Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица

Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица

                                                                             У В О Д

Ово корисничко упутство намењено је пореским обвезницима пореза на добит правних лица који су дужни да за одређени порески период Пореској управи поднесу:

- Пореску  пријаву за аконтационо и коначно утврђивање пореза на добит на    Oбрасцу ПДП - Пореска пријава пореза на добит правних лица (у даљем тексту Oбразац  ПДП);

- Порески биланс за период за који се утврђује порез на добит правних лица (Образац ПБ 1) и порески биланс за недобитне организације (Обрасци ПБН, ПБН 1, ПБН2,ПБН3);     

                                                                                                                                                                                     - Друге извештаје од значаја за утврђивање пореза на добит правних лица. 

                                                                     ПРАВНИ ОКВИР

Порески биланс и пореску пријаву правна лица састављају на основу и у складу са:

●  Законом о порезу на добит правних лица ("Сл.гласник РС", бр. 25/01 , 80/02 - др. закон, 80/02 , 43/03 , 84/04 , 18/10 , 101/11 , 119/12 , 47/13 , 108/13 , 68/14 - др. закон, 142/14 ) - у даљем тексту: Закон;

● Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС" бр. 80/02 , 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03 , 55/04 , 61/05 , 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07 , 20/09 , 72/09 - др. закон, 53/10 , 101/11 , 2/12 - исправка, 93/12 , 47/13 , 108/13 , 68/14 , 105/14);

●  Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун  пореза на добит правних лица ("Сл.гласник РС" бр 30/2015 - у даљем тексту: Правилник).

●  Правилником  о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Oбрасци: ПБ 1, Анекс Обрасца ПБ 1, Анекс 1 Обрасца ПБ 1, ОК, ПК, СУ, СИ, ИПД, ИПД 1, КПБ), ("Сл. гласник РС" бр. 20/14);

 ●  Правилником  о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Oбрасци: ДК, ПК 1 и СУ 2), ("Сл. гласник РС" бр. 99/10, 8/11, 13/12 и 8/13);

● Правилником  о садржају пореског биланса за недобитне организације - обвезнике пореза на добит правних лица (Oбрасци: ПБН, ПБН 1, ПБН 2, ПБН 3), ("Сл. гласник РС", бр. 60/14);

● Правилником о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије (Образац ПБПЈ)  ("Сл. гласник РС" бр. 38/01,19/07 и 99/10);

Корисничко упутство се састоји из пет делова.

У првом општем делу дато је објашњење појма пореског обвезника, пореског периода за који се обрачунава порез на добит, предаје пореска пријава на обрасцу ПДП и плаћа порез на добит, рокови за подношење пореске пријаве пореза на добит.

У другом делу дато је објашњење врсте, начина попуњавања и подношења пријаве пореза на добит, примери попуњавања пријаве и опис ознака.

У трећем делу дато је објашњење о одређивању и употреби позива на број одобрења плаћања - БОП.

У четвртом делу дато је објашњење о поступању у случају промене седишта пореског обвезника са  територије једне општине на другу општину.

У петом  делу дато је објашњење о повраћају и прекњижавању средстава са рачуна пореза на добит.

ДЕО ПРВИ

1.  Појам пореског обвезника

Порески обвезник, у смислу члана 1. Закона,је резидент Републике Србије по основу добити коју оствари на територији Републике Србије и изван ње, и то:

- привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити;

-  задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем           услуга уз накнаду;

-  друго правно лице  које није основано ради остваривања добити, већ је у складу са законом основано ради постизања других циљева утврђених у његовим општим актима, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга (у даљем тексту: недобитна организација).

Порески обвезник, у смислу члана 3. и члана 5. Закона, је и нерезидент Републике Србије (у даљем тексту - нерезидентни обвезник) по основу добити коју оствари пословањем преко сталне пословне јединице која се налази на територији Републике  Србије на начин прописан Законом, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.

2.  Порески период за који се обрачунава, предаје пореска пријава и плаћа порез на добит

Порески период, у смислу члана 38. Закона за који се обрачунава порез на добит, подноси пореска пријава и плаћа порез на добит је пословна година и то:

- календарска година, осим у случају престанка или отпочињања обављања делатности у току године, укључујући и статусне промене, као и у случају покретања поступка стечаја или ликвидације;

- период од 12 месеци који се разликује од календарске године, ако је решењем надлежног пореског органа, а на основу сагласности министра финансија или гувернера Народне банке Србије, одобрено да се пословна година разликује од календарске године. У овом случају порески период за који се подноси пореска пријава за утврђивање коначне обавезе је и период од 01. јануара текуће године до дана, када по решењу надлежног пореског органа, обвезник започиње пословну годину која се разликује од календарске године;

- период од дана отпочињања обављања делатности до краја пословне године, за обвезнике који отпочну са обављањем делатности у току пословне године;

- период од почетка пословне године до дана статусне промене која за последицу има престанак обављања делатности;

- период од почетка пословне године до дана покретања поступка стечаја или ликвидације, за обвезнике код којих се покреће поступак стечаја и ликвидације;

- период од дана покретања поступка ликвидације до краја пословне године, за обвезнике којима није завршен поступак ликвидације до краја пословне године;

- период од  почетка пословне године до дана завршетка поступка ликвидације, за обвезнике,  ако се поступак ликвидације не завршава у години у којој је и отпочела;

- период од покретања поступка стечаја до проглашења поступка банкротства или реорганизације, за обвезнике код којих је проглашен поступак банкротства или реорганизације;

- период од проглашења поступка банкротства до закључења поступка стечаја, за обвезнике којима је проглашен поступак банкротства и закључен поступак стечаја;

- период од усвајања плана реорганизације до краја пословне године, за обвезнике којима је усвојен план реорганизације.

3. Рокови за подношење пореске пријаве пореза на добит

- Обрасца ПДП и плаћање пореске обавезе пореза на добит

3.1. Ко подноси пореску пријаву

Чланом 63. Закона, прописано је дапореску пријаву пореза на добит правних лица у којој је обрачунат порез, за период за који се утврђује порез, подноси порески обвезник  Резидент Републике Србије, као и нерезидентни порески обвезник из тачке 1. овог Упутства.

Уз пореску пријаву  порески обвезник је дужан да поднесе и порески биланс за период за који се утврђује порез.

Ако порески обвезник уз пореску пријаву не поднесе и порески биланс сматра се да пореска пријава није поднета.

3.2. Рок за подношење пореске пријаве

пореза на добит на Oбрасцу ПДП

Чланом 38. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту  ЗПППА), прописано је да се пореске пријаве пореза на добит правних лица на обрасцу ПДП  од  01.априла 2015. године  подносе  искључиво у електронском облику.

Пореска пријава се подноси:

- у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује коначна пореска обавеза, као и аконтација за наредни период, за обвезнике који подносе пореску пријаву за целу пословну годину или за пословну годину у којој су отпочели обављање делатности (чл. 63. ст.3. Закона);

- у року од 10 дана од дана истека рока за подношење финансијских извештаја за период од 01. јануара текуће године до дана када по решењу надлежног пореског органа, започиње пословну годину која се разликује од календарске године (чл. 38. ст. 4. Закона);

- у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа (Агенција за привредне регистре) за обвезника који је  отпочео обављање делатности у току године(чл. 64. ст.1. Закона);

- у року од 30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс, ако се у току пореског периода подноси пореска пријава за измену месечних аконтација (чл.68. ст.1. Закона);

- у року од 60 дана од дана:

  • статусне промене  (чл. 63. ст.6. Закона);
  • отварања поступка ликвидације са стањем на дан отварања поступка ликвидације  (чл. 34. ст.2. Закона);
  • окончања поступка ликвидације са стањем на дан окончања поступка ликвидације (чл. 34. ст.2. Закона);
  • отварања поступка стечаја са стањем на дан отварања поступка стечаја (чл.34. ст.2. Закона);
  • почетка примене плана реорганизације са стањем на тај дан (чл. 34. ст.2. Закона);
  • правоснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством са стањем на дан правоснажности тог решења (чл. 34. ст.4. Закона);
  • правоснажности решења о закључењу стечајног поступка банкротством на дан  правоснажности тог решења (чл. 34.ст.4. Закона).

3.3. Плаћање пореске обавезе пореза на добит

Резидентни порески обвезник (привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити, задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду,  порески обвезник у поступку реорганизације), као и нерезидентни порески обвезник (по основу добити коју оствари пословањем преко сталне пословне јединице која се налази на територији Републике Србије на начин прописан Законом, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено) током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити која не садржи капиталне добитке и губитке, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину, односано претходни порески период, и у којој се исказују и подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години.

Ако је порески обвезник у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави,  дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве.

Ако је порески обвезник у виду аконтације платио више пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез урачунава се као аконтација за наредни период или се обвезнику враћа на његов захтев.

Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец.  Плаћање месечних аконтација у складу са пореском пријавом  врши се за месец у коме је пријава поднета  и то почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета. До почетка плаћања месечне аконтације у складу са том пријавом, плаћа се месечна аконтација у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода, а почетком плаћања месечних аконтација у складу са поднетом пријавом, висина тих аконтација се коригује навише или наниже, тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године, односно почетка пореског периода доведу на износ као да је уплата вршена у складу са поднетом пореском пријавом.

Порески обвезник који нема обавезу плаћања пореза на добит у виду месечних аконтација у складу са овим законом (порески обвезник у стечају и ликвидацији као и порески обвезник - друго правно лице ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду на тржишту - недобитне организације), порез на добит плаћа за порески период у року прописаном за подношење пореске пријаве и пореског биланса за тај период.

На износ месечних аконтација које нису плаћене у року утврђеном у члану 67. Закона,  порески обвезник дужан је да обрачуна и плати камату,  у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

ДЕО ДРУГИ

ВРСТЕ, НАЧИН ПОПУЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

1. Врсте пореске пријаве пореза на добит

Пореска пријава пореза на добит (у даљем тексту: пријава) може бити:

1)      Пореска пријава за коначну обавезу;

2)      Пореска пријава код отпочињања обављања делатности у току године;

3)      Пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода;

4)      Пореска пријава за измену месечних аконтација у току године;

5)      Пореска пријава по налазу контроле;

6)      Пореска пријава по консолидованом пореском билансу.

Пореска пријава за коначну обавезу, подноси се законачно утврђивање обавезе за порез на добит као и за утврђивање аконтације за наредни порески период и то у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза, независно од тога да ли у пореском периоду порески обвезник има остварени приход;

Пореска пријава код отпочињања обављања делатности у току године, подноси се у случају да је порески обвезник отпочео обављање делатности у току године, а ради утврђивања висине аконтације;  

Пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода, подноси сеу случају:

-  престанка обављања делатности у току пореског периода, када се не ради о статусној промени или када  не постоји обавеза покретања поступка ликвидације или стечаја и то  у року од 60 дана од дана престанка обављања делатности  (у овој пореској пријави не утврђује се износ аконтације за наредни обрачунски период);

-  статусне промене чија је последица престанак обављања делатности, у року од 60 дана од дана статусне промене;

-промене пореског периода када министар финансија односно гувернер НБС одобри састављање и приказивање финансијских извештаја са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске и коме је решењем надлежног пореског органа одобрено да се пословна година и календарска година разликују, а подноси се за период од 01.01. текуће године до дана када по решењу надлежног пореског органа започиње пословна година која се разликује од  календарске, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење финансијских извештаја;

- отварања поступка ликвидације, са стањем на дан отварања поступка ликвидације, у року од 60 дана од отварања поступка ликвидације, у овој пореској пријави не утврђује се износ аконтација за наредни период;

- окончања поступка ликвидације, са стањем на дан окончања поступка ликвидације, у року од 60 дана од  окончања поступка ликвидације  (подноси се за период од отварања поступка ликвидације до окончања поступка ликвидације, ако је отварање и окончање у истом пореском периоду, или од 01.01., односно од почетка пореског периода до окончања поступка ликвидације ако је поступак ликвидације пренет у наредни порески период);

- преношења поступка ликвидације у наредни порески период и подноси се за период од отварања поступка ликвидације до 31.12. текуће године или до последњег дана пореског периода за обвезнике који имају порески период различит од календарске године. Подноси се у року од 180 дана као и редовна пореска пријава;

- отварања поступка стечаја, са стањем на дан отварања поступка стечаја, у року од 60 дана од  дана отварања поступка стечаја (у овом случају не утврђује се износ аконтација за наредни период);

- преношења поступка стечаја у наредну годину, са стањем на дан 31.12. текуће године,  (подноси се за период од отварања поступка стечаја до 31.12. текуће године или до последњег дана пореског периода за обвезнике који имају порески период различит од календарске године). Ова пореска пријава се подноси само у случају ако је донето решење о отварању стечајног поступка а до истека године или пореског периода није донето решење о наставку поступка банкротством или о усвајању плана реорганизације. Подноси се у роковима прописаним за редовно подношење пореске пријаве. У истој се не утврђују аконтације;

- наставка поступка стечаја банкротством, са стањем на дан правоснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством, у року од 60 дана од дана правоснажности  решења,  (подноси се за период од дана доношења одлуке о отварању стечајног поступка до дана доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ако је отварање поступка стечаја и доношење одлуке о банкротству у истом пореском периоду или од 01.01., односно од почетка пореског периода до дана доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ако је поступак стечаја пренет у наредни порески период). У овој пореској пријави се не исказују аконтације за наредни период;

- почетка примене плана реорганизације са стањем на тај дан, у року од 60 дана од дана почетка примене плана реорганизације. Решењем суда о потврђивању усвајања плана реорганизације стечајни поступак се обуставља, па се у овом случају подноси пореска пријава од наредног дана од дана отварања поступка стечаја до доношења одлуке (решења) о усвајању плана реорганизације ако је отварање поступка стечаја и доношење одлуке о реорганизацији у истом пореском периоду или од 01.01., односно од почетка пореског периода до дана доношења одлуке о реорганизацији ако је поступак стечаја пренет у наредни порески период. У овој пореској пријави се утврђују и аконтације за наредни период;

- закључење поступка стечаја банкротством  са стањем на дан правоснажности тог решења о закључењу стечајног поступка банкротством. Подноси се за период од дана доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством до доношења решења о закључењу стечајног поступка. У овој пореској пријави се не исказују аконтације за наредни порески период а основица се утврђује као вишак имовине. Ако је овај период (период стечаја) дужи од 12 месеци и порески период је једнак периоду стечаја, подноси се у року од 60 дана од дана правоснажности решања о окончању стечаја банкротством.

