Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година

("Службени гласник РС" бр. 72/06)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање лица старијих од 45 година, сагласно члану 21д Закона о порезу на доходак грађана ( « Службени гласник РС » , бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који запосли лице које је на дан закључења уговора о раду старије од 45 година, и испуњава услове прописане чланом 21д став 1. Закона за стицање права на пореску олакшицу - ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица (у даљем тексту: послодавац) доставља прописане податке Пореској управи - организационој јединици надлежној према месту свог седишта (у даљем тексту: Пореска управа), у складу са овим правилником.

Члан 3.

Послодавац Пореској управи доставља податке о новозапосленим лицима старијим од 45 година из члана 21д став 1. Закона (у даљем тексту: лице старије од 45 година) на Обрасцу ОПНР-С - Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица старијих од 45 година.

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Образац ОПНР-С подноси се при заснивању радног односа са лицем старијим од 45 година, као и при престанку радног односа тог лица.

У случају кад настану прописани разлози за губитак пореске олакшице по основу запослења лица старијих од 45 година, уз обавезу плаћања дугованог пореза у складу са чланом 21д став 3. Закона, послодавац је дужан да Пореској управи достави податке на Обрасцу ОПНР-С.

Члан 5.

Податке на Обрасцу ОПНР-С послодавац доставља појединачно за свако лице из члана 4. овог правилника.

Члан 6.

О бразац ОПНР-С послодавац доставља Пореској управи у року од осам дана од дана заснивања радног односа са лицем старијим од 45 година, односно од дана престанка радног односа тог лица.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају престанка радног односа лица старијег од 45 година отказом уговора о раду од стране запосленог, за тог запосленог Образац ОПНР-С подноси се у року од 15 дана од дана престанка радног односа.

Ако у року из става 2. овог члана послодавац, у смислу члана 21д став 5. Закона, запосли друго лице старије од 45 година (у даљем тексту: друго лице), подносе се истовремено два обрасца ОПНР-С - за запосленог коме је престао радни однос и за то друго лице, у року од осам дана од дана заснивања радног односа са другим лицем.

Приликом заснивања радног односа са лицем из ст. 1. и 3. овог члана, уз Образац ОПНР-С послодавац доставља Пореској управи копије уговора о раду закљученог са тим лицем и пријаве на обавезно социјално осигурање поднете надлежној организационој јединици организације за обавезно социјално осигурање за то лице.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА

Члан 7.

У Образац ОПНР-С послодавац уноси податке на следећи начин:

1) у наслову Обрасца прецртава се сувишна реч (остваривању или губитку);

2) у делу I - Подаци о послодавцу уноси се:

- под ред. бр. 1 - порески идентификациони број (ПИБ);

- под ред. бр. 2 - пун назив и ознака фирме;

- под ред. бр. 3 - седиште и адреса;

- под ред. бр. 4 - матични број;

- под ред. бр. 5 - датум почетка обављања делатности - уписа у регистар надлежног органа;

- под ред. бр. 6 - број новозапослених лица за које је послодавац већ стекао и користи пореску олакшицу из члана 21д Закона, не рачунајући новозапосленог за кога се достављају подаци;

3) у делу II - Подаци о лицу старијем од 45 година за кога послодавац стиче, односно наставља да користи пореску олакшицу, уноси се:

- под ред. бр. 7 - име и презиме лица старијег од 45 година, по основу чијег запошљавања послодавац стиче, односно наставља да користи пореску олакшицу;

- под ред. бр. 8 - адреса становања (место, улица и број) лица са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 9 - јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) лица са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 10 - исказује се статус новозапосленог лица са ред. бр. 7. код Националне службе за запошљавање, тако што се на ред. бр. 10.1. уписује датум стицања статуса корисника новчане накнаде у складу са чланом 21д став 1. Закона, а на ред. бр. 10.2. уписује се датум када је новозапослено лице са ред. бр. 7. пријављено као незапослено лице код Националне службе за запошљавање;

- под ред. бр. 11 - датум када је са лицем са ред. бр. 7. послодавац закључио уговор о раду;

- под ред. бр. 12 - датум пријаве новозапосленог лица са ред. бр. 7. на обавезно социјално осигурање код надлежних организација з а обавезно социјално осигурање; ако пријава код свих надлежних организација за обавезно социјално осигурање није извршена истог дана, уноси се последњи датум у редоследу пријављивања надлежним организацијама за обавезно социјално осигурање;

- под ред. бр. 13 - датум заснивања радног односа са лицем са ред. бр. 7. - дан ступања на рад;

- у оквиру ред. бр. 14 - исказује се период коришћења пореске олакшице, тако што се заокружује ред. бр. 14.1. или ред. бр. 14.2; ако се заокружује ред. бр. 14.2, на том редном броју исказује се и податак о преосталом периоду коришћења пореске олакшице, односно датум до ког се остварује право на пореску олакшицу, у складу са чланом 21д став 5. Закона, а на ред. бр. 14.3. уноси се име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица старијег од 45 година, коме је престао радни однос отказом уговора о раду од стране тог запосленог и уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице запошљавањем новог лица старијег од 45 година са ред. бр. 7;

- у оквиру ред. бр. 15 - исказује се наредни период у току остваривања права на олакшицу после истека коришћења олакшице, тако што се на ред. бр. 15.1. исказује податак о преосталом периоду остваривања права на олакшицу после истека коришћења пореске олакшице, односно датум до ког се остварује право на пореску олакшицу, у складу са чланом 21д став 5. Закона, а на ред. бр. 15.2. уноси се име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице старије од 45 година;

