Пореска управа  >>  ПДВ  >>  Рефакција ПДВ-а страном пореском обвезнику

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

ПДВ

Рефакција ПДВ-а страном пореском обвезнику

Рефакција ПДВ страном обвезнику регулисана је одредбом члана 53. Закона о порезу на додату вредност, који гласи:

„Рефакција ПДВ извршиће се страном обвезнику, на његов захтев, за промет покретних добара и пружене услуге у Републици, под условима да:

1. је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са овим законом, и да је рачун плаћен;

2. је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије;

3. су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак претходног пореза за та добра и услуге у складу са овим законом;

4. пружа само услуге превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) овог закона ослобођене пореза, односно врши само превоз путника који у складу са чланом 49. став 7. овог закона подлеже појединачном опорезивању превоза и не врши други промет у Републици.

Рефакција ПДВ у случајевима из става 1. овог члана врши се под условом узајамности.”

И одредбом члана 4. Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, који гласи:

„Лица из члана 53. Закона остварују право на рефакцију, у складу са Законом, на основу захтева потписаног од стране овлашћеног лица који се подноси Централи Пореске управе у саставу Министарства финансија и привреде (у даљем тексту: Централа).

Рефакција ПДВ извршиће се лицу из члана 53. Закона за промет покретних добара и пружене услуге у Републици, под условима да:

1. је ПДВ за промет добара и услуга исказан у рачуну, у складу са Законом, и да је рачун плаћен;

2. је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за рефакцију ПДВ;

3. су испуњени услови под којима би обвезник ПДВ могао остварити право на одбитак претходног пореза за набављена добра и услуге у складу са Законом;

4. не врши промет добара и услуга у Републици, односно да пружа само услуге превоза добара које су у складу са чланом 24. став 1. тач. 1), 5) и 8) Закона ослобођене ПДВ или услуге превоза путника који у складу са чланом 49. став 7. Закона подлеже појединачном опорезивању превоза.

Лица из става 1. овог члана подносе захтев једном годишње, а најкасније до 30. јуна текуће године, за добра и услуге набављене у Републици Србији (у даљем тексту: Република) у претходној календарској години.

Уз захтев се доставља:

1. потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на потрошњу, издата од стране пореског органа државе у коме се налази седиште страног обвезника (оригинал и оверен превод);

2. оригинали и копије плаћених рачуна о набављеним добрима или коришћеним услугама у Републици, по којима је обрачунат и плаћен ПДВ.

Централа, након извршене провере испуњености услова за рефакцију, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у року од 15 дана од дана достављања решења врши се рефакција ПДВ. Оригинали рачуна, односно докумената из става 5. овог члана, оверени од стране Централе, достављају се подносиоцу захтева, заједно са решењем из става 6. овог члана.

Рефакција ПДВ врши се у валути државе подносиоца захтева из става 1. овог члана у износу добијеном прерачуном динарског износа рефакције ПДВ по продајном курсу Народне банке Србије на дан исплате износа рефакције ПДВ, уз одбитак трошкова прерачуна.»

Захтев се подноси на обрасцу који је саставни део овог Објашњења

  • Према томе, страни порески обвезници из земаља са којима Република Србија има успостављене услове узајамности, могу да поднесу образац захтева за рефакцију ПДВ, Пореској управи Србије, почев од 1. јануара закључно са 30. јуном 2014. године за набавке добара и услуга извршене у 2013. години.
  • Напомињемо да су Република Србија и Република Словенија успоставиле делимичну узајамност за рефакцију ПДВ, 1. фебруара 2012. године, која се односила само на рефакцију ПДВ за излагање на сајмовима. С обзиром да су одредбе Закона о ПДВ Републике Србије које регулишу ову материју измењене и да се примењују од 1. јануара 2013. године и имају шири обухват, као и да су Република Србија и Република Словенија успоставиле узајамност у пуном обиму од 1. октобра 2013. године, обавештавају се словеначки порески обвезници да за набавке извршене у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2013. године, а које су повезане са излагањима на сајмовима, односно за набавке од 1. октобра до 31. децембра 2013. године у пуном обиму, могу да поднесу захтев за рефакцију ПДВ, најкасније до 30. јуна 2014. године.
  • Такође, напомињемо да порески обвезници из Немачке могу да поднесу захтев за рефакцију ПДВ најкасније до 30. јуна 2014. године, за добра и услуге набављене у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године, имајући у виду да је принцип узајамности установљен од 1. јула 2013. године