Пореска пријава за измену месечних аконтација у току године, подноси се ако је у текућој години дошло до значајних промена у пословању пореског обвезника, промене пореских инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације пореза,у року од 30 дана по истеку периода за који се саставља порески биланс.

Пореска пријава по налазу контроле, подноси сеу случају да је пореском обвезнику решењем о пореској контроли наложено подношење ПДП за одређени период.

Пореска пријава по консолидованом пореском билансу, подноси појединачно повезано правно лице из групе повезаних правних лица (матично правно лице и зависна правна лица) и то за обавезу пореза сразмерно опорезивој добити из појединачног пореског биланса.

Пореска пријава може бити и:

- измењена пореска пријава која се може поднети сходно члану 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно зато што је порески обвезник накнадно установио да ПДП коју је поднео Пореској управи садржи грешку или пропуст (ова пореска пријава може се поднети до истека рока застарелости и то највише два пута);

-измењена пореска пријава по налазу контроле, која се подноси када се решењем пореског органа, које се доноси у поступку контроле, налаже подношење измењене пореске пријаве из разлога што је порески обвезник нетачно или непотпуно утврдио порез у поднетој пореској пријави (члан 122. и 129. ЗПППА); 

- пореска пријава ПДП по основу измене аконтације, која се  подноси за измену аконтација у току пореског периода због значајних промена у пословању, промене пореских инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације пореза (члан 68. Закона);

- сторно пореске пријаве ПДП је пријава којом севрши  сторнирање пријаве по захтеву пореског обвезника и по службеној дужности, а сторнирање пореске пријаве може да изврши само порески  инспектор након извршене провере, под условом да се иста сторнира у целости. У том случају у поље 1.3а уноси се идентификациони број пријаве која се сторнира.

Образац ПДП састоји се из 11 делова, и то:

- део 1. Подаци о пријави;

- део 2. Подаци о обвезнику;

- део 3. Подаци о делатности;

- део 4. Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације; део 5. Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе;  

- део 5А Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе за недобитне  организације;

- део 6. Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације;

- део 7. Подаци о пореском консолидовању;

- део 8. Подаци о ликвидацији;

- део 9. Подаци о стечају;

- део 10.Подаци о статусним променама;

- део 11. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника.

ДЕО 1.  ПДП - Подаци о пријави

Подаци који се уписују у Oбразац ПДП, део 1. – Подаци о пријави обухватају следећа поља:

1.1  - врста пријаве;

1.1а - основ;

1.2 - порески период;

1.3 - измена пријаве/аконтације;

1.3а - идентификациони број пријаве;

1.4 - основ решења;

1.5 - број решења;

У поље 1.1 Врста пријаве уписујесе једна од ознака врсте пријаве и то:

Врста пријаве

Ознака

Пореска пријава за коначну обавезу

1

Пореска пријава код отпочињања обављања делатности у току године

2

Пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода

3

Пореска пријава за измену месечних аконтација у току године

4

Пореска пријава по налазу контроле

5

Пореска пријава по консолидованом пореском билансу

6

Поље 1.1а Основ - попуњава се ако је у поље 1.1 Врста пријаве унета ознака 3 - пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода, и тоуносом  једне од следећих ознака:

Основ

Ознака

Престанак обављања делатности у току пореског периода

10

Статусна промена

20

Промена пореског периода на основу сагласности министра финансија, односно гувернера НБС

30

Отварање поступка ликвидације

41

Окончање поступка ликвидације

42

Преношење поступка ликвидације у наредну годину

43

Отварање поступка стечаја

51

Доношење одлуке о настављању стечајног поступка банкротством

52

Преношење поступка стечаја у наредну годину или наредни порески период

53

Закључење поступка стечаја банкротством

54

Усвајање плана реорганизације

55

У поље 1.2 Порески период уноси се датум почетка и завршетка пореског периода за који се обрачунава и плаћа порез на добит и подноси ПДП у формату дд/мм/гггг. 

У складу са чланом 38. Закона, порески период за који се обрачунава порез на добит правних лица је пословна година, па се приликом подношења електронске пореске пријаве у поље 1.2 уноси датум почетка и завршетка пореског периода за који се подноси ПДП у формату дд/мм/гггг.

Порески период за који се подноси ПДП је у већини случајева једнак календарској години, изузеци постоје у случају отпочињања и престанка обављања делатности у току године укључујући и статусне промене, као и у случају покретања поступка стечаја и ликвидације. Такође, порески период може бити различит од календарске године у случајевима када је пореском обвезнику решењем пореског органа, а на основу сагласности министра финансија, односно гувернера НБС, одобрено да пословна година буде различита од календарске, с тим да порески период траје 12 месеци.

Због чињенице да је исправно функционисање пословног процеса подношења и обраде електронских пореских пријава ПДП условљено правилним дефинисањем пореског периода за који је обвезник дужан да поднесе пореску пријаву, у наставку је приказан додатни опис поља под редним бројем 1.2 Порески период.

Када порески обвезник подноси пореску пријаву пореза на добит на обрасцу ПДП у зависности од ознаке уписане у поље под редним бројем 1.1 Врста пријаве,  поље под редним бројем 1.2 може садржати следеће вредности:

Врста пријаве

(поље 1.1)

Основ

(поље 1.1а)

Порески период

Коментар

Од

До

1

 

01.01.

31.12.

за пореске обвезнике којима је порески период календарска година

датум почетка периода - ЈРПО

датум завршетка периода - ЈРПО

за пореске обвезнике којима је одобрен различит порески период од календарске године

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

31.12.

за пореске обвезнике који су отпочели са обављањем делатности у години за коју подносе коначну пријаву

2

 

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

31.12.

за пореске обвезнике који су отпочели са обављањем делатности у години за коју подносе пријаву

3

10

01.01.

датум престанка обављања делатности - ЈРПО

за пореске обвезнике који већ послују

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

датум престанка обављања делатности - ЈРПО

за пореске обвезнике који су отпочели и престали са обављањем делатности у току исте године

20

01.01.

датум статусне промене - ПП 10.2

за пореске обвезнике који већ послују

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

датум статусне промене - ПП 10.2

за пореске обвезнике који су отпочели са обављањем делатностиу и извршили статусну промену у току исте године

30

01.01.текуће године

датум почетка примене пореског периода - ЈРПО

за пореске обвезнике којима је донето решење о одобрењу пореског периода различитог од календарске године

41

01.01.

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

за пореске обвезнике који већ послују

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

за пореске обвезнике који су отпочели са обављањем делатности и отпочели поступак ликвидације у току исте године

41

Датум почетка пореског периода

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

за пореске обвезнике који већ послују а имају порески период различит од календарске године

42

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

датум окончања поступка ликвидације ПП 8.4

за пореске обвезнике који су у истој години отпочели и окончали поступак ликвидације

01.01.наредне године у односу на годину отварања поступка ликвидације

датум окончања поступка ликвидације ПП 8.4

уколико је поступак ликвидације отпочео у претходној календарској години

42

Датум почетка наредног пореског периода у односу на порески период у коме је отворен поступак ликвидације

датум окончања поступка ликвидације ПП 8.4

за пореске обвезнике који имају  порески период различит од календарске године - уколико је поступак ликвидације отпочео у претходном пореском периоду

43

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

31.12.

уколико је порески обвезник отпочео поступак ликвидације а исти није окончан у години за коју се предаје ПДП

43

датум отварања поступка ликвидације ПП 8.2

последњи дан пореског периода

за пореске обвезнике који имају  порески период различит од календарске године - уколико је порески обвезник отпочео поступак ликвидације а исти није окончан у пореском периоду за који се предаје ПДП

51

01.01.

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

за пореске обвезнике који већ послују

3

51

датум почетка обављања делатности - ЈРПО

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

за пореске обвезнике који су отпочели са обављањем делатности и отпочели поступак стечаја у току исте године

51

Датум почетка пореског периода

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

за пореске обвезнике који имају  порески период различит од календарске године 

52

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

датум доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ПП 9.4

за пореске обвезнике који су у истој години отпочели поступак стечаја и донели одлуку о наставку стечаја банкротством

01.01.

датум доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ПП 9.4

 

уколико је поступак стечаја отпочео у претходној календарској години

52

датум почетка пореског периода

датум доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ПП 9.4

за пореске обвезнике који имају  порески период различит од календарске године  - уколико је поступак стечаја отпочео у претходном пореском периоду

53

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

31.12.

уколико је порески обвезник отпочео поступак стечаја а исти није окончан у години за коју се предаје ПДП

3

53

датум отварања поступка стечаја ПП 9.2

последњи дан пореског периода

за пореске обвезнике који имају  порески период различит од календарске године - уколико је порески обвезник отпочео поступак стечаја а исти није окончан у пореском периоду за који се предаје ПДП

3

54

датум доношења одлуке о наставку стечајног поступка банкротством ПП 9.4

датум доношења решења о закључењу стечајног поступка

порески период је једнак периоду стечаја (може бити и дужи од 12 месеци)

3

55

датум отварања поступка стечаја  ПП 9.2

 датум доношења одлуке о усвајању плана реорганизације

ако је отварање поступка стечаја и доношење одлуке о усвајању плана реорганизације у истом пореском периоду

     3

55

датум почетака пореског периода или 01.01.наредне године

датум доношења одлуке о усвајању плана реорганизације

ако отварање поступка стечаја и доношење одлуке о усвајању плана реорганизације није у истом пореском периоду

4

 

01.01.

последњи дан у месецу који претходи месецу када се подноси ПДП

за пореске обвезнике којима је порески период календарска година

 

датум почетка пореског периода - ЈРПО

последњи дан у месецу који претходи месецу када се подноси ПДП

за пореске обвезнике којима је одобрен различит порески период од календарске године

6

 

01.01.

31.12.

за пореске обвезнике којима је порески период календарска година

 

          Напомена: Уколико се подноси пореска пријава по налазу контроле, односно пореска пријава код које је у поље под редним бројем 1.1 Врста пријаве уписана ознака (5), правила за валидацију поља под редним бројем 1.2 Порески период су идентична и зависе од врсте пријаве која се подноси по налазу контроле.

Поље 1.3 Измена пријаве/аконтације - попуњава се уколико се подноси пријава ПДП којом се мења првобитно поднета пријава (члан 40.ЗПППА), измењена пореска пријава по налазу контроле, пореска пријава којом се врши измена већ утврђених месечних аконтација за текући период или пореска пријава којом се сторнира претходно поднета пореска пријава,  када се у ово поље уноси једна од следећих ознака:

Врста измене

Ознака

Измењена пореска пријава ПДП у складу са чланом 40. ЗПППА

1

Измењена пореска пријава ПДП по налазу контроле

2

Пореска пријава ПДП по основу измене аконтације

3

Сторно пореске пријаве ПДП

9

Ознака (1) уписује се ако се подноси измењена пореска пријава ПДП у складу са чланом 40. ЗПППА, односно зато што је порески обвезник накнадно установио да ПДП коју је поднео Пореској управи садржи грешку или пропуст. Ова пореска пријава може се поднети до истека рока застарелости и то највише два пута;

Ознака (2) уписује се ако се подноси измењена пореска пријава ПДП по налазу контроле, а која се не сматра измењеном пријавом у смислу члана 40. Закона о пореском поступку, односно у случају када се решењем пореског органа, које се доноси у поступку контроле, налаже подношење измењене пореске пријаве из разлога што је порески обвезник нетачно или непотпуно утврдио порез у поднетој пореској пријави (члан 122. и 129. ЗПППА);

Ознака (3)  уписује се ако се подноси пореска пријава ПДП по основу измене аконтације, уноси порески обвезник који подноси ПДП због значајних промена у пословању, промене пореских инструмената или других околности које битно утичу на висину месечне аконтације пореза (члан 68. Закона), односно порески обвезник који подноси пореску пријаву са ознаком врсте пријаве (4) из поља 1.1;

Ознака (9) - сторно пореске пријаве ПДП: означава да севрши  сторнирање пријаве по захтеву пореског обвезника или по службеној дужности, у случају престанка  разлога за подношење пријаве која је предмет сторнирања и сторнирање пореске пријаве може да изврши само порески  инспектор након извршене провере, под условом да се иста сторнира у целости. У том случају у поље 1.3а уноси се идентификациони број пријаве која се сторнира.

