Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Корисничка упутства    Корисничко упутство за регистрацију продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила

Корисничко упутство за регистрацију продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила

...

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
за регистрацију продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила

 

ОСНОВ

Правилником о садржини, врсти података и начину вођења регистра продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила («Службени гласник РС» бр. 63/07), уређује се садржина, врста података и начин вођења регистра продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила (у даљем тексту: Регистар), а примењује се од 10.07.2007. године.

КО ВОДИ РЕГИСТАР?

Регистар води Пореска управа – Централа у облику регистарске књиге.

Регистарска књига продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила састоји се од регистарских уложака који се формирају за сваког продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила.

КАКО ДА  БУДЕМ  УПИСАН У РЕГИСТАР?

Упис у Регистар врши се на основу писменог захтева правног лица, односно предузетника који ће вршити продају течног нафтног гаса за погон моторних возила, а који се подноси Пореској управи - Централи.

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР?

Захтев за упис у регистар продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила - Образац ЗПТНГ, који можете наћи на сајту Пореске управе: www.poreskauprava.sr.gov.yu - блок Пореске пријаве, садржи следеће податке:

1) назив и седиште правног лица, односно предузетника који подноси захтев;

2) ПИБ подносиоца захтева;

3) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног органа;

4) имена лица овлашћених за заступање;

5) о пуномоћнику и пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника;

6) место и адресу продајног места на коме ће се вршити продаја течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила;

7) потпис и печат подносиоца захтева.

Ако правно лице, односно предузетник има више продајних места на којима обавља продају течног нафтног гаса за погон моторних возила, наводи место и адресу свих продајних места на којима обавља продају течног нафтног гаса за погон моторних возила.

ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ПОДНЕСЕМ И ДОДАТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ УЗ ЗАХТЕВ?

Уз захтев се подносе и оверене копије следећих доказа:

1) да је правно лице, односно предузетник уписан у одговарајући регистар код надлежног органа;

2) о ПИБ-у;

3) о свим отвореним рачунима код банака;

4) да против правног лица, односно предузетника није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно престанка обављања самосталне делатности.

ШТА СЕ УПИСУЈЕ У РЕГИСТАР?

У Регистар се уписују следећи подаци:

1) редни број и датум уписа;

2) назив правног лица или предузетника који подноси пријаву;

3) адреса и место седишта правног лица, односно предузетника;

4) место и адреса свих места на којима се обавља продаја течног нафтног гаса за погон моторних возила.

5) ПИБ;

6) матични број и шифра делатности правног лица, односно предузетника;

7) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног органа;

8) имена лица овлашћених за заступање;

9) сви отворени рачуни код банака;

10) о пуномоћнику и пуномоћју, ако се захтев подноси преко пуномоћника;

11) датум брисања из Регистра;

12) о промени података из члана 5. став 2. Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра продаваца течног нафтног гаса за погон моторних возила .

У Регистар се уписују и промене напред наведених података.

КАКО ДА БУДЕМ СИГУРАН ДА САМ УПИСАН У РЕГИСТАР?

Пореска управа – Централа издаје продавцу течног нафтног гаса за погон моторних возила уверење о упису у Регистар.

Ако правно лице, односно предузетник има више продајних места на којима обавља продају течног нафтног гаса за погон моторних возила, Пореска управа – Централа издаје том правном лицу, односно предузетнику једно уверење о упису у Регистар за сва продајна места на којима се врши продаја течног нафтног гаса за погон моторних возила.

КАКВА ЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА?

Продавац може поднети Пореској управи – Централи захтев за брисање уписа по истеку 60 дана од дана извршеног уписа у Регистар.

Пореска управа – Централа може и по службеној дужности покренути поступак за брисање уписа.