Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Упутства    Упутство за поступање по захтевима за повраћај више или погрешно уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за одређене категорије осигураника

Упутство за поступање по захтевима за повраћај више или погрешно уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за одређене категорије осигураника

(''Службени гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002 и23/2003)

1. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених(у даљем тексту:  Фонд), у  складу  са  Законом  о  пензијском  и  инвалидском  осигурању  води посебну  аналитичку  евиденцију(месечни  износ  задужења  доприносом,  књижење уплате доприноса на основу извода Управе за јавна плаћања) за одређене категорије
осигураника.

1.1. Осигураници из тачке1. су:

1.1.1. лица којима се утврђује допринос за пензијско и инвалидско осигурање решењем Фонда по основу продуженог осигурања(рачун за уплату доприноса:840-721114843-39); 

1.1.2. лица којима се накнадно утврђује стаж осигурања решењем Фонда(рачун за уплату доприноса: 840-721411843-81);

1.1.3. лица којима се утврђује допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених а која се укључују у обавезно осигурање(рачун за уплату доприноса: 840-721413843-95).

2. Повраћај доприноса за осигуранике из тачке1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. до31.12.2002.  године вршио је бивши Завод за обрачун и плаћање на основу потврде Фонда о висини износа преплате по основу доприноса и вирманског налога Фонда за повраћај.

3. Од01. јануара2003. године,  када  је  почела  примена  Закона  о  пореском поступку  и  пореској  администрацији(у  даљем  тексту:  Закон),  Пореска  управа  је надлежна, у смислу члана10. став2. Закона, да доноси решење по захтеву за повраћај више или погрешно плаћеног пореза, па и доприноса.

3.1. Пошто Пореска управа не води аналитичку евиденцију о задужењима и уплатама доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених за осигуранике из тачке1.1. овог упутства, поводом захтева за повраћај више уплаћеног доприноса за наведене категорије осигураника поступа се на следећи начин:

3.1.1. Осигураници  из  тачке1.1. овог  упутства  захтев  за  повраћај  више уплаћеног износа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених подносе Фонду, који о томе води аналитичку евиденцију;

3.1.2. Надлежна организациона јединица Фонда обрађује примљени захтев и на основу своје евиденције о стању задужења и уплата доприноса, и ако је захтев основан, саставља  потврду  на  обрасцу  који  је  саставни  део  овог  упутства  и  исту  доставља надлежној организационој јединици Пореске управе и осигуранику;

3.1.3. Надлежна организациона јединица Пореске управе, најкасније у року од 15 дана  од  дана  пријема  потврде  из  тачке3.1.2. овог  упутства,  доноси  решење  о повраћају доприноса(члан10. став2. Закона), које доставља надлежној организационој јединици Управе за јавна плаћања, Фонду и осигуранику.

3.1.4. О донетим решењима из тачке3.1.3., надлежна организациона јединица Пореске управе води посебну евиденцију.

4. Упутство  доставити  свим  организационим  јединицама  Пореске  управе  и дирекцији Фонда, Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9.

Прилог: Потврда

ДИРЕКТОР,
Марија Дрча-Угрен

 


АМ36Д03/1/љс


РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ФИЛИЈАЛА________________
Број:
______ 2003. године
_________________
На основу члана161. став1. Закона о општем управном поступку(''Службени лист  СРЈ'',  број33/97 и31/2001), Републички  фонд  за  пензијско  и  инвалидско осигурање  запослених,  Филијала________________,  поводом  захтева
______________________________________________________________,
ЈМБГ______________, из______________, ул. ______________________, бр. __,
за повраћај више/погрешно уплаћеног доприноса за пензијско инвалидско осигурање
___________________________________________________________
____________________________________________________________________,  на основу утврђених чињеница из службене евиденције издаје

ПОТВРДУ

1. Потврђује се да је_____________________________________________  уплатио/ла више/погрешно допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених по основу_________________________________________________
____________________________________________________________________  износ од________________ динара, за_______ 200__ годину, који треба вратити подносиоцу захтева  са  рачуна  за  уплату  доприноса  број: 840-_______________843-___- _____________________________________________,  у  корист  рачуна
____________________________  број______________________,  партија
_______________, са позивом на број97 __________________________.

2. Потврда  се  издаје  ради  остваривања  права  на  повраћај  више/погрешно уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених и не може се користити у друге сврхе.

Потврду доставити:

- Пореској управи________________________

- Осигуранику;

- Архиви.

Потврду попунио
_______________

Директор Филијале
_________________
АМ36Д03/3/љс