Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Порез на добит - ПДП    Подзаконска акта    Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије

Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије

(„Службени гласник РС“, број 41/15)

На основу члана 63. став 9. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14),

 

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК


о начину исказивања прихода и расхода ради

утврђивања добити коју стална пословна јединица

 нерезидентног обвезника оствари на територији

 Републике Србије

 

(„Службени гласник РС“, број 41/15)

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника (у даљем тексту: стална пословна јединица) оствари у складу са чланом 5. став 2. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр.25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон и 142/14 - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Стална пословна јединица исказује приходе и расходе и друге податке на основу којих утврђује добит у пореском билансу на Обрасцу ПБПЈ - Порески биланс сталне пословне јединице за период од ___ до___ 201_. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Стална пословна јединица саставља порески биланс и доставља га у Законом прописаном року у једном примерку надлежном пореском органу.

 

Члан 3.

Опорезива добит - основица пореза на добит сталне пословне јединице из члана 2. овог правилника обрачунава се тако што се у Обрасцу ПБПЈ исказују одговарајући приходи и расходи сталне пословне јединице за период за који се саставља порески биланс.

У Образац ПБПЈ уносе се приходи и расходи на основу уредних и веродостојних исправа о пословним променама, као и на основу евиденција, спецификација и извештаја, а нарочито на основу: извода банке о стању и променама на динарском и девизном рачуну код банке, благајничких извештаја о свим уплатама и исплатама извршеним преко благајне, обрачуна зарада запослених у сталној пословној јединици, обрачуна пореза, доприноса и других јавних прихода, извештаја о раду и остале документације и евиденције.

 

Члан 4.

У Образац ПБПЈ уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. уноси се износ прихода остварених пословањем сталне пословне јединице на територији Републике Србије;

2) под редним бројем 2. уноси се износ дозначених средстава која стална пословна јединица добија од централе нерезидентног обвезника у чијем је саставу;

3) под редним бројем 3. уноси се износ расхода утврђених по основу трансакција по трансферним ценама које је стална пословна јединица дужна да прикаже на основу члана 60. став 10. Закона, а у складу са чланом 59. и чланом 60. став 1. Закона;

4) под редним бројем 4. уноси се износ расхода утврђених по основу трансакција по трансферним ценама за које се, сагласно Правилнику о трансферним ценама и методама које се по принципу "ван дохвата руке" примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима ("Службени гласник РС", бр. 61/13 и 8/14 - у даљем тексту: Правилник о трансферним ценама), подноси извештај у скраћеном облику;

5) под редним бројем 5. уноси се износ прихода утврђених по основу трансакција по трансферним ценама које је стална пословна јединица дужна да прикаже на основу члана 60. став 10. Закона, а у складу са чланом 59. и чланом 60. став 1. Закона;

6) под редним бројем 6. уноси се износ прихода утврђених по основу трансакција по трансферним ценама за које се, сагласно Правилнику о трансферним ценама, подноси извештај у скраћеном облику;

7) под редним бројем 7. уноси се збир коначних корекција трансферних цена који се утврђује у закључку документације о трансферним ценама на начин прописан одредбом члана 31. Правилника о трансферним ценама;

8) под редним бројем 8. уноси се износ укупних прихода сталне пословне јединице, добијени сабирањем износа са ред. бр. 1, 2. и 7;

9) под редним бројем 9. уноси се износ зараде запослених у сталној пословној јединици;

10) под редним бројем 10. уноси се износ расхода по основу закупа пословног простора, струје, воде, телефона и других расхода по основу закупа пословног простора;

11) под редним бројем 11. уноси се износ расхода по основу осталих документованих трошкова који су настали у сврху обављања пословних активности сталне пословне јединице, а који, у складу са Законом, могу бити признати;

12) под редним бројем 12. уноси се износ расхода по основу камата и припадајућих трошкова за зајам одобрен сталној пословној јединици од њене нерезидентне централе, који се не признају у пореском билансу, у складу са чланом 20. став 1. Закона;

13) под редним бројем 13. уноси се износ расхода по основу накнада за ауторска и сродна права и права индустријске својине, које стална пословна јединица исплаћује својој нерезидентној централи, који се не признају у пореском билансу, у складу са чланом 20. став 2. Закона;

14) под редним бројем 14. уноси се износ укупних расхода сталне пословне јединице који се признају у пореском билансу, добијени одговарајућим рачунским путем;

15) под редним бројем 15. уноси се износ губитка који представља негативну разлику износа са ред. бр. 8. и 14;

16) под редним бројем 16. уноси се износ добити који представља позитивну разлику износа са ред. бр. 8. и 14.

Уз Образац ПБПЈ стална пословна јединица доставља евиденције, спецификације, извештаје, као и друге податке који су од значаја за утврђивање добити коју стална пословна јединица остварује пословањем на територији Републике Србије.

 

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 19/07 и 99/10).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".