Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Симоновић Игора власника ЗТУР „Симоновић папир“

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Симоновић Игора власника ЗТУР „Симоновић папир“

ПИБ 107979525

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Пирот, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Симоновић Игора власника ЗТУР „Симоновић папир“,  ПИБ 107979525,  на основу чланова 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2005, 85/2005, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011....105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010), објављује:

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем непосредне погодбе

1. Одређује прво поновљенорочиште за продају покретних ствари путем непосредне погодбе, пореског обвезника Симоновић Игора власника ЗТУР „Симоновић папир“,  ПИБ 107979525, путем усменог јавног надметања, и то

Покретне ствари које имају регистрациони број:

Р. б.

Врста  покретне ствари

Рег. ознака/број

 

марка

 

Тип

Број шасија

 

Број мотора

 

Година производње

 

Снага мотора у KW

 

 

Рад. зап. мотора у cm

Процењена вредност у дин.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Путничковозило

PI021-ТВ

OPEL

kadet 1,6D

 

W0L000036J2792904

16DA14736202

1990

40

1598

147 707,90

 

УКУПНО ДИН

 

 

 

 

 

 

 

 

147 707,90

2. Продаја ће се одржати 23.07.2015. године са почетком у 11 часова, у просторијама  Централног магацина -Пореске управе – Регионалног одељења Ниш  у  ул. Булевар           12. Фебруар ББ (прилаз 2) у Нишу.

3. Почетна вредност покретних ствари утврђена је записником о поновној процени  покретних ствари  на којима је установљено заложно право на покретним стварима  уписом у Регистар  залоге у поступку принудне наплате број: 079-433-06-225mj/2014-D5B04-5 од 09.09.2014.године .

4. Продаја покретних ствари врши се путем непосредне погодбе.

5. Покретне ствари се могу разгледати сваког радног дана у времену од 11 до 13 часова у просторијама Централног магацина -Пореске управе – Регионалног одељења Ниш  

 6. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију

7. Учесници на продаји покретних ствари са собом треба да понесу личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица или овлашћење и уверење о измереним обавезама за правна лица.

8. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци покретних ствари.

9. Купац  - најбољи понуђач дужан је да уплати износ за који му је ствар продата у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји. Ако купац у овом року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом  и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Овај оглас објављен на огласној табли Пореске управе – Филијале Пирот  и интернет страници Пореске управе .

11. Ближе информације могу се добити на телефоне број  010/342-322 .

                                                                                                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                                                                   Наташа Крстић