Пореска управа  >>  Правна лица  >>  Преглед прописа  >>  Правилници  >>  Правилник о обрасцима захтева за субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Правилници

Правилник о обрасцима захтева за субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

(„Службени гласник РС“, бр. 36/11)

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци захтева за субвенционисање пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, који се подносе Министарству финансија - Пореској управи, заједно са обрачуном пореза и доприноса који послодавац сачињава за одговарајући месец.

Члан 2.

Захтеви из члана 1. овог правилника подносе се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, и то:
1) Образац ЗСП - Захтев за субвенционисање пореза на зараде;
2) Образац ЗСД - Захтев за субвенционисање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Члан 3.

(1) Захтев за субвенционисање пореза на зараде послодавац подноси Пореској управи на Обрасцу ЗСП, као прилог уз пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде ( Образац ПП ОПЈ ), приликом сваке исплате зараде за одређени месец, при чему, у Обрасцу ПП ОПЈ, поред осталог, исказује у колони 3 под ред. бр. 1 - податак о броју запослених/ангажованих лица, а под ред. бр. 8. не исказује податке за лица за која користи право на субвенцију пореза према Уредби о подстицању запошљавања.
(2) Захтев за субвенционисање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање послодавац подноси Пореској управи на Обрасцу ЗСД, као прилог уз пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде ( Образац ПП ОД ), приликом сваке исплате зараде за одређени месец, при чему, у Обрасцу ПП ОД, поред осталог, исказује под ред. бр. 2. - податак о броју запослених, а под ред. бр. 2.2. не исказује податке за лица за која користи право на субвенцију доприноса за пензијско и инвалидско осигурање према Уредби о подстицању запошљавања.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".