У поље 1.3а Идентификациони број пријаве уноси се идентификациониброј пријаве која се мења. Уколико се подноси измењена пореска пријава у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у пољу 1.3 унета ознака (1)), у поље 1.3а уноси се  идентификациони број пријаве која се мења. У случају када је у поље 1.3 унета ознака (3), која означава да се подноси пореска пријава за измену месечних аконтација у току године, у поље 1.3а уноси  се идентификациони број пријаве којом је утврђена аконтација која се мења.

Уколико су у пољу 1.3 унете ознаке (2) или (9) у поље 1.3а уноси се идентификациони број пријаве која се мења по налазу контроле, односно која се сторнира. Ову ознаку може да унесе само порески инспектор. Уколико се измењеном пријавом (било којом) мења пријава која је поднета преко портала Пореске управе, односно у електронској форми у овом пољу уписује се број пријаве који је додељен аутоматски приликом подношења пријаве.

Уколико се измењеном пријавом (било којом) мења пријава која је поднета пре 01.04.2015.године и евидентирана у систему ДИС или ЦВПО, измењена пореска пријаве се такође подноси преко портала, с тим што у пријави у поље за идентификацију првобитне пријаве (поље ПП 1.3а) уместо идентификациони број пријаве (ГУИД - а ) уноси бар код првобитне пријаве.

Пореска пријава по налазу контроле  не сматра се измењеном пореском пријавом у смислу члана 40. ЗПППА.

Поље 1.4 Основ решења - попуњава се самоако се пореска пријава или измењена пореска пријава подноси по налогу контроле и то у поступку по жалби на решење и том приликом се у ово поље уписује једна од следећих ознака: Основ подношења измене

Ознака

 За решење донето у поступку по жалби у првом степену

1

 За решење донето у поступку по жалби у другом степену

2

 За решење донето по основу одлуке суда

3

Ово поље попуњава искључиво порески инспектор.

У поље 1.5 Број решења уноси се број решења надлежног пореског органа којим је наложено подношење ПДП, односно подношење измењене ПДП, у случају када је у пољу 1.1 Врста пријаве наведена ознака (5) - пријава по налазу контроле, или у пољу 1.3. Измена пријаве наведена ознака (2) - измењена пореска пријава ПДП по налазу контроле.

Ово поље попуњава искључиво порески инспектор.

ДЕО 2. ПДП - Подаци о обвезнику

У поље 2.1 Порески идентификациони број уноси се порески идентификациони број обвезника. Уносом пореског индентификационог броја од стране подносиоца пријаве, обезбедиће се  исписивање осталих података који се односе на идентификацију пореског обвезника а који су доступни у ЈРПО регистру и то у следећим пољима:

- 2.3  Матични број;

- 2.4  Назив;

- 2.5  Адреса .

У поље 2.2 - Тип обвезника, у зависности од форме организовања обвезника, подносиоца пореске пријаве декларише се тип обвезника, уносом једне од следећих ознака:

 

Тип обвезника

Ознака

Правно лице које подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1 /КПБ

 

1

Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1

 

2

Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБПЈ

 

3

Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН

 

4

Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 1

 

5

Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 2

 

6

Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 3

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Ознака (1) - Правно лице, обвезник из члана 1. ст.1. и 2. Закона који подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1, укључујући и матично правно лице које подноси и консолидовани порески биланс на Обрасцу КПБ - означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који има статус правног лица и саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1, односно акционарско друштво,  друштво са ограниченом одговорношћу, ортачко друштво,  командитно друштво,  друштвено предузеће, јавно предузеће, задруга која остварује приходе на тржишту или друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити (на пример: приватне школе, приватне здравствене установе,  приватни вртићи и сл.). Уносом ознаке (1) у поље 2.2 обезбедиће се унос података у Обрасцу ПБ 1, и опционо када је у поље 1.1 Врста пријаве унета ознака(6) која означава да се подноси пореска пријава по консолидованом пореском билансу, обезбедиће се  унос података из Обрасца ПБ 1 и Обрасца КПБ за матично правно лице. Такође, обезбедиће се  и унос података у структуиране прилоге који се подносе уз Образац ПБ 1 и то: Образац  ОА - Обрачун амортизације сталних средстава, Образац ОК - ограничења камате код дуга повезаном лицу и Образац ДК - Добит од предмета концесије.

Ознака (2) - Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1  -  означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који има статус сталне пословне јединице која води пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија (огранак и други организациони делови нерезидентног обвезника који обављају делатност на територији Републике Србије). Огранак је организациони део страног привредног друштва и нема својство правног лица,  али је дужан да води пословне књиге и саставља финансијске извештаје у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија и у складу са МРС на исти начин као и домаћа правна лица. Порески биланс саставља на Обрасцу ПБ 1. Уносом ознаке (2) у поље 2.2 обезбедиће се унос података у Образац ПБ 1.

Ознака (3) - Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБПЈ - означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који има статус сталне пословне јединице али који не води пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија (огранак и други организациони делови нерезидентног обвезника који обављају делатност на територији Републике Србије). Стална пословна јединица нерезидентног обвезника која није у обавези да води пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, у обавези је да води пословне евиденције којима се обухватају сви подаци о приходима и расходима, као и други подаци од значаја за утврђивање добити коју та јединица остварује пословањем на територији Републике Србије. Порески биланс саставља на Обрасцу ПБПЈ.

Ознака (4) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН - означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који примењује контни план за буџетски систем, а укључен је у консолидовани рачун трезора. Порески биланс саставља на Обрасцу ПБН. Уносом ознаке (4) у поље 2.2 обезбедиће се унос података у Образац ПБН.

Ознака (5) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 1 - означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике,  и порески биланс саставља на Обрасцу ПБН 1. Уносом ознаке (5) у поље 2.2 обезбедиће се унос података у Образац ПБН 1.

Ознака (6) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 2 - означава да пореску пријаву подноси  порески обвезник који примењује контни оквир за банке и порески биланс саставља на Обрасцу ПБН 2. Уносом ознаке (6) у поље 2.2 обезбедиће се  унос података у Образац ПБН 2.

Ознака (7) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 3 - означава да пореску пријаву подноси порески обвезник који примењује контни оквир за Народну банку Србије, и порески биланс саставља на Обрасцу ПБН 3. Уносом ознаке (7) у поље 2.2 обезбедиће се унос података у Образац ПБН 3.

Поље 2.2а МПЛ попуњава се ако пореску пријаву подноси лице коме је одобрено пореско консолидовање или лице - члан групе којe учествује у пореској консолидацији, а уносом одговарајуће ознаке обвезник се декларише да ли је матично правно лице - ознака (1)  или зависно правно лице - ознака (0), односно ако је у поље 1.1 декларисана ознака (6). Чланом55.,56. и 57.Закона прописана је могућност пореског консолидовања, односно обрачунавање пореза на добит по консолидованом билансу, а обвезници пореза по консолидованом билансу су појединачна повезана правна лица из групе, сразмерно опорезивој добити из појединачног пореског биланса. Због наведеног, потребно је да се у пореској пријави означи ко подноси пријаву за утврђивање пореза (да ли матично или зависно правно лице, обзиром да матично правно лице подноси и консолидовани порески биланс), уношењем одговарајуће ознаке у поље 2.2а МПЛ.    

Уколико се подноси  ПДП у којој је у пољу 1.1 Врста пријаве унета ознака (6) - пореска пријава по консолидованом пореском билансу, у поље 2.2а МПЛ уноси се једна од следећих ознака:

МПЛ

Ознака

за обвезника матично правно лице

1

за обвезника зависно правно лице

0

У поље 2.6  Телефон контакт особе  уносисеброј телефона особе која је код подносиоца пријаве задужена за пријем података о пореским пријавама пореза на добит. Ово поље је обавезан податак.

У поље 2.7  Електронска адреса (е mail) - уноси се електронска адреса на коју се достављају обавештења подносиоцу пријаве о пореским пријавама пореза на добит. Ово поље је обавезан податак.

ДЕО 3. ПДП - Подаци о делатности

Приликом подношења пореске пријаве, у овај део пореске пријаве уносе се подаци о шифри делатности и то о шифри претежне делатности уписане у регистар надлежног органа и шифри делатности на основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу и то:

У поље 3.1 Претежна делатност уписана у Регистар Агенције за привредне регистре - уноси се шифра претежне делатности. Овај податак је обавезан приликом подношења ПДП пријаве.

У поље 3.2 Делатност по основу које је у обрачунском периоду остварено највеће учешће у укупном приходу - уноси се  шифра делатности по основу које је остварено највеће учешће у укупном приходу. Овај податак је обавезан приликом подношења ПДП пријаве.

Напомена: Подаци из поља 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7, 3.1 и 3.2 су обавезни подаци и не навођење било којег од обавезних података или погрешно навођење чини поднету пореску пријаву пореза на добит формално неисправном, односно нетачном.

Објашњење начина попуњавања поља 1.1 до 2.7 пореске пријаве пореза на добит правних лица

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника - друштва са ограниченом одговорношћу, за коначну обавезу 

У случају када порески обвезник подноси пореску пријаву за коначну обавезу а коме није одобрено пореско консолидовање, саставља порески биланс ПБ1 и одговарајућа поља се попуњавају на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака (1);

- Поље 1.1а - Основ, не попуњава се;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се 01/01/гггг  31/12/гггг, или период који је различит од календарске године, с тим што период мора бити 12 месеци;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4 - Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5 - Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (1);

- Поље 2.2а - МПЛ - не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника.

Пример:

Порески обвезник „Нитендо“ са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, порески период календарска година, саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и коме није одобрено пореско консолидовање, Образац ПДП за /гггг  годину попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

1

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

01/01//гггг  – 31/12//гггг 

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип  обвезника

1

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника - друштва са ограниченом одговорношћу за коначну обавезу у току пореског периода (статусна промена спајање)

У случају када порески обвезник подноси пореску пријаву за коначну обавезу а коме није одобрено пореско консолидовање у току пореског периода, саставља порески биланс ПБ 1 и одговарајућа поља се попуњавају на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака (3);

- Поље 1.1а - Основ, уписује се једна од ознака од 10 до 55;  

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се 01/01/гггг - дан до када се саставља порески биланс;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4  -  Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5  -   Број решења, не попуњава се:

- Поље 2.2  -  Тип обвезника, уноси се ознака (1);

- Поље 2.2а - МПЛ - не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника. 

Пример:

Порески обвезник „Нинтендо“ доо са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, престао је са обављањем делатности и припојио се другом правном лицу 01.07. гггг , саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1 а коме није одобрено пореско консолидовање, Образац ПДП за гггг попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

3

1.1а

Основ

20

1.2

Порески период

01/01/ гггг  – 30/06/ гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

1

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника -– огранка страног правног лица, за коначну обавезу

У случају када порески обвезник – огранак страног правног лица подноси пореску пријаву за коначну обавезу, саставља порески биланс ПБ 1 а одговарајућа поља у Обрасцу ПДП попуњавају се на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака (1);

- Поље 1.1а - Не попуњава се;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се 01/01/гггг - 31/12/гггг;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а- Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4 - Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5 - Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (2);

- Поље 2.2а - МПЛ – не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника. 

Пример:

Порески обвезник „Нинтендо“ огранак страног правног лица са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, саставља порески биланс на Обрасцу ПБ1, Образац ПДП за гггг попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

1

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

01/01/ гггг  – 31/12/ гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

2

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, огранак страног правног лица

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendoogranak@gmail.com

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника - друштва са ограниченом одговорношћу коме је одобрено пореско консолидовање -  матично правно лице

У случају када порески обвезник подноси пореску пријаву за коначну обавезу,  коме је одобрено пореско консолидовање (матично правно лице), саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и консолидовани биланс на Обрасцу КПБ,  одговарајућа поља у пореској пријави се попуњавају на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака (6);

- Поље 1.1а - Не уписује се податак;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се 01/01/гггг  31/12/гггг;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4 - Основ решења , не попуњава се;

- Поље 1.5 - Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (1);

- Поље 2.2а - МПЛ - уноси се ознака (1);

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника.

Пример:

Порески обвезник „Нинтендо“ доо са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, је матично правно лице коме је одобрено пореско консолидовање, саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и консолидовани порески биланс на Обрасцу КПБ, Образац ПДП за гггг попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

6

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

01/01/ гггг - 31/12 гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

1

2.2а

МПЛ

1

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника - друштва са ограниченом одговорношћу - новоосновано правно лице 

У случају када порески обвезник новоосновано правно лице подноси пореску пријаву ради утврђивања аконтација за плаћање пореза на добит од почетка обављања делатности до краја пословне године, не саставља порески биланс, а одговарајућа поља се попуњавају на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака (2);

- Поље 1.1а - Основ, не попуњава се;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се дд/мм/гггг  31/12/гггг;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4 - Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5 - Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (1);

- Поље 2.2а - МПЛ – не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника.

