Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку утврђивања вредности ликвидационог остатка за потребе одређивања износа дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији

Правилник о начину и поступку утврђивања вредности ликвидационог остатка за потребе одређивања износа дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији

(„Службени гласник РС”, бр. 122/12)

Престао да важи „Сл.гласник РС“ бр.14/16, осим одредаба чл. 3 и 4. које се примењују:

1) у случају када је закључно са 29. фебруаром 2016. године пореска обавеза за порез на добит по одбитку на дивиденду плаћена, али пореска пријава није поднета;

2) у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету закључно са 29. фебруаром 2016.године, када је разлог измене грешка или пропуст у утврђивању дивиденде. 

                                            Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак утврђивања вредности ликвидационог остатка за потребе одређивања износа дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, у складу са чланом 35. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Вредност ликвидационог остатка из члана 1. овог правилника једнака је тржишној вредности имовине друштва у ликвидацији преосталој после измирења свих обавеза друштва, односно подмирења поверилаца, а која се, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, расподељује члановима друштва у складу са одлуком о расподели ликвидационог остатка.

Тржишном вредношћу имовине из става 1. овог члана сматра се вредност која би се постигла у трансакцији између лица која се не сматрају повезаним лицима у складу са Законом.

Ликвидациони остатак из става 1. овог члана, изнад вредности уложеног капитала, сматра се дивидендом коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији.

Члан 3.

За сврху одређивања дивиденде из члана 2. став 3. овог правилника, ликвидациони управник попуњава Образац ДПДЛ – Дивиденда члана привредног друштва у ликвидацији (у даљем тексту: Образац ДПДЛ) у два примерка ако је прималац дивиденде резидентно правно лице, резидентно физичко лице или нерезидентно физичко лице, односно у три примерка ако је прималац дивиденде нерезидентно правно лице.

Ликвидациони управник доставља један примерак Обрасца ДПДЛ примаоцу дивиденде, други задржава за своје потребе, а трећи примерак Обрасца ДПДЛ који попуњава у случају када је прималац дивиденде нерезидентно правно лице подноси надлежном пореском органу као прилог уз Образац ПДП – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица који чини саставни део Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица („Службени гласник РС”, број 122/12).

Образац ДПДЛ одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

У Образац ДПДЛ, у колону 3. уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1 – вредност ликвидационог остатка који припада члану привредног друштва, утврђен одлуком о расподели ликвидационог остатка;

2) под редним бројем 2 – вредност уложеног капитала;

3) под редним бројем 3 – позитивна разлика износа са ред. бр. 1 и 2 која представља дивиденду члана привредног друштва у ликвидацији.

Вредност ликвидационог остатка из става 1. тачка 1) овог члана утврђује се по тржишној вредности имовине, на дан доношења одлуке о расподели ликвидационог остатка.

Вредност уложеног капитала из става 1. тачка 2) овог члана је вредност по којој је улог унет и регистрован код органа надлежног за регистрацију привредних субјеката.

Улогом из става 3. овог члана сматра се оснивачки улог и повећање оснивачког улога.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.