Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору

Правилник о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору

(„Службени гласник РС“ број 115/13, 8/14)

На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 108/13),

Министар финансија доноси

Члан 1.

(1) Овим правилником ближе се уређује начин умањивања нето зараде и нето других примања лица које се, у складу са Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 108/13 - у даљем тексту: Закон), сматра запосленим у јавном сектору Републике Србије.

(2) Лицем из става 1. овог члана сматра се лице које је код исплатиоца прихода сврстаног у јавни сектор засновало радни однос, обавља привремене и повремене послове у складу са законом који уређује рад или прима уговорену накнаду за рад на основу уговора о делу, уговора о допунском раду, уговора о ауторском делу и слично, као и постављено, именовано, односно изабрано лице код исплатиоца прихода.

Члан 2.

(1) Умањивање нето прихода запосленог у јавном сектору односи се на умањивање износа који чини збир нето зараде и нето других примања исплаћених у месецу од исплатиоца прихода у јавном сектору из члана 2. став 1. тачка 2) Закона (у даљем тексту: исплатилац прихода).

(2) Уколико се зарада исплаћује у једном месецу у више делова за исти месец, односно за различите месеце, умањивање нето зараде врши се најкасније при последњој исплати зараде у том месецу, за све исплате извршене у том месецу.

(3) Зарада из става 2. овог члана обухвата зараду, односно плату и накнаду зараде, односно плате у складу са Законом.

(4) Уколико се друго примање исплаћује у једном месецу у више делова, исплатилац прихода врши умањивање нето другог примања најкасније при последњој исплати тог другог примања у том месецу, за све исплате извршене у том месецу.

Члан 3.

Ако запослени истовремено остварује зараду и друго примање код истог исплатиоца прихода, умањивање нето зараде и нето другог примања врши се посебно за нето зараду а посебно за нето друго примање.

Члан 4.

(1) Исплатилац прихода дужан је да приликом исплате зараде и другог примања, износ умањења нето зараде и нето другог примања уплати на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије број 840-745111843-14 - Средства по основу разлике за уплату нето прихода запосленог код исплатиоца прихода у јавном сектору.

(2) У поље: позив на број одобрења уноси се шифра Републике 601, јединствени матични број грађана - ЈМБГ, односно уколико није одређен ЈМБГ онда други податак о идентификацији примаоца прихода сагласно подзаконском акту којим се регулише пореска пријава за порез по одбитку и контролни број по модулу 97.

Члан 5.

(1) Ако Пореска управа утврди да запосленом у јавном сектору нето приход остварен код свих исплатилаца прихода није умањен за сваки месец у претходном календарском тромесечју у складу са Законом, утврдиће разлику за уплату нето прихода.

(2) Разлика за уплату нето прихода утврђује се решењем Пореске управе, којим се налаже физичком лицу да износ разлике за уплату нето прихода уплати на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије број 840-745112843-21 - Средства по основу разлике за уплату нето прихода запосленог код свих исплатилаца прихода у јавном сектору, на основу решења Пореске управе.

Члан 6.

(1) Управа за трезор доставља Пореској управи податке о износу умањења нето прихода за сваког запосленог у јавном сектору и податке о пореским идентификационим бројевима исплатилаца прихода.

(2) Привредна друштва која истовремено испуњавају услове из члана 1. тач. 1) до 3) Закона достављају надлежном пореском органу изјаву о испуњености тих услова.

(3) Исплатилац прихода који запосленима врши исплату уговорене накнаде за рад која није финансирана из средстава тог исплатиоца прихода или другог лица из јавног сектора, доставља надлежном пореском органу обавештење које садржи податке о ЈМБГ запосленог, износу тог прихода и броју поднете пореске пријаве за порез по одбитку, уз напомену да ти приходи нису предмет умањења у складу са Законом.

(4) Обавештење из става 2. овог члана доставља се до 5. у месецу за претходни месец.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.