Пример:

Порески обвезник „Нитендо“ са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, основан 14.04. гггг  (датум уписа у регистар АПР-а), подноси пореску пријаву ради утврђиовања аконтација и Образац ПДП за гггг, попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

2

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

14/04/ гггг - 31/12/ гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

1

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendodoo@gmail.com

● Подношење пореске пријаве од стране обвезника – недобитне организације за коначну обавезу

У случају када порески обвезник – недобитна организација подноси пореску пријаву за коначну обавезу иста се попуњава на следећи начин:

- Поље 1.1- Врста пријаве, уписује се ознака (1);

- Поље 1.1а - Основ, не попуњава се;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се 01/01/гггг  31/12/гггг;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, не попуњава се;

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, не попуњава се;

- Поље 1.4 - Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5 - Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (4,5,6 или 7);

- Поље 2.2а - МПЛ - не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника.

Пример:

Порески обвезник - недобитна организација „АБЦД“ (порески обвезник који примењује контни план за буџетски систем, и укључен је у консолидовани рачун трезора) са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, саставља порески биланс на Обрасцу ПБН и Образац ПДП за гггг, попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

1

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

01/01/ гггг - 31/12/ гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

4

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

АБЦД, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја Гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

abcd@gmail.com

Објашњење начина попуњавања поља 1.1 до 2.7 у случају измене пореске пријаве пореза на добит

● Измена  пореске пријаве пореза на добит у складу са чланом 40. ЗПППА од стране обвезника - друштва са ограниченом одговорношћу -  за коначну обавезу 

Када се подноси измењена пореска пријава одговарајућа поља се попуњавају на следећи начин:

- Поље 1.1 - Врста пријаве, уписује се ознака врсте пријаве која се мења;

- Поље 1.1а - Основ, не попуњава се;

- Поље 1.2 - Порески период, уписује се податак о пореском периоду из пријаве која се мења;

- Поље 1.3 - Измена пријаве/аконтације, уноси се ознака (1);

- Поље 1.3а - Идентификациони број пријаве, уноси се идентификациони број пријаве која се мења;

- Поље 1.4 - Основ решења, не попуњава се;

- Поље 1.5- Број решења, не попуњава се;

- Поље 2.2 - Тип обвезника, уноси се ознака (1);

- Поље 2.2а - МПЛ - не попуњава;

Сва остала поља која се односе на идентификацију пореског обвезника попуњавају се у зависности од осталих идентификационих података пореског обвезника.

Пример:

Порески обвезник „Нитендо“ са седиштем у Београду, Јурија Гагарина бр. 45, ПИБ 100100100, матични број 01234567, порески период календарска година, саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и коме није одобрено пореско консолидовање, Образац ПДП за гггг попуњава на следећи начин:

Број поља

Назив поља

Податак који се уноси

1.1

Врста пријаве

1

1.1а

Основ

Не попуњава се

1.2

Порески период

01/01/ гггг - 31/12/ гггг

1.3

Измена пријаве/аконтације

Не попуњава се

1.3а

Идентификациони број пријаве

Не попуњава се

1.4

Основ решења

Не попуњава се

1.5

Број решења

Не попуњава се

2.1

Порески идентификациони број

100100100

2.2

Тип обвезника

1

2.2а

МПЛ

Не попуњава се

2.3

Матични број

01234567

2.4

Назив

Нитендо, доо

2.5

Адреса

Београд, Јуруја гагарина 45

2.6

Телефон контакт особе

0112332332

2.7

Електронска адреса mail)

Nintendodoo@gmail.com

Након попуњавања дела 1., дела 2. и дела 3. пореске пријаве ПДП, порески обвезник у зависности од ознаке уписане у поље 1.1 - врста пријаве, као и ознаке уписане у поље 2.2 - тип обвезника, добија могућност избора одговарајућег пореског биланса и исти попуњава.

По окончању уноса података у одговарајући образац пореског биланса,  порески обвезник прелази на унос података у прилоге који се подносе уз Образац ПБ 1 и то: Образац  ОА - Обрачун амортизације сталних средстава, Образац ОК - ограничења камате код дуга повезаном лицу и Образац ДК - Добит од предмета концесије.

По попуњавању  података у прилозима који се подносе уз порески биланс, порески обвезник наставља са уносом осталих података у ПДП Обрасцу.

ДЕО 4. ПДП - Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације

Обвезник  пореза на добит који у току године отпочне са обављањем делатности,  дужан је да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. У том случају поред попуњавања дела 1., 2. и 3. попуњава се и део 4. Обрасца ПДП - Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације и то тако што се уносе подаци о процени прихода, расхода и добити за порески период, који за обвезника који је регистрован до 15-ог у месецу започиње у месецу у којем је обвезник регистрован а за обвезника који је регистрован од 16-ог до краја месеца започиње првим наредним месецом и траје до завршетка календарске године.

Сходно наведеном,  поља за унос која се налазе у делу 4. Обрасца ПДП - Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације, доступна су само пореским обвезницима који су у пољу 1.1 Врста пријаве унели ознаку (2) - пријава код отпочињања обављања делатности, а у пољу 2.2 Тип обвезника,  унели ознаку (1), (2) или (3), а то су обвезници који имају обавезу плаћања аконтација. У осталим случајевима порески обвезници не могу уносити податке у делу 4. Обрасца ПДП.        

У Обрасцу пореске пријаве ПДП која се подноси у случају отпочињања обаваљања делатности уписују се подаци тако што се одабиром (уносом) ознаке врсте пријаве (2) - отпочињање обављања делатности у пољу 1.1,  отвара  део  4. - Пoдаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације.

У поље 4.1 Процењени приходи за порески период - порески обвезник исказује износ процењених прихода у динарима без децимала.

У поље 4.2 Процењени расходи за порески период - порески обвезник исказује износ процењених расхода у динарима без децимала.

У поље 4.3 Процењена добит - након уноса података у поља 4.1 и 4.2  израчунава се износ у пољу 4.3 као разлика између поља 4.1 и 4.2 (процењена добит 4.3 = 4.1- 4.2).

Ово поље је видљиво пореском обвезнику на екрану али обвезник нема право едитовања - мењања.

Обрачунска вредност, односно износ у пољу 4.3 Процењена добит може бити и негативна.

У поље 4.4 Пореска стопа - исписује се стопа пореза на добит прописана Законом, тренутно важећа 15%.

Ово поље је видљиво пореском обвезнику на екрану али обвезник нема права едитовања - мењања.

У поље 4.5 Обрачуната аконтација за период - израчунава се износ множењем опорезиве добити и прописане стопе, односно обрачуната аконтација за период  4.5 = 4.3 х 4.4.

Ово поље је видљиво пореском обвезнику на екрану али обвезник нема права едитовања - мењања.

У поље 4.6 Месечни износ аконтације (р.бр.4.5 подељен бр. месеци до краја пореског периода) - израчунава се месечни износ аконтације дељењем укупног износа аконтације пореза на добит са бројем месеци до краја  пореског периода, односно месечни износ аконтације  4.6 = 4.5 / бројем месеци до краја пореског периода.

Уколико је порески обвезник основан до 15. у месецу у број месеци до краја пореског периода урачунава се и месец када је обвезник основан.

У случају када је порески обвезник основан након 16. у месецу број месеци до краја пореског периода рачуна се почевши од наредног месеца у односу на месец када је обвезник основан.

Ово поље је видљиво пореском обвезнику на екрану али обвезник нема права едитовања - мењања.

Пример:

1. Порески обвезник „ТЕСТ“ основан је 14.04. гггг и на основу података у ПДП пријави утврђена је обрачуната аконтација (поље 4.5) у износу од 10.000 динара.

Поље 4.6 = 10.000/9 (број месеци април - децембар).

2. Порески обвезник „ТЕСТ“ основан је 16.04. гггг и на основу података у ПДП пријави утврђена је обрачуната аконтација (поље 4.5) у износу од 10.000 динара.

Поље 4.6 = 10.000/8 (број месеци мај - децембар).

ДЕО 5. ПДП - Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе

Део 5. Пореске пријаве ПДП - Подаци од значаја за утврђивања пореске обавезе за обвезника типа (1) - Правно лице које подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1/КПБ), типа (2) - Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и типа (3) - Стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБПЈ,  је доступан само пореским обвезницима који су у пољу 1.1 Врста пријаве унели ознаку (1) - пореска пријава за коначну обавезу, или ознаку (3) пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода,  или ознаку (5) пријава по налазу контроле,  или ознаку (6) - пореска пријава по консолидованом пореском билансу, при том у поље 2.2 - Тип обвезника унели ознаку (1) - правно лице које саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 1, ознаку (2) - стална пословна јединица која порески биланс саставља на Обрасцу ПБ 1, или ознаку (3) - стална пословна јединица која порески биланс саставља на Обрасцу ПБПЈ.

Поље 5.1 Пореска основица (р.бр. 62 ПБ 1 или р.бр. 16 ПБПЈ) - податак о износу пореске основице преузима се из пореског биланса и то:

- уколико је порески обвезник у поље 2.2 Тип обвезника унео ознаку (1) или (2), које означавају да се порески биланс подноси на Обрасцу ПБ 1, преузима се  податак са редног броја 62. Обрасца ПБ 1;

- уколико је порески обвезник у поље 2.2 Тип обвезника унео ознаку (3), која означава да се порески биланс подноси на Обрасцу ПБПЈ, преузима се податак са редног броја 16. Обрасца ПБПЈ.

Поље 5.2 Пореска стопа - исписујесе стопа пореза на добит, тренутно важећа 15%.       

Поље 5.3 Обрачунати порез (5.1 х 5.2) - израчунава се износ пореза множењем основице и пореске стопе, односно обрачунати порез 5.3 = 5.1 х 5.2.

Поље 5.4 Умањење обрачунатог пореза (5.4.1 + 5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6 + 5.4.7)

Законом о порезу на добит правних лица прописани су порески подстицаји по основу:

- пореских ослобођења (члан 44.);

- пореских кредита (члан 45. до члана 50. који су престали да важе али стечена права се примењују до истека рока); 

- подстицаја код улагања (члан 50а до члана 50и);

- отклањања двоструког опорезивања добити остварене у другој држави (члан 51. до члана 54.) који представљају умањење пореске обавезе за порески период.

У овом делу пореске пријаве обвезник уноси податке ако се износ умањења пореза (подстицаја) претходно не утврђује на прописаном обрасцу или уноси податаке у одговарајући образац ако је прописан и у пореској пријави преузима податак са одговарајућег редног броја обрасца.

Након уноса свих података  израчунава се износ умањења на редном броју 5.4 као збир свих  исказаних умањења, односно

5.4 = 5.4.1 + 5.4.2+5.4.3+5.4.4+5.4.5+5.4.6 + 5.4.7

У поље  5.4.1 К - уноси се износ пореског подстицаја по основу концесионог улагања (100%) за новоосновано концесионо предузеће. Од 01.01.2013.године по основу концесионог улагања не могу се остваривати подстицаји јер је Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит (“Сл.гласник РС“ број 119/12) брисан члан 45. којим је био прописан овај подстицај.  Прелазним одредбама поменутог закона прописано је да обвезници који су до 31.12.2012.године стекли право на овај порески подстицај могу то право користити на начин и у року који је био прописан до тада важећим законом. Дакле, на овом редном броју податке могу исказивати само она концесиона предузећа која су право на подстицај стекла по ранијем закону и којима то право до подношења пореске пријаве није истекло.

Означавањем (штиклирањем ) поља 5.4.1 К омогућава се пореском обвезнику унос  износа умањења по основу концесионог улагања, који у пореском периоду има право на пореско ослобађање по основу концесионог улагања (у случају губитка не треба штиклирати нити уносити износе у ово поље).

У поље 5.4.2 ИЛ - уноси се износ пореског ослобођења по основу запошљавања инвалидних лица,  односно износпореског ослобођења у складу са чланом 46. Закона, којим  је прописано да се ослобађа плаћања пореза на добит правних лица предузеће за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно учешћу тих лица у укупном броју запослених .

Означавањем (штиклирањем √)  поља 5.4.2 ИЛ, омогућава се  обвезнику унос износа умањења по основу радног оспособљавања, професионалне рехабилитације и запошљавања инвалидних лица (у случају губитка не треба штиклирати нити уносити износе у ово поље).

Пример:

Предузеће за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица утврдило је порез на добит у износу од 200.000 динара. Укупан број запослених је 150 лица, од чега 30 инвалидних лица, што значи да је учешће инвалидних лица у укупном броју запослених 20%. Предузеће има право на ослобађање у износу од 40.000 динара  (200.000 х 20%). Износ од 40.000 уноси се у поље 5.4.2.

У поље 5.4.3 ПК/ПК 1 - уноси се износ пореског ослобођења по основу неискоришћеног пореског кредита по основу улагања у сопствену делатност.

