак грађана је био дужан да поднесе наведену пореску пријаву, пријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се троструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у календарској години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, уколико физичко лице, односно предузетник не докаже да је у календарској години остварио већи доходак.

Ако је резидентно физичко лице, односно предузетник у календарској години био упућен у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице, у случају из става 5. овог члана, пријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се петоструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у календарској години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, уколико физичко лице, односно предузетник не докаже да је у календарској години остварио већи доходак.

Члан 5.

У имовину коју је физичко лице и предузетник из члана 2. тач. 1) – 4) овог правилника стекао и отуђио теретно или бестеретно, коју је градио или купио на име, односно у корист трећих лица, коју је дао у хуманитарне сврхе или као донацију и која је украдена или уништена, у смислу овог правилника, спада имовина из члана 186. став 2. ЗПППА.

У имовину коју је физичко лице и предузетник из члана 2. тач. 1) – 4) овог правилника стекао наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин, поред имовине из члана 186. став 2. ЗПППА, спада и друга имовина стечена наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин, ако је употребљена за теретно стицање имовине из члана 186. став 2. ЗПППА.

Члан 6.

Ако овим правилником није друкчије прописано, вредност нето имовине из члана 4. ст. 1, 2. и 4. овог правилника, јесте вредност имовине у тренутку њеног стицања исказана у валидним исправама и другим доказима о стицању те имовине, уколико није нижа од тржишне вредности.

Уколико Пореска управа у поступку утврђивања вредности нето имовине из става 1. овог члана оцени да је вредност имовине или дела те имовине исказана у валидним исправама и другим доказима о стицању имовине, нижа од тржишне вредности, Пореска управа утврђује вредност нето имовине, односно њеног дела у висини тржишне вредности у тренутку стицања.

Тржишну вредност непокретности и моторних возила из члана 186. ст. 2. тач 1) и 4) ЗПППА, Пореска управа утврђује на начин на који се утврђује пореска основица пореза на пренос апсолутних права.

Члан 7.

Вредност акција, у смислу овог правилника, чини њихова књиговодствена вредност на власничком рачуну власника хартија од вредности, односно тржишна вредност исказана на берзи на дан 1. јануара, односно 31. децембра календарске године. Уколико у календарској години није било промена на власничком рачуну, као вредност акција на дан 31. децембра календарске године узима се књиговодствена вредност евидентирана на власничком рачуну хартија од вредности, односно тржишна вредност исказана на берзи на дан 1. јануара календарске године.

Вредност удела, у смислу овог правилника, чини њихова вредност евидентирана од стране надлежног органа у регистру привредних субјеката на дан 1. јануара, односно 31. децембра календарске године. Уколико у календарској години у вези вредности удела није било промена у регистру привредних субјеката, као вредност удела на дан 31. децембра календарске године узима се њихова евидентирана вредност на дан 1. јануара календарске године.

Вредност штедних улога, у смислу овог правилника, представља износ позитивног салда штедних улога физичког лица и предузетника на дан 1. јануара, односно 31. децембра календарске године код банака у земљи и иностранству.

Вредност нето имовине - објеката из члана 186. став 2. тачка 1) ЗПППА који се граде на основу одобрења за градњу према техничкој документацији за изградњу објекта, а чија изградња није завршена у календарској години, утврђује се сразмерно степену изграђености објекта, полазећи од података из главног пројекта издатог у складу са законом којим се уређује планирање и изградња у односу на укупну вредност објекта исказану у предмеру и предрачуну радова, уколико авансно није плаћен већи износ средстава.

Вредност нето имовине - објеката из члана 186. став 2 тачка 1) ЗПППА за чију изградњу није издато одобрење за градњу, а чија изградња није завршена у календарској години, утврђује се у висини вредности изведених радова на основу доказа физичког лица и предузетника о уложеним средствима у изградњу таквог објекта, а у њиховом недостатку на основу процене Пореске управе.

Вредност нето имовине – објеката из члана 186. став 2. тачка 1) ЗПППА који се у календарској години реконструишу, дограђују, адаптирају или санирају, а наведени радови нису завршени у календарској години, утврђује се сразмерно у односу на укупну вредност радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији или санацији исказаних у акту издатом од стране надлежног органа за извођење наведених радова.

Вредност изведених грађевинских и других радова на објектима из става 6. овог члана који се изводе без акта издатог од стране надлежног органа, а нису завршени у календарској години, утврђује се у висини вредности изведених радова на основу доказа физичког лица и предузетника о уложеним средствима на извођењу тих радова, а у њиховом недостатку на основу процене Пореске управе.

Вредност имовине из члана 186. став 2. тач. 3) и 4) ЗПППА која је у календарској години купљена на кредит или лизинг, а њена отплата није извршена у целости у календарској години, утврђује се у висини износа рата које је физичко лице, односно предузетник платило у складу са уговором о кредиту, односно уговором о лизингу у календарској години.

Члан 8.

Вредност нето имовине из члана 186. став 2. ЗПППА која је у календарској години стечена теретно и отуђена теретно или бестеретно, утврђује се на начин прописан одредбама чл. 6. и 7. овог правилника.

Члан 9.

Утврђивању пореске основице унакрсном проценом физичким лицима и предузетницима из члана 2. тачка 1) овог правилника, Пореска управа приступа после истека законског рока за подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину за коју се утврђује пореска основица.

