Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу

Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови, односно садржина правила игара на срећу (у даљем тексту: правила игре).

Члан 2.

За сваку врсту игре на срећу надлежни орган приређивача игре на срећу (у даљем тексту: приређивач) доноси правила игре, на која сагласност даје министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар финансија).

Надлежним органом приређивача, у смислу става 1. овог члана, сматра се орган приређивача који је статутом, односно другим општим актом приређивача овлашћен да доноси правила игре.

Члан 3.

Правила игре садрже елементе утврђене Законом о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у даљем тексту: Закон) и овим правилником, као и друге елементе за које приређивач процени да су од значаја за приређивање игре, у складу са законом.

Члан 4.

Правила игре, поред елемената утврђених Законом , садрже и:

1) назив, седиште и ПИБ приређивача;

2) назив органа приређивача који је донео одлуку о приређивању игре, датум и број одлуке;

3) назив, опис и време трајања игре на срећу;

4) услове за учествовање у игри на срећу;

5) место приређивања игре, односно место примања уплата;

6) појединачну цену комбинације, жетона, односно висину уплате;

7) крајњи рок за пријем уплата, жетона или других идентификационих знакова за учешће у игри;

8) износ добитног фонда, врсту, број и вредност добитака;

9) начин и поступак извлачења, односно утврђивања добитака, као и надзор над тим поступком;

10) начин објављивања износа фонда добитака (осим за клађење) и резултата игре;

11) начин и рок исплате новчаних добитака, односно остваривања добитака друге врсте;

12) начин обавештавања учесника у игри о правилима игре;

13) поступак у случају отказивања извлачења, односно спортског или другог догађаја;

14) одговорност приређивача за обавезе према учесницима у игри;

15) друге елементе за које приређивач процени да су од значаја за приређивање игре.

Члан 5.

По добијању сагласности министра финансија у смислу члана 8. став 2. Закона, правила игре објављују се и ступају на снагу на начин предвиђен законом, односно општим актима приређивача.

Правила игре из става 1. овог члана истичу се на видном месту у просторији у којој се игра приређује.

Неопходан услов за објављивање правила игара на срећу је добијена дозвола, одобрење или сагласност надлежног државног органа, у складу са Законом.

Члан 6.

Овај праавилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».