Чланом 48. Закона, који је престао да важи 31.12.2013.године, јер је Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.108/2013) брисан, прописано је право на порески кредит за улагања у сопствену делатност. Због брисања ове законске одредбе, право на порески кредит по овом основу утврђује се последњи пут у 2013.години. Међутим, неискоришћени порески кредит (исказан на редном броју 15. Обрасца ПК за 2013.годину) може се користити за умањење обрачунатог пореза до истека рока од 10 година од године за коју је утврђено право на порески кредит. Такође, према члану 48а Закона, који је престао да важи 31.12.2012.године јер је Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) брисан, било је прописано право на порески кредит за улагања у основна средства у одређеним регистрованим делатностима,  па је право на порески кредит по овом основу утврђено последњи пут у 2012.години. Међутим, неискоришћени порески кредит (исказан на редном броју 13. Обрасца ПК1 за 2012.годину) може се користити за умањење обрачунатог пореза до истека рока од 10 година од године за коју је утврђено право на порески кредит. Тако, на пример, ако је остао неискоришћени порески кредит по основу улагања извршеног у 2011.години тај порески кредит моћи ће да се користи закључно са 2020.годином.

Означавањем (штиклирањем √) поља 5.4.3ПК/ПК1 у пореској пријавиомогући ће се унос података у Обрасце ПК и ПК1:

- ПК у којем се утврђује износ умањења по основу неискоришћених пореских кредита из ранијих пореских периода (за обвезнике који су то право стекли до 31.12.2013.године) до максималног износа за улагања у основна средства, односно до износа исказаног на редном броју 15. Обрасца ПК за 2013.годину. Износ умањења обрачунатог пореза за годину за коју се подноси пореска пријава исказује се на редном броју 14. Обрасца ПК.

- ПК1 у којем се утврђује износ умањења по основу неискоришћених пореских кредита из ранијих пореских периода (за обвезнике који су то право стекли до 31.12.2012.године) до максималног износа за улагања у одређене делатности, односно до износа исказаног на редном броју 13. Обрасца ПК 1 за 2012.годину. Износ умањења обрачунатог пореза за годину за коју се подноси пореска пријава исказује се на редном броју 12. Обрасца ПК1.

Напомена: У Обрасцу ПК1 почев од 2013.године и у наредним годинама не попуњавају се редни бројеви 1. до 6. јер се по основу улагања у 2013.години и на даље не може остварити право на порески кредит. У Обрасцу ПК у 2014.години и у наредним годинама не попуњавају се редни бројеви 1. до 8. јер се по основу улагања у 2014. години и на даље не може остварити право на порески кредит по овом основу.

Након уноса података у наведене обрасце, преносе се износи у поље 5.4.3 ПК/ПК1, пореске пријаве као збир износа са редног броја 14. Обрасца ПК и редног броја 12. Обрасца ПК1. 

У поље 5.4.4 СУ/СУ2 - уноси се износ пореског ослобођења по основу сразмерног износа улагања у основна средства у складу са чланом 50а и 50б Закона.

Чланом 50а  Закона,  прописано је пореско ослобођење у трајању од 10 година за обвезника који:

- уложи у своја основна средства односно у чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, а основним средствима не сматрају се нематеријална улагања, дугорочни пласмани и слично;

- та основна средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписане у свој оснивачки, односно други акт којим се одређују делатности које обвезник обавља;

- у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица која су при том и непосредно ангажована код пореског обвезника.

Висина пореског ослобођења утврђује се сразмерно са извршеним улагањем у основна средства у укупним средствима на Обрасцу СУ.

Чланом 50б Закона, који је престао да важи 31.12.2012.године, јер је Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.119/12) брисан, било је прописано пореско ослобођење за период од 5 година за обвезника који обавља делатност на недовољно развијеном подручју ако је до 31.12.2012.године испунио прописане услове. Ово пореско ослобођење остварује се сразмерно улагањима, а примењује се од прве године у којој је остварена опорезива добит. Сразмерна улагања утврђују се на Обрасцу СУ2, а последњи рок до кога се може примењивати ово ослобођење је 31.12.2016.године али само за лица која су то право стекла до и почела да га користе у 2012.години.

Означавањем (штиклирањем √)  поља 5.4.4СУ/СУ2 у пореској пријавиомогућава  се унос података у Обрасце СУ и СУ2:

- СУ у којем се утврђује износ умањења по основу пореског ослобођења за сразмерни износ улагања у основна средства - износ са редног броја 6. Обрасца СУ;

-  СУ2 у којем се утврђује износ умањења по основу улагања у основна средства за обвезнике који обављају делатност на недовољно развијеном подручју и који су то право стекли до 31.12.2012.године - износ са редног броја 6. Обрасца СУ2.

Након уноса података у наведене обрасце, омогућава се пореском обвезнику унос износа пореског ослобођења по основу сразмерног износа улагања у основна средства у поље 5.4.4СУ/СУ2 пореске пријаве ПДП, а највише до износа збира са редног броја 6. Обрасца СУ и редног броја 6. Обрасца СУ2.

У поље  5.4.5 Чл. 51. Закона - уноси се износ пореза који је плаћен на добит остварену пословањем у другој држави, а највише до износа утврђеног у складу са чланом 51. став 2. Закона.

Чланом 51. Закона, прописано да ако резидентни обвезник оствари добит пословањем у другој држави, на коју је плаћен порез у тој држави, има право на порески кредит у висини плаћеног пореза у другој држави а највише до износа који би се обрачунао, применом Закона,  на добит остварену ван Републике Србије. Обзиром да опорезива добит која се утврђује у пореском билансу на Обрасцу ПБ 1 садржи и добит коју је остварио огранак у иностранству, право на порески кредит и умањење обрачунатог пореза по овом основу исказује се само у пореској пријави.

Означавањем  (штиклирањем √)  поља 5.4.5Чл. 51. Закона у пореској пријави омогућава се пореском обвезнику унос износа умањења по основу плаћеног пореза на добит која је остварена пословањем у другој држави, а највише до износа који би се обрачунао применом одредби члана 51. став 2. Закона  (односи се на сталну пословну јединицу или огранак у иностранству) - у случају губитка не треба штиклирати нити уносити износе у ово поље.

У поље 5.4.6 Анекс ПБ 1/ИПД - уноси се износ умањења по основу пореза који је нерезидентна филијала платила у другој држави на добит из које су исплаћене дивиденде, које се укључују у приходе матичног правног лица, као и за износ пореза по одбитку који је нерезидентна филијала платила у другој држави на те исплаћене дивиденде.           

У циљу избегавања двоструког опорезивања Законом је прописано право на порески кредит када обвезник остварује дивиденду од своје нерезидентне филијале из иностранства. Наиме, према члану 52. Закона је прописано да матично правно лице - резидентни порески обвезник може умањити обрачунати порез на добит правних лица за износ пореза који је његова нерезидентна филијала платила у другој држави на добит из које су исплаћене дивиденде, које се укључују у приходе матичног правног лица, као и за износ пореза по одбитку који је нерезидентна филијала платила у другој држави на те исплаћене дивиденде. Како је приход по основу дивиденде у рачуноводству признат у нето износу (укључен је у добит која се исказује на редном броју 1. пореског биланса), опорезива добит се прво увећава за порез на добит и порез по одбитку који су плаћени у иностранству, како би основицу пореза представљао бруто приход од дивиденде. То се постиже усклађивањем прихода у пореском билансу. Потом се врши обрачун пореског кредита на Обрасцу Анекс Обрасца ПБ 1, тако да се обрачунати порез у пореској пријави умањује за износ пореског кредита али највише до износа пореза који би био плаћен у Србији (по стопи од 15%) на основицу коју чини исплаћена бруто дивиденда увећана за порез на добит који је у иностранству платила нерезидентна филијала.

Означавањем (штиклирањем  √) поља 5.4.6Анекс ПБ 1/ИПД у пореској пријавиомогућава се унос података у Образац Анекс ПБ 1, ако је матично правно лице - резидентни порески обвезник остварило умањење обрачунатог пореза на добит за износ који је његова нерезидентна филијала платила у другој држави на добит из које су исплаћене дивиденде, које се укључују у приходе матичног правног лица, као и за износ пореза по одбитку који је нерезидентна филијала платила у другој држави на те исплаћене дивиденде. Износ умањења се исказује на редном броју 9. Анекса Обрасца ПБ 1.

Такође, истовремено омогућава се и унос (достава) ИПД Обрасца - изјава о добити оствареној у другој држави из које је исплаћена дивиденда и плаћеном порезу на добит и порезу по одбитку на дивиденде из члана 52. Закона, јер је овај образац обавезан уз Образац Анекс ПБ 1.

Након уноса података у наведени образац, преноси се износ са редног броја 9. у поље 5.4.6Анекс ПБ 1/ИПД пореске пријаве.

 У поље 5.4.7  Анекс 1 ПБ 1/ИПД1 - уноси се износ умањења по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави по основу исплаћених камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари, као и на дивиденде које не испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. Закона.

Чланом 53а Закона, прописано је да резидентни обвезник који из друге државе оствари приходе од камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари,  као и од дивиденди које не испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. Закона, на које је плаћен порез по одбитку у тој другој држави, може умањити обрачунати порез на добит правних лица за износ пореза по одбитку плаћеног у тој другој држави. Како је приход по основу камата, ауторских накнада, накнада по основу закупа непокретности и покретних ствари, као и од дивиденди које не испуњавају услове да би се на њих примениле одредбе члана 52. Зкона у рачуноводству признат у нето износу (укључен је у добит која се исказује на редном броју 1. Пореског биланса), опорезива добит се прво увећава за порез по одбитку плаћен у иностранству, како би основицу пореза представљао бруто приход. То се постиже усклађивањем прихода у пореском билансу. Потом се врши обрачун пореског кредита на Обрасцу Анекс1 Обрасца ПБ1, тако да се обрачунати порез у пореској пријави умањује за износ пореског кредита који се утврђује у висини пореза по одбитку који је плаћен у иностранству, али највише до износа пореза на добит који би био плаћен у Србији (по стопи од 15%) на основицу коју чини 40% исплаћене бруто накнаде.

Означавањем (штиклирањем √) поља 5.4.7 Анекс1 ПБ1/ИПД1 у пореској пријавиомогућава се унос података у Образац Анекс1 Обрасца ПБ1, ако порески обвезник има право на умањење по основу плаћеног пореза по одбитку у другој држави на камате, ауторске накнаде, закуп непокретности и покретних ствари и од дивиденди.

Укупан износ умањења је исказан на редном броју 4. Анекса1 Обрасца ПБ1 када се оствари:  

-  порески кредит по основу пореза на камате, износ на редном броју 4.1;

-  порески кредит по основу пореза на ауторске накнаде, износ на редном броју 4.2;

-  порески кредит по основу пореза на закуп непокретности и покретних ствари, износ на редном броју 4.3;

-  порески кредит по основу пореза на дивиденде, износ на редном броју 4.4.

Такође, истовремено омогућава се и унос (достава) Обрасца ИПД1, изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, накнаде по основу закупа непокретности и покретних ствари и дивиденде из члана 53а Закона.

Након уноса података у наведени образац, омогућава се пореском обвезнику унос износа умањења највише до износа са редног броја 4. у поље 5.4.7Анекс1 ПБ1/ИПД1пореске пријаве.

У поље 5.5 - Обрачунати порез по умањењу (5.3 - 5.4) – израчунава се односно приказује износ обрачунатог пореза по умањењу, као разлика између обрачунатог пореза и укупних умањења пореза

                                                     5.5 = 5.3 - 5.4

У поље 5.6 - Увећање обрачунатог пореза - уноси се износ пореза који је обвезник дужан да плати независно од чињенице да ли у пореској пријави има исказан податак о износу пореске обавезе у пољу  5.5.

Законом су прописани и случајеви у којима порески обвезник има обавезу плаћања пореза на добит независно од чињенице да ли у пореској пријави има исказан податак о износу пореске обавезе на редном броју 5.5 и то у случају сразмерно стечене имовине статусном променом или у случају губитка права на порески кредит.

Податак ће се  израчунати као збира свих увећања, односно

                                            5.6 = 5.6.1 + 5.6.2

Поље 5.6.1 СИ

Чланом 50ђ Закона је прописано да уколико обвезник из члана 50а Закона стекне имовину статусном променом, уз одлагање капиталног добитка у складу са чланом 31. Закона, у периоду од три године које претходе испуњењу услова и током периода пореског ослобођења из члана 50а, дужан је да плати порез на остварену добит, сразмерно овако стеченој имовини.

Сразмерно стечена имовина статусном променом и обрачунати порез у складу са чланом 50ђ Закона утврђује се на Обрасцу СИ.

Означавањем (штиклирањем √) поља 5.6.1СИ у пореској пријави омогућава се унос података у Образац СИ, а обрачунати порез са редног броја 4. Обрасца СИ ће се пренети у пореску пријаву.

Поље 5.6.2 ГПК

Чланом 48, 48а, 50в и 50г Закона прописано је да порески обвезник услед неиспуњавања прописаних услова губи право на порески кредит и порески подстицај због чега је дужан да даном подношења пореске пријаве за наредни порески период, у тој пореској пријави, обрачуна, као и да плати порез који би платио да није користио кредит или подстицај, валоризован индексом потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.       

