Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Оглас о наставку продаје покретних ствари путем непосредне погодбе пореског обвезника ДОО „ПАПОВИЋ ГРАДЊА“ из Лугара

Оглас о наставку продаје покретних ствари путем непосредне погодбе пореског обвезника ДОО „ПАПОВИЋ ГРАДЊА“ из Лугара

Број: 058-433-06-3330/2013-14

Министарство финансија– Пореска управа Филијала Лесковац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника  ДОО „ПАПОВИЋ ГРАДЊА“  из Лугара, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002… 105/2014), дана 12.06.2015. године, објављује

 

О Г Л А С

о наставку продајепокретних ствари путем непосредне погодбе

1. ПРВО  рочиште за продају покретних ствари путем непосредне погодбе пошто продаја покретних ствари  није успела у року од три месеца од  дана доношења закључка о одређивању продаје усменим јавним надметањем,  и то:

 

Опис ствари

Комада

Марка

   Тип

Година производње

Процењена

вредност

1

Шлајферица

1

VIET

/

/

180.000,00

Одржаће се дана 03.07.2015. године у  пословним просторијама централног магацина Пореске управе у Нишу улица 12 фебруар бб у  11,00  часова.

Цена је без ПДВ-а.

2. Продаја покретних ствари наставља се непосредном  погодбом између Пореске управе и купца.

3. Порески обвезник  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствaри која је предмет ове продаје.Забрана за наведена лица се односи и на препродају купљених ствари,њихово давање у закуп,на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршрној продаји.

4. Лица која учествују у непопсредној погодби  су дужна да доставе уверење надлежне Пореске управе да немају дуговања по основу јавних прихода. 

5. Продаја покретних ствари непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Пореске управе и купца али не нижој од 30% од процењене вредности.

6. Купац  је дужан да цену по којој му је продата ствар уплати у року од 8 дана од дана закључења рочишта за непосредну продају. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари

7. На купљену покретну ствар не може се стављати рекламација.     

8. Овај оглас објавити на интернет страни и  огласној табли Филијале Лесковац.

Ближе информације могу се добити на телефон број 016/215-746  

                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                               ИВАН СТАНКОВИЋ