4) у делу III - Подаци о губитку права на пореску олакшицу и износу дугованог пореза, који се попуњава само када се Образац ОПНР-С доставља у случају настанка прописаних разлога за губитак пореске олакшице, уноси се:

- под ред. бр. 16 - датум настанка разлога за губитак пореске олакшице остварене за новозапослено лице са ред. бр. 7;

- под ред. бр. 17 - кратак опис разлога за губитак пореске олакшице остварене за новозапослено лице са ред. бр. 7. (престанак радног односа новозапосленом лицу у току коришћења пореске олакшице, као и у наредном периоду од три године после истека олакшице сагласно члану 21д став 3. Закона, а право на пореску олакшицу се не настави преко другог новозапосленог лица под условима прописаним чланом 21д став 5. Закона);

- у оквиру ред. бр. 18 - исказују се подаци о износу обрачунатог дугованог пореза због губитка пореске олакшице, и то: под ред. бр. 18.1. - износ пореза који би послодавац иначе платио да није користио пореску олакшицу, а под ред. бр. 18.2. износ са ред. бр. 18.1. валоризован применом стопе раста цена на мало од дана када би обавеза плаћања пореза настала да није коришћена пореска олакшица до дана губитка права на пореску олакшицу.

Подаци под ред. бр. 14.1. до 14.3. не уносе се у случају кад су испуњени услови за исказивање података на ред. бр. 15.1. и 15.2.

Подаци под ред. бр. 15.1. и 15.2. уносе се само у случају кад у преосталом периоду остваривања права на олакшицу после истека коришћења пореске олакшице престане радни однос новозапосленом лицу отказом уговора о раду од стране запосленог.

Подаци под ред. бр. 18.1. и 18.2. не уносе се у случају престанка радног односа смрћу запосленог или из других разлога независно од воље запосленог и воље послодавца, у смислу члана 21д став 4. Закона.

Када се Образац ОПНР-С подноси ради остваривања права на пореску олакшицу, подаци се исказују само у делу I - Подаци о послодавцу и у делу II - Подаци о лицу старијем од 45 година за кога послодавац стиче, односно наставља да користи пореску олакшицу.

Када се Образац ОПНР-С подноси због настанка разлога за губитак пореске олакшице, подаци се исказују у делу III - Подаци о губитку права на пореску олакшицу и износу дугованог пореза, на начин из става 1. тачка 4) овог члана, а подаци у делу I и у делу II уносе се тако што се преузимају подаци из одговарајућих делова Обрасца ОПНР-С, који је поднет за исто новозапослено лице старије од 45 година приликом остваривања права на пореску олакшицу.

III. ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 8.

Послодавац је дужан је да обавести Пореску управу о извршеној уплати дугованог пореза из члана 21д став 3. Закона наредног дана од дана уплате, подношењем доказа о уплати.

У случају да послодавац не изврши уплату дугованог пореза, надлежна организациона јединица Пореске управе решењем ће утврдити обавезу плаћања пореза на основу података из Обрасца ОПНР-С, као и из других података којима располаже.

Члан 9.

Пореска управа води евиденцију о броју послодаваца који остварују пореско ослобођење из члана 21д Закона, као и о броју лица старијих од 45 година по основу чијег запослења послодавац остварује пореско ослобођење.

Пореска управа тромесечно доставља извештај Министарству финансија са подацима из евиденције из става 1. овог члана, најкасније до 20. у наредном месецу по истеку тромесечја.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

Број 110-00-361/200-04

У Београду, 25. августа 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

 

 

Република Србија

   

 

Образац ОПНР-С

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

   

Потврда о пријему

ПОРЕСКА УПРАВА

   

(попуњава Пореска управа)

Организациона јединица _______________

   

__________________________

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОСТВАРИВАЊУ/ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 45 ГОДИНА

 

Ред. бр.

Опис

Подаци

I

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

 

1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

 

2.

Фирма (пун назив и ознака)

 

3.

Седиште и адреса

 

4.

Матични број

 

5.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

 

6.

Број лица за која већ користи ову пореску олакшицу

 

II

ПОДАЦИ О ЛИЦУ СТАРИЈЕМ ОД 45 ГОДИНА ЗА КОГА ПОСЛОДАВАЦ СТИЧЕ, ОДНОСНО НАСТАВЉА ДА КОРИСТИ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ

 

7.

Име и презиме

 

8.

Адреса становања (место, улица и број)

 

9.

ЈМБГ

 

10.

Статус код Националне службе за запошљавање:

 

10.1.

датум стицања статуса корисника новчане накнаде

 

10.2.

датум стицања статуса незапосленог лица

 

11.

Датум закључења уговора о раду

 

12.

Датум пријаве на обавезно социјално осигурање

 

13.

Датум заснивања радног односа (ступање на рад)

 

14.

Пореска олакшица се користи:

 

14.1.

од почетка за цео период (24 месеца од дана заснивања радног односа)

 

14.2.

као наставак коришћења олакшице уместо претходно запосленог лица (преостало време коришћења олакшице)

 

14.3.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице

 

15.

Остваривање права у наредном периоду после истека коришћења олакшице (36 месеци од дана истека коришћења олакшице):

 

15.1.

преостали период од наредног периода после истека олакшице у складу са чланом 21д став 5. Закона

 

15.2.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице

 

III

ПОДАЦИ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ И ИЗНОСУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

 

16.

Датум настанка разлога за губитак пореске олакшице

 

17.

Разлог губитка пореске олакшице

 

18.

Дуговани порез:

 

18.1.

укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза

 

18.2.

ревалоризовани износ дугованог пореза (члан 21д став 3. Закона)

 
     

___________________________

 

___________________________

 

место

 

датум

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:

 

М.П.

_________________________________

потпис одговорног лица