Означавањем (штиклирањем √ ) поља 5.6.2 ГПК у пореској пријавиомогућава се унос износа обавезе пореза за плаћање по основу:                 

1. губитка права на порески кредит

-  ако је порески обвезник изгубио право на порески кредит у случају отуђења основних средстава пре истека рока од три године од дана набавке (члан 48. став 8. и 9.);

-  ако је порески кредит коришћен по основу уплате аванса (члан 48. став 11.), а у пореском периоду за који се подноси пореска пријава раскине се уговор о набавци основног средства, или ако у пореском периоду у којем се заврше улагања у основна средства обвезник не изврши пренос са основних средстава у припреми на прибављена основна срества, односно не евидентира та основна средства у пословним књигама; 

-  ако је обвезник отуђио основна средства после истека рока од три године а пре истека рока од 10 година губи право на даље коришћење неискоришћеног пореског кредита, почев од пореског периода у којем је извршено отуђење (члан 48. став 7.).     

2. губитка права на пореско ослобођење у складу са чланом 50в и 50г

Закона - односно губитка права на пореско ослобођење из члана 50а  Закона, када:

-  смањи број запослених који су код њега непосредно радно ангажовани испод броја укупно запослених на одређено време у односу на број запослених које је имао у периоду у којем је испунио услове за ослобођење;

-  прекине са пословањем;

-  престане да користи или отуђи основна средства а у нова средства не уложи у истом пореском периоду износ једнак тржишној цени отуђених средстава, а најмање у вредности која обезбеђује да укупан износ улагања не падне испод једне милијарде динара. 

У пореској пријави уноси се укупан износ увећања пореза по основу губитка права на порески кредит.    

У поље 5.7 - Пореска обавеза за период (5.5 + 5.6)

- приказује се износ пореске обавезе за период као збир обрачунатог пореза након умањења и укупног износа увећања, односно

                                               5.7 = 5.5 + 5.6

У поље 5.8  - Уплаћене аконтације пореза - уноси се податак о износу плаћених аконтација пореза.

У поље 5.9 - Износ за уплату (5.7 - 5.8. ако је > 0)/преплата - приказује  се износ за уплату као разлика пореске обавезе за период и уплаћених аконтација, односно

                                                5.9 = 5.7 - 5.8

Уколико је износ утврђене разлике већи од „0“ (нула) у пољу 5.9 уписује се утврђена разлика.

Уколико је износ утврђене разлике мањи од „0“ (нула) у пољу 5.9 уписује се износ преплате  са предзнаком „минус“

У поље  5.9a Износ обрачунате камате - уноси се износ обрачунате камате.

  Измењена пријава

Ако порески обвезник подноси измењену пореску пријаву, односно када је у поље 1.3 Измена пријаве унета ознака (1),  дужан је да обрачуна камату на износ за уплату - разлика између износа у  пољу 5.9 измењене и износа у пољу 5.9 првобитне пријаве,  ако је та разлика већа од нуле,  и то обрачунату од законског дана доспећа обавезе из првобитно поднете пореске пријаве до дана подношења измењене пореске пријаве.

Апликација у том случају ће:

- омогућити обвезнику унос обрачунате камате  у поље 5.9а;

- обрачунати камату на разлику- разлика износа из поља 5.9 из измењене и првобитне пријаве којa је већи од нулe и то обрачунату од законског дана доспећа обавезе из првобитно поднете пореске пријаве до дана подношења измењене пореске пријаве;

- валидирати износ обрачунате камате унете од стране обвезника (ПП.5.9а) и обрачунате  кроз апликацију (на разлику између износа у пољу 5.9 измењене и износа у пољу 5.9 првобитне пријаве,  ако је та разлика већа од нуле) и ако добијени  износ камате није једнак обрачунатом износу који  је обвезник исказао на пријави, уз толеранцију од ±1,00 динара, таква пријава се сматра Недопуштена.

Порески обвезник ће имати могућност исправке грешке.

● Неблаговремена пријава

Ако порески обвезник поднесе пријаву након истека  законског рока за   подношење пореске пријаве, таква  пријава је Неблаговремена. У том случају порески обвезник је дужан да обрачуна и упише износ камате за уплату у поље 5.9а пријаве, при чему за основицу узима износ обрачунатог пореза из поља 5.9 пријаве који је већи од нуле. Камата из поља 5.9а обрачуната је  од законског дана доспећа обавезе из пријаве коју подноси до дана подношења  пријаве.

Апликација у том случају ће:

- омогућити обвезнику унос камате  у поље 5.9а;

- обрачунати камату на износ за уплату - износ из поља 5.9 пријаве који је већи од нула,  и то од законског дана доспећа обавезе из пријаве коју подноси до дана подношења  пријаве;

- валидирати износ камате унетог од стране овезника (ПП.5.9а) и обрачунатог  кроз апликацију.

Ако добијени  износ камате није једнак обрачунатом износу који  је обвезник исказао на пријави, уз толеранцију од ±1,00 динара, таква пријава се сматра Недопуштена.

Порески обвезник ће имати могућност исправке грешке.

У случајевима када порески обвезник/порески инспектор подноси пореску пријаву ПДП по налазу контроле и/или измењену пореску пријаву ПДП по налазу контроле, односно у случајевима када је у поље 1.1 Врста пријаве унета ознака (5), и/или у поље 1.3 Измена пријаве унета ознака (2), приликом сачињавања радне верзије ПДП у поље 5.9а уноси се износ камате обрачунате од датума доспећа пореске обавезе из пријаве која се мења по налазу контроле до датума доношења решења.      

ДЕО 5А  ПДП - Подаци од значаја  за утврђивање пореске обавезе за  недобитне  организације

Део 5А Пореске пријаве ПДП - Подаци од значаја за утврђивања пореске обавезе за недобитне организације доступни су само пореским обвезницима који су у пољу 1.1 Врста пријаве унели ознаку (1) - пореска пријава за коначну обавезу или ознаку (3) - пореска пријава за коначну обавезу у току пореског периода или ознаку (5) - пријава по налазу контроле, а у поље 2.2 - тип обвезника унели ознаку (4) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН, унели ознаку  (5) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 1, унели ознаку (6) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 2 и унели ознаку (7) - Недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН 3.

У поље 5.10 Пореска основица преноси се податак о пореској основици из одговарајућег пореског биланса, и то:          

- уколико је порески обвезник у пољу 2.2 уписао ознаку (4), односно попунио ПБН преузима се податак са редног броја 21. Обрасца ПБН;

- уколико је порески обвезник у пољу 2.2 уписао ознаку (5), односно попунио ПБН 1 преузима се податак са редног броја 11. Обрасца ПБН 1;

- уколико је порески обвезник у пољу 2.2 уписао ознаку (6), односно попунио ПБН 2 преузима се податак са редног броја 9. Обрасца ПБН 2;

- уколико је порески обвезник у пољу 2.2 уписао ознаку (7), односно попунио ПБН 3 преузима се податак са редног броја 6. Обрасца ПБН 3.

У поље 5.11 Пореско ослобођење - уноси се износ вишка прихода над расходима, који се ослобађа плаћања пореза на добит уз испуњење прописаних услова и исти не може бити већи од 400.000 динара.           

Чланом 44. Закона, прописано је да се недобитна организација ослобађа плаћања пореза на добит за порески период у којем остварени вишак прихода над расходима није већи од 400.000 динара, под условима који су прописани истим чланом и то:

1. Не расподељује остварени вишак својим оснивачима, члановима, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима;

2. Годишњи износ личних примања која исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима није већи од двоструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици, у години за коју се утврђује право на пореско ослобођење, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;

3. Не расподељује имовину у корист својих оснивача, чланова, директора, запослених или са њима повезаних лица;

4.  Да нема монополски или доминантан положај на тржишту у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

О испуњењу горе наведених услова, порески обвезник подноси изјаву на Обрасцу ИПОНО - Изјава о пореском ослобођењу за недобитну организацију.           Означавањем (штиклирањем √ ) овог поља у пореској пријавиомогући ће се унос изјаве о пореском ослобођењу (Образац ИПОНО). Након уноса изјаве о пореском ослобођењу у поље 5.11 у делу који се односи на износ, преноси се износ прихода који се ослобађа плаћања пореза на добит и исти мора бити једнак износу из поља 5.10.

У случају када је у пољу 5.10 Пореска основица исказан износ већи од 400.000 динара, порески обвезник не може означити (штиклирати √)  поље 5.11 односно порески обвезник нема право на пореско ослобођење.

У поље 5.12 Пореска стопа – исписује се стопа пореза на добит прописана Законом, тренутно важећа 15%.

У поље 5.13 Износ обрачунатог пореза за уплату - уноси се износ обрачунатог пореза и то:

- уколико је означено поље 5.11 односно порески обвезник има право на пореско ослобођење, у  поље 5.13 - обрачунати порез,  исписује  се вредност нула „0“.

- у случају када није означено поље 5.11 односно обвезник нема право на пореско ослобођење, износ обрачунатог пореза  (поље 5.13) израчунава се множењем пореске основице из поља 5.10 и прописане стопе из поља 5.12, односно 5.13 = 5.10 х 5.12.

Поље 5.13а(PP.5.1) -Износ обрачунате камате

● Измењена пријава

Ако порески обвезник подноси измењену пореску пријаву, односно када је у поље 1.3 Измена пријаве, унета ознака (1),  дужан је да обрачуна камату на износ за уплату - разлика између износа у пољу 5.13 измењене и износа у пољу 5.13 првобитне пријаве, ако је та разлика већа од нуле,  и то обрачунату од законског дана доспећа обавезе из првобитно поднете пореске пријаве до дана подношења измењене пореске пријаве.

Апликација у том случају ће:

- омогућити обвезнику унос камате  у поље 5.13а;

- обрачунати камату на разлику износ за уплату - разлика износа из поља 5.13 из измењене и првобитне пријаве који је већи од нула,  и то обрачунату од законског дана доспећа обавезе из првобитно поднете пореске пријаве до дана подношења измењене пореске пријаве;

- валидирати износ камате унетог од стране обвезника (ПП.5.13а) и обрачунатог  кроз апликацију (на разлику између износа у  пољу 5.13 измењене и износа у пољу 5.13 првобитне пријаве,  ако је та разлика већа од нуле) и ако добијени  износ камате није једнак обрачунатом износу који  је обвезник исказао на пријави, уз толеранцију од ±1,00 динара, таква пријава се сматра Недопуштена.

Порески обвезник ће имати могућност исправке грешке.

● Неблаговремена пријава

Ако порески обвезник поднесе пријаву након истека законског рока за подношење пореске пријаве, таква пријава је Неблаговремена. У том случају порески обвезник је дужан да обрачуна и упише износ камате за уплату у поље 5.13а пријаве, при чему за основицу узима износ обрачунатог пореза из поља 5.13 пријаве који је већи од нуле. Камата из поља 5.13а обрачуната је  од законског дана доспећа обавезе из пријаве коју подноси до дана подношења  пријаве.

Апликација у том случају ће:

- омогућити обвезнику унос камате  у поље 5.13а;

- обрачунати камату на износ за уплату - износ из поља 5.13 пријаве који је већи од нула и то од законског дана доспећа обавезе из пријаве коју подноси до дана подношења  пријаве;

- валидирати износ камате унетог од стране обвезника (ПП.5.13а) и обрачунатог  кроз апликацију.

Ако добијени  износ камате није једнак обрачунатом износу који  је обвезник исказао на пријави, уз толеранцију од ±1,00 динара, таква пријава се сматра Недопуштена.

Порески обвезник ће имати могућност исправке грешке.

ДЕО 6.  ПДП - Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације

Део 6. пореске пријаве попуњава се у случају подношења пореске пријаве за коначну обавезу у ком случају се утврђују и аконтације за наредни порески период (ПП 1.1 = 1, 5 и 6, као и ПП 1.1 = 3 и 1.1а =  30, 55) као и у случају подношења пореске пријаве за измену аконтација у току пореског периода (ПП 1.1 = 4).

У делу 6 - Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације - исказују се подаци оутврђивању висине аконтације пореза на добит за наредни порески период. Чланом 67. Закона, прописано је да порески обвезник током године, порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добити која не садржи капиталне добитке и губитке, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину, односно претходни порески период  и у којој се исказују и подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години.

У поље 6.1 Остатак опорезиве добити - податак се преузима из Пореског биланса - Обрасца ПБ1 са редног броја 55. за тип обвезника ознака (1) - правно лице и за тип обвезника ознака (2) - огранак страног правног лица  а са редног броја 16. Обрасца ПБПЈ за тип обвезника ознака (3) - стална пословна јединица која не води пословне књиге.      

Поље 6.2 Пореска стопа – исписује се стопа пореза на добит, тренутно важећа 15%.       

Поље 6.3 Обрачунати порез – израчунава се износ обрачунатог пореза  у пољу 6.3 множењем остатка опорезиве добити са редног броја 6.1 и прописане стопе од 15% , односно

                                                 6.3. = 6.1. х 6.2

Поље 6.4 Умањење обрачунатог пореза – приказује се податак о износу умањења обрачунатог пореза по основу неискоришћених пореских кредита на које порески обвезник има право приликом утврђивања висине аконтације пореза, као збира свих исказаних умањења, односно

                                             6.4 = 6.4.1 + 6.4.2 + 6.4.3     

У поље 6.4.1 ПК/ПК1 уноси се износ умањења по основу неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства оствареног у претходним пореским периодима.

