Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима

("Службени гласник РС" бр.129/04, 9/05, 83/05, 8/06, 45/06, 88/08, 89/09, 16/11)

Члан 1.

            Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима.

 

Члан 2.

            Уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима правно лице - подносилац захтева доставља документацију из члана 62. став 1. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 3.

            Уз захтев из члана 2. овог правилника, који се подноси Управи за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа), поред решења о упису у одговарајући регистар ( члан 62. став 1. тачка 2) Закона), прилаже се регистарски уложак са регистарским листовима од броја 1 до броја 7, укључујући и статусне промене које су настале до момента подношења захтева.

 

Члан 3а

            Као доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима подносилац захтева прилаже уговор, акт надлежног органа или други акт о праву својине, праву коришћења, или праву закупа на тим просторијама.

 

Члан 4.

             Као доказ о поседовању најмање 100 аутомата на територији Републике Србије, подносилац захтева прилаже уговор о купопродаји аутомата или јединствену царинску исправу и ино - фактуру добављача или уговор о лизингу, или оверене аналитичке картице основног средства као доказ да су аутомати прокњижени у пословним књигама подносиоца захтева.

             Подносилац захтева наводи тачну адресу на којој ће се аутомати налазити, као и њихову удаљеност од образовних установа (основних и средњих школа).

             Као доказ да се објекат у коме се приређују игре на срећу на аутоматима не налази на мањој удаљености од 200 метара од образовних установа (основних и средњих школа), подноси се изјава потписана од одговорног лица у правном лицу које подноси захтев за добијање одобрења, као и уверење Републичког геодетског завода, издато у складу са законом.

 

Члан 5.

             Издавање потврде надлежног државног органа о неосуђиваности за одређена кривична дела ( члан 62. став 1. тачка 6) Закона) може захтевати и Управа по службеној дужности.

             Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова ( члан 62. став 1. тачка 7) Закона), прибавља се у складу са чланом 70. Закона.

Члан 6.

             Као потврда о техничком прегледу из члана 62. став 1. тачка 8) Закона, доставља се уверење о техничкој исправности аутомата, издато у смислу члана 86. ст. 3. и 4. Закона.

             Изузетно од става 1. овог члана, сматраће се да је издато уверење о техничкој исправности аутомата из тог става, ако се уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима Управи најкасније до 31. марта 2005. године достави доказ о подношењу захтева Заводу за мере и драгоцене метале за издавање уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика (сертификат), у складу са чланом 10. Правилника о техничким и функционалним карактеристикама и техничкој исправности аутомата и столова за игре на срећу ("Службени гласник РС", број 129/04), с тим што у том случају одобрење важи најдаље до 1. децембра 2006. године.

             Ако се до 1. децембра 2006. године Управи не достави уверење, односно потврда о техничкој исправности аутомата, одобрење престаје да важи истеком тог рока.

             Ако се у року из става 3. овог члана Управи достави уверење, односно потврда о техничкој исправности аутомата, Управа ће приређивачу издати ново одобрење, са роком важења до истека три године рачунајући од дана издавања првог одобрења.

Члан 7.

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".