Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности, пореског обвезника Николе Танасијевића из Ваљева

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности, пореског обвезника Николе Танасијевића из Ваљева

Министарство финансија - Пореска управа –Филијала А Ваљево, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности, пореског обвезника НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ из Ваљева ,ул  Кличевац  бр 186. из Ваљева, ЈМБГ 2012983770016, на основу члана 108. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002... и 105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 30/2010), доноси:

З А К Љ У Ч А К

о одређивању продаје непокретности

путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прва продаја (по други пут) дана 22.05.2015. год.са почетком у 1000 часова за продају непокретности у поступку принудне наплате пореске обавезе путем усменог јавног надметања и то:

 

 Катастарска парцела

     Врста непокретности

Површина у арима

Цена по ару 98.000,00 динара

1

193/11

Улица Нова 30, њива 5.класе

4.74

464.520,00

2

193/12

Улица Нова 30, њива 5.класе

3.69

361.620,00

3

195/1

Улица Нова 30, воћњак 2.класе

7.50

730.000,00

 

 

УТВЂЕНА ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ

 

1.561.140,00

2. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

3. На првој продаји (по други пут) непокретности се не могу продати по цени нижој од  75 % утврђене почетне вредности.

4. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о          измиреним пореским обавезама.

5. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5 % од утвђене почетне вредности која је предмет продаје.

6. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој је продата непокретност, уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непкретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита.

7. Овај закључак истаћи на огласној табли ове Филијале и доставити пореском обвезнику и објавити у дневном листу Данас..

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА ( ПО ДРУГИ ПУТ ) непокретности путем усменог јавног надметања  пореског обвезника „НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋЈМБГ 2012983770016 , из Ваљева, ул Кличевац бр.186 : 

 А)Непокретности и то:  

 

 Катастарска парцела

     Врста непокретности

Површина у арима

Цена по ару 98.000,00 динара

1

193/11

Улица Нова 30, њива 5.класе

4.74

464.520,00

2

193/12

Улица Нова 30, њива 5.класе

3.69

361.620,00

3

195/1

Улица Нова 30, воћњак 2.класе

7.50

730.000,00

 

 

УТВРЂЕНА ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ

 

1.561.140,00

Прва продаја (по други пут) одржаће се дана 22.05.2015. године, у просторијама Пореске Управе-Филијале А Ваљево, улица Вука Караџић бр. 2 , са почетком у 1000 часова. Све информације о непокретности могу се добити на телефон 014-222-312 локал 130,  а непокретности се могу разгледати 21.05.2015. године од 1000 до 1100 часова, на адреси непокретности

2. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.                                                                                                           

3. На првој продаји (по други пут) путем усменог јавног надметања,  непокретности се не могу продати испод 75% утврђене  почетне вредности и непокретности се купују у виђеном стању без права на рекламацију.

4. Учесници на лицитацији су дужни да донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама.                                          

5. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица.  Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5 % утврђене почетне вредности непокретности на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84, модел плаћања 97, позив на број  97 87-107-2012983770016N.

6. Купац најбољи понуђач је дужан да цену, по којој су продате непокретности,  уплати у року од 8 дана од закључења продаје усменим јавним надметањем (члан 111. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје тих непокретности.

7. Овај оглас се објављује на огласној табли Пореске управе – Филијала А Ваљево и у дневном листу Данас.

                                                                                                                                              ДИРЕКТОР                 

                                                                                                                                     Гордана Радојичић