Означавањем (штиклирањем √) поља 6.4.1 ПК/ПК 1 - омогућава се  унос збира  износа умањења:

- по основу  неискоришћеног дела пореског кредита који се преноси на рачун пореза на добит из будућих периода из обрасца ПК, са редног броја 15. обрасца а највише до 33% (за велика и средња правна лица), односно до 70%(за мала правна лица) од обрачунатог пореза исказаног у пољу 6.1 пореске пријаве.

- по основу  неискоришћеног дела пореског кредита који се преноси на рачун пореза на добит из будућих периода из Обрасца ПК 1 са редног броја 13. а највише до износа обрачунатог пореза исказаног у пољу 6.1 пореске пријаве.

У поље 6.4.2 СУ/СУ 2 уноси се податак о износу пореског ослобођења сразмерно извршеним улагањима у основна средства у укупним средствима обвезника (Образац СУ и СУ2).

Означавањем (штиклирањем √) поља 6.4.2 СУ/СУ 2 - омогућава  се  унос износа пореског ослобођења сразмерно извршеним улагањима у основна средства у укупним средствима обвезника (Образац СУ и СУ2) и то као збир износа са редног броја 6. Обрасца СУ и редног броја 6. Обрасца СУ2.

Ако се подноси пореска пријава за измену месечних аконтација у току године - у поље 1.1 Врста пријаве уписана ознака (4) уноси се износ умањења тако што се податак са редног броја 6. Обрасца СУ дели са 12 месеци и множи са бројем месеци обрачунског периода за који се подноси ПДП за измену месечне аконтације.

У поље 6.4.3 Анекс ПБ 1 - уноси се износ пореског ослобођења по основу пореза на добит плаћеног у другој држави на добит из које су исплаћене дивиденде, које се укључују у приходе матичног правног лица.

Означавањем (штиклирањем √) поља 6.4.3 Анекс ПБ 1 - омогућава се унос износа умањења (податак са редног броја 10.Обрасца Анекс ПБ1).

Ако се подноси пореска пријава за измену месечних аконтација у току године - у поље 1.1 Врста пријаве уписана ознака (4) ово поље није доступно за означавање пореском обвезнику, јер у овом случају се не остварује право на умањење по овом основу.

Напомена: Ако се подноси пореска пријава са ознаком врсте пријаве (4) у пољу 1.1 - пореска пријава за измену месечних аконтација,  у овом делу исказују се подаци из Образаца ПК, ПК 1, СУ и СУ 2 поднетих уз последњи порески биланс и пореску пријаву.

У поље 6.5 Укупан износ аконтација - израчунава се и приказује износ, односно укупан износ аконтација                                            

                                                6.5 = 6.3 х 6.4

У поље 6.6 Месечни износ аконтација - израчунава се  износ,  односно месечни износ аконтација                                                

                                                 6.6 = 6.5 / 12.

У случају подношења пореске пријаве са ознаком  врсте пријаве (3) у пољу 1.1 и ознаком основа 30 у пољу 1.1а, као и пореске пријаве са ознаком (4) у пољу 1.1 месечни износ аконтација се утврђује тако што се укупан износ подели са бројем месеци пореског периода за који се подноси пореска пријава, односно 6.6 = 6.5 / бројем месеци пореског периода за који се подноси пореска пријава. Тако израчуната аконтација примењује се почев од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета.

ДЕО 7.  ПДП - Подаци о пореском  консолидовању    

Чланом 55. до 57. Закона, прописан је поступак пореског консолидовања. Овим одредбама прописано је да група повезаних правних лица може захтевати пореско консолидовање, односно утврђивање пореза на добит за целу групу повезаних правних лица. На захтев матичног правног лица, надлежни порески орган у року од 30 дана по пријему захтева доноси решење којим се одобрава пореско консолидовање  и то почев од пореског периода када су испуњени услови из члана 55.став 1.до 3.Закона. За тај порески период, матично правно лице подноси консолидовани порески биланс (Образац КПБ) за групу повезаних правних лица, а сваки члан групе подноси свој порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и своју пореску пријаву на Обрасцу ПДП.  

У делу 7. пореске пријаве ПДП исказују се подаци о пореском консолидовању. Овај део се попуњава само ако је попуњено поље 2.2а МПЛ.

У поље 7.1 ПИБ матичног правог лица - уноси се ПИБ матичног правног лица и попуњава се ако пореску пријаву подноси зависно правно лице;

У поље 7.2 Назив матичног правног лица - уноси се назив матичног правног лица (приказује се уносом ПИБ-а);

У поље 7.3 Износ обрачунатог пореза за уплату  - износ се преузима из колоне 11. Обрасца КПБ из реда који одговара ПИБ-у подносиоца пријаве ако пријаву подноси матично правно лице, а ако пријаву подноси зависно правно лице  податак у ово поље уписује зависно правно лице у износу исказаном у колони 11. Обрасца КПБ из реда који одговара његовом ПИБ-у.

У поље 7.4 Месечни износ аконтације - износ се преузима из колоне 12. Обрасца КПБ из реда који одговара ПИБ-у подносиоца пријаве ако пријаву подноси матично правно лице, а ако пријаву подноси зависно правно лице  податак у ово поље уписује зависно правно лице у износу исказаном у колони 12. Обрасца КПБ из реда који одговара његовом ПИБ-у.

ДЕО 8. ПДП -   Подаци о ликвидацији

Због  специфичности утврђивања пореза на добит и подношења пореске пријаве обвезника над којим је отварен  поступак ликвидације, порески обвезник у овом делу пореске пријаве исказује податаке о датуму отварања и окончања поступка ликвидације, као и податке о ликвидационом управнику, и то на следећи начин:

Ако се подноси коначна пореска пријава у току пореског периода са ознаком врсте пријаве (3) у пољу 1.1 и

● ознаком основа подношења 41-у случају отварања поступка ликвидације и                 

ознаком основа подношења 43 - у случају наставка поступка ликвидације,

у наредни порески период (поље 1.1а), врши се и унос (отварају се поља за унос)  податка у делу 8А Отварање ликвидације Обрасца ПДП и то:

Поље 8.1 - број решења,

Поље 8.2 - датум отварања поступка ликвидације,

Поље 8.3 - име и презиме ликвидационог управника,

● ознаком основа подношења 42 - у случају окончања  поступка ликвидације, обезбедиће се унос (отварају се поља за унос) податка у делу 8А Отварање ликвидације  и 8Б Окончање ликвидације Обрасца ПДП, и то:

 Поље 8.1 - број решења,

 Поље 8.2 - датум отварања поступка ликвидације,

 Поље 8.3 - име и презиме ликвидационог управника,

 Поље 8.4 - датум окончања  поступка ликвидације,

 Поље 8.5 - број одлуке.

ДЕО 9. ПДП - ПОДАЦИ О СТЕЧАЈУ

Због  специфичности утврђивања пореза на добит и подношења пореске пријаве обвезника над којим је отворен  поступак стечаја, порески обвезник у овом делу пореске пријаве исказује податаке о датуму отварања и закључењу поступка стечаја, као и податке о стечајном управнику и то на следећи начин:

Ако се подноси коначна пореска пријава у току пореског периода са ознаком врсте пријаве (3) у пољу 1.1, и

●  ознаком основа подношења 51 - у случају отварања поступка стечаја

ознаком основа подношења 53 - у случају преношења поступка стечаја у наредну годину (поље 1.1а), обезбедиће се унос (отварају се поља за унос) података у делу 9А Отварање стечаја Обрасца ПДП и то:

Поље 9.1 -  број решења,

Поље 9.2 -  датум отварања поступка стечаја,

Поље 9.3 -  име и презиме стечајног управника.

ознаком основа подношења 52 - у случају доношења решења о наставку стечајног поступка банкротством, обезбедиће се унос (отварају се поља за унос) податка у делу 9А Отварање стечаја и делу 9Б Банкротство, Обрасца ПДП, и то:

Поље 9.1  -   број решења,

Поље 9.2  -   датум отварања поступка стечаја,

Поље 9.3  -   име и презиме стечајног управника,

Поље 9.4  -   датум решења о настављању стечаја банкротством,

Поље 9.5  -   број решења.

ознаком основа подношења 54 - у случају доношења решења о закључењу стечајног поступка банкротством, обезбедиће се  унос (отварају се поља за унос) податка у делу 9А Отварање стечаја, делу 9Б Банкротство  и 9Ц  Закључење стечаја банкротством, Обрасца ПДП, и то:

Поље 9.1  -  број решења,

Поље 9.2  -  датум отварања поступка стечаја,

Поље 9.3  -  име и презиме стечајног управника,

Поље 9.4  -  датум решења о настављању стечаја банкротством,

Поље 9.5  -  број решења,

Поље 9.6  -  датум решења о закључењу стечаја банкротством,

Поље 9.7  -  број решења.

ознаком основа подношења 55 - у случају доношења решења о усвајању плана реорганизације, обезбедиће се унос (отварају се поља за унос) податка у делу 9А Отварање стечаја и делу 9Д Реорганизација, Обрасца ПДП, и то:

Поље 9.1   -  број решења ,

Поље 9.2   -  датум отварања поступка стечаја,

Поље 9.3   -  име и презиме стечајног управника,

Поље 9.8   -  датум решења о усвајању плана реорганизације,

Поље 9.9   -  број решења.

ДЕО 10. ПДП - Подаци о статусним променама

У случају статусне промене чија је последица престанак обављања делатности, порески обвезник који престаје са обављањем делатности дужан је да поднесе пореску пријаву за период од првог дана пореског периода до дана престанка обављања делатности (пореска пријава са ознаком врсте (3) и основа 20). Такође и порески обвезник који услед статусне промене почиње са обављањем делатности - оснивање новог правног лица, дужан је да поднесе пореску пријаву (пореска пријава са ознаком врсте пријаве (2).

У тим случајевима, у делу 10. пореске пријаве - Подаци о статусним променама,   уносе се подаци о статусној промени, и то:

Поље 10.1 Врста статусне промене - Уноси се једна од ознака врсте статусне  промене,  и то:

- ознака (1)  за припајање;

- ознака (2)  за спајање;

- ознака (3)  за поделу;

Поље 10.1.а Статусна промена подела - Уколико је у поље 10.1 унета ознака статусне промене (3) подела, у пољу 10.1а уноси се ознака облика поделе,  и то:

- ознака (1) за поделу уз оснивање;

- ознака (2) за поделу уз припајање;

- ознака (3)  за мешовиту поделу;

Поље  10.2 Датум статусне промене  - уноси седатум решења органа надлежног за вођење регистра којим је извршена регистрација статусне промене.

Поље 10.3 Подаци о друштву које учествује у статусној промени -  подаци о друштву које учествује у статусној промени.

Уносом ПИБ-а у поље ПДП 10.3 -аутоматски  се исписује назив пореског обвезника који учествује у статусној промени.

Дозвољава се унос података о свим друштвима која учествују у статусној промени.

Део 11. ПДП - Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника

На редном броју 11. Обрасца ПДП омогућено је подносиоцу пријаве да уноси напомене, ако је потребно у вези са пореском пријавом у виду  слободног текста, уз дефинисање максималног броја карактера које обвезник може унети у предвиђено поље.

У случају када пореску пријаву ПДП подноси пуномоћник нерезидентног пореског обвезника подаци о пореском пуномоћнику уносе се у делу 11. пријаве  - Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника.

Подаци које је потребно унети су :

- ПИБ/ЈМБГ;

- Назив/Име и презиме;

- Телефон заступника/пуномоћника;

У Образац ПДП износи се уписују у динарима, без децимала.

Чланом 71а Закона, прописано је да се пореска пријава сматра поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност  исказаних података,  додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу пријаве.

ДЕО ТРЕЋИ

БРОЈ ОДОБРЕЊА ПЛАЋАЊА

Чланом  71. став 3.Закона прописано је да се пореска пријава сматра поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података,  додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу пореске пријаве.

Број одобрења плаћања (БОП), је идентификатор пореске обавезе и за један порески период биће додељен један БОП. Такође, плаћање  пореске обавезе за исти порески период (аконтационе и коначне) се врши са истим бројем одобрења плаћања.

Обавештењем о пријему пореске пријаве за коначну обавезу за период за који се подноси пореска пријава, пореском обвезнику се додељује нови БОП за плаћање аконтација за наредни порески период. То значи да је обвезник дужан да аконтације  за текући порески период (а последња доспева 15.01. наредне године, односно 15. у првом месецу почетка пословне године)  плаћа по претходно додељеном БОП-у,  а аконтације за наредни порески период са новогенерисаним БОП-ом.

Пример: Подношење пореске пријаве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године, пријава поднета 15.05.2017.године

- Аконтације за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године -------  БОП 1

- Разлика коначне обавезе за 2016. годину ---------------------------  БОП 1

- Аконтације за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године -------  БОП 2

- Аконтације за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године -------- БОП 3

БОП 1 и 2 су додељени приликом подношења пореске пријаве за период 01.01.2015. до   31.12.2015.године, а БОП 3 приликом подношења пореске пријаве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године.