За физичка лица и предузетнике из става 1. овог члана, прво утврђивање пореске основице унакрсном проценом Пореска управа може да изврши у 2007. години за календарску 2006. годину.

Члан 10.

Физичким лицима и предузетницима из члана 2. тачка 2) овог правилника, Пореска управа утврдиће јединствену пореску основицу унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2005. године.

У случају из става 1. овог члана, јединствена пореска основица утврђује се у износу разлике између вредности њихове нето имовине са стањем на дан 31. децембра 2005. године и са стањем на дан 1. јануара 2003. године, увећана за процењене издатке за приватне потребе у том периоду и умањена за износ пријављеног дохотка за године у том периоду.

Вредност нето имовине физичког лица и предузетника из става 1. овог члана са стањем на дан 1. јануара 2003. године, у смислу овог правилника, чини збир вредности укупне његове имовине из члана 186. став 2. ЗПППА исказан у поднетој пријави за евиденцију укупне имовине у земљи и иностранству.

Вредност нето имовине физичког лица и предузетника из става 1. овог члана са стањем на дан 31. децембра 2005. године, у смислу овог правилника, чини збир вредности његове имовине из члана 186. став 2. ЗПППА са стањем на дан 31. децембра 2005. године, вредности његове имовине која је у периоду од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2005. године стечена теретно и отуђена теретно и бестеретно, износа средстава употребљених за градњу или куповину имовине на име, односно у корист трећих лица у том периоду, вредности његове имовине и износа средстава која су у том периоду дата у хуманитарне сврхе или као донација, износа средстава плаћених на име закупа, осигурања и обезбеђења имовине из члана 186. став 2. ЗПППА, износа средстава која су физичком лицу, односно предузетнику исплаћена на име накнаде штете за крађу или уништење дела његове имовине у том периоду, као и вредности друге имовине из члана 186. став 2. ЗПППА стечене и отуђене у том периоду.

Процењени издаци за приватне потребе за период из става 1. овог члана, у смислу овог правилника, износе нула динара.

За физичка лица и предузетнике из става 1. овог члана, пријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се збир дохотка наведеног у пореским пријавама за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2003, 2004. и 2005. годину, које су у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана поднете надлежном пореском органу, прихода од капитала, капиталног добитка, добитака од игра на срећу које су остварили у том периоду и вредности имовине коју је физичко лице, односно предузетник у том периоду стекао наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин.

Ако физичко лице, односно предузетник није поднео пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за једну или више година из става 6. овог члана, а према закону којим се уређује порез на доходак грађана је било дужно да поднесе наведену пореску пријаву, пријављеним дохотком сматра се доходак утврђен решењем Пореске управе у поступку пореске контроле за годину, односно године за које није поднета пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

Ако Пореска управа, у случају из става 7. овог члана, у поступку пореске контроле није утврдила доходак физичког лица, односно предузетника, пријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се четвороструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години, односно годинама за које није поднета пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, уколико физичко лице, односно предузетник не докаже да је остварио већи доходак.

Ако је резидентно физичко лице, односно предузетник у периоду из става 1. овог члана био упућен у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице, у случају из става 8. овог члана, пријављеним дохотком, у смислу овог правилника, сматра се десетоструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години, односно годинама за које није поднета пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, уколико физичко лице, односно предузетник не докаже да је остварио већи доходак.

Члан 11.

Вредност нето имовине из члана 10. овог правилника за физичка лица и предузетнике из члана 2. тачка 2) овог правилника, утврђује се на начин прописан одредбама чл. 6. и 7. овог правилника.

Члан 12.

Физичким лицима и предузетницима из члана 2. тачка 3) овог правилника, Пореска управа утврдиће јединствену пореску основицу унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2005. године.

Физичким лицима и предузетницима из става 1. овог члана, унакрсна процена јединствене пореске основице примењује се на целокупну њихову имовину.

Целокупном имовином из става 2. овог члана, у смислу овог правилника, сматра се имовина из члана 186. став 2. ЗПППА са стањем имовине на дан 31. децембра 2005. године.

У поступку утврђивања вредности нето имовине и јединствене пореске основице физичким лицима и предузетницима из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе чл. 6. и 7. и члана 10. ст. 2, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог правилника.

Вредност нето имовине за физичка лица и предузетнике из става 1. овог члана на дан 1. јануара 2003. године, у смислу овог правилника, износи нула динара.

Члан 13.

Физичким лицима и предузетницима из члана 2. тачка 4) овог правилника, Пореска управа утврдиће јединствену пореску основицу унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2005. године.

У поступку утврђивања вредности нето имовине и јединствене пореске основице физичким лицима и предузетницима из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе чл. 6. и 7. и члана 10. ст. 2 - 9. овог правилника.

Члан 14.

Физичким лицима и предузетницима из члана 2. тач. 2) - 4) овог правилника према којима је покренут поступак утврђивања јединствене пореске основице унакрсном проценом за период од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2005. године на начин прописан одредбама чл. 10 - 13. овог правилника, пореска основица унакрсном проценом убудуће се може утврђивати само за календарску годину, почев од 2007. године за календарску 2006. годину.

Члaн 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

Број: 110-00-181/2006-04
У Београду, 17.јула 2006. године

МИНИСТАР,
Млађан Динкић