Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике

Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике

("Службени гласник РС" бр. 46/12)

Члан1

Овом  уредбом  уређује  се  износ,  начин  и  динамика  уплате  доприноса  за  обавезно пензијско  и  инвалидско  и  здравствено  осигурање  за  свештенике  и  верске службенике  из средстава буџета Републике Србије.

Члан2

За лица из члана1. ове уредбе средства за уплату доприноса за обавезно пензијско и инвалидско  и  здравствено  осигурање  обезбеђују  се  у  буџету  Републике  Србије  до  висине најниже месечне основице доприноса прописане чланом38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Разлику доприноса између најниже месечне основице доприноса и опредељене основице доприноса уплаћује осигураник, односно црква или верска заједница, у складу са законом.

Средства из става1. овог члана обезбеђују се у буџету Републике Србије на разделу органа надлежног за послове вера, у складу са законом.

Члан3

Орган  надлежан  за  послове  вера  преносиће  средства  на  прописане  уплатне  рачуне доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица из члана1. ове уредбе, најкасније до15. у месецу за претходни месец.

Члан4

Надлежна  организација  за  обавезно  социјално  осигурање  доставља  податке  о осигураницима  и  променама у осигурању за  осигуранике  из  члана1. ове уредбе  Пореској управи, у роковима прописаним Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Основицу доприноса за сваког осигураника црква, односно верска заједница опредељује у сарадњи са надлежном организацијом за обавезно социјално осигурање која податке о томе доставља Пореској управи, у складу са законом.

Пореска  управа  доноси  решења  о  задужењу,  на  основицу  доприноса  коју  определи црква, односно верска заједница у сарадњи са надлежном организацијом за обавезно социјално осигурање. Основица се опредељује за одређеног осигураника и не може се мењати у току текуће године.

Члан5

Пореска  управа,  по  извршеној  уплати  из  члана2. ове  уредбе,  евидентира  уплаћене доприносе о сваком осигуранику о чему доставља податке надлежној организацији за обавезно социјално осигурање.

Члан6

Пореска управа, најкасније до5. у месецу доставља податке о свештеницима и верским службеницима,  о  јединици  локалне  самоуправе  на  којој  се  врши  задужење  за  одређеног осигураника, обележјима за идентификацију обвезника, најнижој месечној основици осигурања и обрачунатом износу доприноса за обавезно социјално осигурање на ту основицу, органу надлежном за послове вера.

Члан7

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном гласнику Републике Србије".