                                           Прелазни период

У 2015.години у тзв. прелазном периоду због преласка на нову пословну функцију која се зове БОП у средини године (01.04.2015.), обвезници ће до 15.01.2016.године  (односно 15. у првом месецу почетка пословне године) наставити да плаћају без БОП- а, али ће имати сазнања од Пореске Управе о свом БОП - у по коме су дужни да плаћају у 2016.години. Тада ће почети прави циклус БОП-а.

Обзиром да се до почетка електронског слања пореских пријава, односно у периоду од 01.01.2015. до 01.04.2015.године пореска пријава могла предати у НОЈПУ само у папирној форми, а за ЦВПО обвезнике који  су пријаве за ПДП подносили преко PUONLINE апликације у старом систему  који не генерише БОП -е,  Пореска управа је онемогућена да пореског обвезника одмах обавести о начину плаћања пореза на добит у 2015.години и у 2016.години.

Због тога приликом миграције пријава са старог ДИС и ЦВПО система, тј. података са пријава, свим задужењима који су предмет миграције, додељује се иницијални БОП (БОП 0).  Све уплате које је обвезник уплатио  и које ће уплатити у 2015.години повезаће се са БОП 0.

Обвезници који су поднели пријаве у папиру до 01.04.2015.године, а које ће унети запослени у ПУ у нови систем када ће се изгенерисати нови БОП (БОП1) за плаћања у 2016.години, биће од стране ПУ обавештени о свом БОП-у, најкасније до новембра 2015.године.

Обвезници који ће подносити пријаве на порталу ПУ после 01.04.2015.године информацију о новогенерисаном БОП-у за 2016.годину добиће на порталу након подошења пријаве путем обавештења.

То практично значи  да ће обвезници на порталу ПУ почев од 01.04.2015.године добијати  БОП за плаћења у 2016.години, а у 2015.години наставиће да плаћају без БОП-а.

То такође значи да ће обвезницима који су поднели пријаве у папиру у 2015. години, а пре 01.04.2015.године системски бити изгенерисани БОП-и, за плаћање у 2016.години, о чему ће их ПУ обавестити до новембра 2015.године.

Приликом формирања почетног стања дуга и камате за 2015.годину  (01.01.2015.) на рачуну пореза на добит (711211) генерисаће се иницијални БОП (БОП 0) по ПИБу и то у структури:

      КК-ШТ- РЕФ-С где је:

● КК - двоцифрени контролни број по  MOD-97-10 (ISO/IEC 7064:2003);

● ШТ – троцифрена ознака територије на коју се односи пореско задужење;

● РЕФ - референтни број -> ПИБ ПОБа  допуњен са 5 водећих нула;

● С - словна ознака.

ДЕО ЧЕТВРТИ

ПРОМЕНА СЕДИШТА

1. Ако у току пореког периода порески обвезник региструје промену седишта у Агенцији за привредне регистре,  иста  има обавезу да о томе обавести Пореску управу. По евидентирању промене седишта у ЈРПО на основу обавештења АПР-а, извршиће се:

● измена БОП-а и то:  

- БОП-а  за уплату недоспелих аконтација за текући порески период  и

- БОП-а  за уплату привремених аконтација за наредни порески период;

(напомена: у раније додељеном БОП - у, била би садржана промена у КК и ШО а остали део би остао исти);

●  на основу решења Пореске управе а преко Управе за трезор пренос стања преплате пореза на добит на нову ШО;

Решење о преносу средстава са једне шифре општине на другу шифру општине ће се формирати на основу захтева пореског обвезника.  До имплементације софтверске подршке за електронско подношење захтева, захтев ће се подносити у папирном облику у надлежној филијали Пореске управе за:

- пренос недоспелих аконтација за текући порески период  и

- пренос недоспелих привремених аконтација за наредни порески период.

Ако порески обвезник има дуг до момента промене седишта по основу пореза на добит на тој шифри општине, не врши се пренос дуга на нову шифру општине, већ обвезник мора тај дуг да измири или ће се покренути поступак принудне наплате.

2. На новој шифри општине (општине на којој је ново седиште обвезника) на дан регистрације промене седишта пореског обвезника, код кога је порески период различит од календарске године, извршитће се  евидентирање:

● недоспелих аконтација од дана промене седишта до краја пореског периода и

● недоспелих привремених аконтација за наредни порески период.

3. Пореска пријава за коначну обавезу за период у коме је дошло до промене седишта пореског обвезника подноси се у року за подношење пријаве за коначну обавезу а пореска обавеза се евидентира на новој шифри општине на исти начин као и свака друга пријава за коначну обавезу (ПП 1.1=1).

4.  На новој шифри општине,  врши се уплата:

● разлике по коначној пријави;

● недоспелих аконтација од дана промене седишта до краја пореског периода;

● недоспелих привремених аконтација за наредни порески период.

ДЕО ПЕТИ

ПОВРАЋАЈ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ

Порески обвезник има право да за више плаћени порез на добит поднесе захтев за повраћај, да тражи прекњижавање ради измирења обавеза по основу другог облика јавног прихода, да тражи прекњижавање са једног БОП-а на други БОП, сем у случају више плаћеног пореза у виду аконтације у односу на обавезу утврђену у пореској пријави а који износ се приликом подношења пореске пријаве по аутоматизму преноси на нови БОП јер се, сходно члану 66. став 3.Закона, више плаћени порез у виду аконтација од обавезе обрачунате у пореској пријави урачунава као аконтација за наредни порески период или се обвезнику враћа на његов захтев. Ако порески обвезник након подношења пореске пријаве поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза од обавезе исказане у коначној пореској пријави, повраћај пореза врши се са БОП-а на који је пренет више плаћени порез.

До имплементације софтверске подршке за електронско подношења захтева исти ће се подносити у папирном облику у надлежној организационој јединици Пореске управе.

Образац захтева:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ/ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТ                                        Образац ЗП/П ПДП

 

 

1. ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ

 

1.1.     ВРСТА ЗАХТЕВА

 

1.2.     РАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ      

711211

ознака врсте

 

2. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ

 

2.1.Порески индентификациони      

      број – ПИБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тип обвезника/подносиоца

 

 

 

           2.2a MПЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Матични број

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Назив

 

 

 

 

 

 

2.5. Адреса

 

 

 

 

 

 

2.6. Телефон контакт особе

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7. Електронска адреса (e-mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА ПОВРАЋАЈ У КОРИСТ ПОСЛОВНОГ РАЧУНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

 

3.1. БОП са којег треба                                                                                                                                         3.3. Текући рачун на који

     извршити повраћај                                                                                  3.2. Износ                                               се врши повраћај    

                                                                                                                                                                                 3.4. Позив на број

                                                                                                                                                                                        одобрења                                                                                                                           

4ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ

 

4.1. БОП са којег треба                                                                                                                                         4.3.Прекњижити на рачун

извршити прекњижавање                                                                             4.2. Износ   

                                                                                                                                                                                 4.4. БОП

 

5.  ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА ПРЕНОС СА БОП-А НА БОП

 

5.1. БОП са којег треба                                                                                                                                          5.3. БОП на који треба

       извршити пренос                                                                                    5.2. Износ                                               извршити пренос

 

6. ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ СА ЈЕДНЕ ШИФРЕ ОПШТИНЕ НА ДРУГУ ШИФРУ ОПШТИНЕ (ШО)

 

6.1.ШО са које треба                                                                                                                           6.3. ШО на коју треба

      извршити прекњижавање                                                                                                                    извршити прекњижавање

 


6.2.БОП                                                                                                                                                 6.4. БОП

 

7. ПРИЛОЗИ

 

 

 

                                                                       

Попуњавање захтева за повраћај и прекњижавање врши се на следећи начин:

1. Подаци о захтеву

1.1  Врста захтева - у зависности од врсте захтева који порески обвезник подноси, у ово поље уноси једну од следећих ознака:

(1) - ако се  подноси захтев за повраћај више плаћеног пореза на добит на свој пословни рачун;     

(2) - ако се  подноси захтев за прекњижавање више плаћеног пореза на добит са рачуна пореза на добит у корист других рачуна групе 843 или 848;      

(3)  -  ако се подноси  захтев за пренос више плаћеног пореза на добит са једног БОП-а на други БОП у оквиру рачуна пореза на добит;

(4)  -  ако се подноси захтев за пренос више плаћеног пореза са једне шифре општине на другу шифру општине у случају промене пословног седишта са једне општине на другу.   

1.2. Рачун пореза на добит - у ово поље порески обвезник уноси рачун пореза на добит са којег се врши повраћај/прекњижење више плаћеног пореза.

2.  Подаци о подносиоцу

2.1. Порески идентификациони број - ПИБ - у ово поље порески обвезник уноси свој порески идентификациони број.

2.2. Тип обвезника - у зависности од форме организовања, порески обвезник у ово поље уноси једну од следећих ознака:

(1) - правно лице које подноси порески биланс на Обрасцу ПБ1/КПБ;

(2) - стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБ;

(3) - стална пословна јединица која подноси порески биланс на Обрасцу ПБПЈ;

(4) - недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН;

(5) - недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН1;

(6) - недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН2;

(7) - недобитна организација која подноси порески биланс на Обрасцу ПБН3.

2.2а МПЛ - уколико порески обвезник подноси пореску пријаву по консолидованом пореском билансу, у ово поље уноси једну од следећих ознака:

1 - порески обвезник матично правно лице;

0 - порески обвезник зависно правно лице;

Уносом пореског идентификационог броја од стране подносиоца захтева обезбедиће се аутоматско исписивање осталих података који се односе на идентификацију пореског обвезника а који су доступни у ЈРПО и то у следећим пољима:

2.3. Матични број;

2.4. Назив;

2.5. Адреса;  

Ако се захтев подноси у папиру ове податке уноси сам порески обвезник.

2.6. Телефон контакт особе - у ово поље уноси се број телефона особе која је код подносиоца пријаве задужена за пријем података о пореским пријавама пореза на добит.

2.7. Електронска адреса (e-mail) - у ово поље уноси се електронска адреса на коју се достављају обавештења пореском обвезнику о пореским пријавама пореза на добит.

На даље поља се отварају, односно попуњавају у зависности од ознаке унете у поље 1.1.

3. Подаци о износу за повраћај у корист пословног рачуна обвезника

3.1. БОП са којег треба извршити повраћај - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање у оквиру јединственог рачуна пореза на добит, по којем захтева повраћај више уплаћених средстава.

3.2. Износ - у ово поље порески обвезник уноси износ више плаћеног пореза на добит за који захтева повраћај.

3.3. Текући рачун на који се врши повраћај - у ово поље порески обвезник уноси број свог пословног рачуна на који ће бити извршен повраћај више плаћеног пореза на добит.

4. Подаци о износу за прекњижавање

4.1. БОП са којег треба извршти прекњижавање - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање, у оквиру јединственог рачуна пореза на добит, по којем захтева прекњижавање више уплаћених средстава.

4.2. Износ- у ово поље порески обвезник уноси износ више плаћеног пореза на добит за који захтева прекњижавање на други уплатни рачун јавних прихода.

4.3. Прекњижити на рачун - у ово поље порески обвезник уноси број уплатног рачуна јавних прихода у корист којег се врши прекњижавање више плаћеног пореза на добит.

4.4.БОП - уколико се аналитичка евиденција рачуна у чију корист се врши прекњижавање води на нивоу БОП-а, у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање у оквиру уплатног рачуна јавних прихода у чију корист се врши прекњижавање више уплаћених средстава.

5. Подаци о износу за пренос са БОП-а на БОП

5.1. БОП са којег треба извршити пренос - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање у оквиру јединственог рачуна пореза на добит, по којем захтева пренос више уплаћених средстава у корист другог БОП-а.

5.2. Износ - у ово поље порески обвезник уноси износ више плаћеног пореза на добит по једном БОП-у по којем захтева пренос на други БОП у оквиру јединственог рачуна пореза на добит.

5.3. БОП на који треба извршити пренос - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање у оквиру јединственог рачуна пореза на добит, у чију корист се врши пренос више уплаћених средстава.

6. Подаци о износу за прекњижавање са једне шифре општине на другу шифру општине

У случају промене пословног седишта са територије једне општине на територију друге општине, приликом подношења захтева за прекњижавање са једне ШО на другу ШО, порески обвезник попуњава следећа поља:

6.1. ШО са које треба извршити прекњижавање - у ово поље порески обвезник уноси шифру општине на којој се налазило првобитно пословно седиште пореског обвезника и на чији терет треба извршити прекњижавање више уплаћеног пореза на добит.

6.2. БОП - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање у оквиру  рачуна пореза на добит, са којег се врши прекњижавање више уплаћених средстава.

6.3. ШО на коју треба извршити прекњижавање - у ово поље порески обвезник уноси шифру општине где се налази ново седиште пореског обвезника и у чију корист се врши прекњижавање више уплаћеног пореза на добит.

6.4. БОП - у ово поље порески обвезник уноси број одобрења за плаћање, у оквиру  рачуна пореза на добит, у корист којег се врши прекњижавање више уплаћених средстава.

Напомена: Корисничко упутство о примени апликације у информатичком смислу биће описано у посебном документу.

                                                                                                                                                   В.Д.  ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                 Драгана Марковић