Пореска управа  >>  Правна лица  >>  Порез на добит - ПДП  >>  Подзаконска акта  >>  Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом ''ван дохвата руке'' за 2017. годину

Порески календар

сеп 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Подзаконска акта

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом ''ван дохвата руке'' за 2017. годину

Службени гласник РС, број 21/17

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", број 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 - аутентично тумачење и 112/15), министар финансија доноси

 Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом

''ван дохвата руке'' за 2017. годину

(Службени гласник РС, број 21/17)

Члан 1.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом "ван дохвата руке", за 2017. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

                        (1) 3,17% на краткорочне кредите у RSD;

                        (2) 4,38% на дугорочне кредите у RSD;

                        (3) 3,13% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

                        (4) 4,20% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

                        (5) 1,34% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

                        (6) 3,63% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

                        (7) 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

                        (8) 3,30% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

2) за друга привредна друштва:

                        (1) 6,46% на краткорочне кредите у RSD;

                        (2) 6,39% на дугорочне кредите у RSD;

                        (3) 3,98% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

                        (4) 4,25% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

                        (5) 7,08% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

                        (6) 4,61% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

                        (7) 5,72% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

             

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове.

 Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".