Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "БОНЕЛ" ДОО из Оџака

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "БОНЕЛ" ДОО из Оџака

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Бачка Паланка, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  БОНЕЛ  ДОО   из   Оџака    на основу члана 104. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( ''Сл. гласник РС'', бр.80/02,…108/2013),   доноси

О Г Л А С

О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

ШЕСТО рочиште за трећу  јавну продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе путем непосредне погодбе за следеће покретне ствари:

1

Машина за ињекционо бризгање пластике    

KRAUSS    120 H     K H S

2

Машина за ињекционо бризгање пластике    

ANKER   65 V 17-65

3

Расхладни   систем

FRIGO  CHILLER  S.N.C.   INDUSTRIAL

својина пореског обвезника БОНЕЛ ДОО, са седиштем у Бачкој Паланци, улица и број Војводе Мишића 20, који је евидентиран као обвезник ПДВ, 

ОДРЖАЋЕ СЕ дана 28.05.2014. године, са почетком у 09,00 часова, у канцеларији Филијале Бачка Паланка, улица и број Краља Петра Првог 14., соба  број   26 II спрат.

Почетна вредност покретних ствари износи:         

Р б

                     Врста  машине

                Марка - Тип

 

 

Почетна вредност + ПДВ  20%

1

Машина за ињекционо бризгање пластике    

KRAUSS    120 H     K H S

  514.000,00  +  ПДВ  20 %

2

Машина за ињекционо бризгање пластике    

ANKER   65 V 17-65

  286.000,00  +  ПДВ  20%

3

Расхладни   систем

FRIGO  CHILLER  S.N.C.   INDUSTRIAL

  343.000,00  +  ПДВ  20%

Продаја покретних ствари се врши путем непосредне погодбе.

На овом рочишту покретне ствари не могу се продати по цени нижој од 30% процењене вредности, односно испод  342.900,00  динара + ПДВ по стопи од 20% ствар под редним бројем 1 - 3.

Покретне ствари изложене јавној продаји купују се у виђеном стању без права на рекламацију.

За учествовање у јавној продаји  полаже се депозит у висини од 10% од почетне вредности појединачне покретне ствари и прилаже се уверење о исплаћеним пореским обавезама издато од стране Пореске управе као и документа о идентификацији учесника у продаји.

Депозит се уплаћује до 27.05.2014. г. на рачун Пореске управе број:  840-1700845-84 – Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, позив на број одобрења:  97-07-205-101430284V.

Понуђачи су дужни да понуде предају у затвореним ковертама, са обавезном назнаком ''НЕ ОТВАРАЈ'',  у писарници Пореске управе - Филијале Бачка Паланка, Краља Петра Првог 14, соба бр. 49., најкасније до 28.05.2014. г., до 08,45 часова.

На овој јавној продаји не могу учествовати као понуђачи сам порески обвезник чији се дуг наплаћује, лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица.

Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене покретне ствари, њено давање  у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана закључења ове јавне продаје.   

Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана доставе записника о продаји покретних ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца, решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.    

Ствари изложене јавној продаји могу се видети сваког радног дана у времену од 09,00 до 12,00 часова пријавом у канцеларији бр.26. II спрат, ове Филијале, контакт телефон 021-755-1305. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Бачка Паланкa и у дневнoм листу '' ДАНАС ''.

                                                                                                                                                        Д и р е к т о р

                                                                                                                                                   Мирослав  Ристић

Објавиће се у дневном листу ДАНАС  дана 20.05.2014. г.