Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 26.03.2014. године, ОСИМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 6. КОЈА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 31.12.2022. године и члана 8. која престаје да важи 31.12.2016. године

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ 26.03.2014. године, ОСИМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 6. КОЈА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 31.12.2022. године и члана 8. која престаје да важи 31.12.2016. године

("Службени гласник РС" бр. 8/11 , 13/12 , 12/13 , престао да важи: 23/14 ) осим појединих одредби

На основу члана 50. став 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09 и 18/10),

            Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности

("Службени гласник РС" бр. 8/11 , 13/12 , 12/13 , престао да важи: 23/14 ) осим појединих одредби

 

1.      Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржај пореског биланса за утврђивање основице пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, укључујући начин примене методе "ван дохвата руке" код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима, начин умањења обрачунатог пореза за улагања у основна средства и начин утврђивања сразмерног дела улагања у основна средства.

2.      Садржај пореског биланса

 Члан 2.

За утврђивање основице пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, обвезник пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: обвезник) саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 2 - Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за период од ____ до ____ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 Члан 3.

У Образац ПБ 2 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. - добит пословне године;

2) под редним бројем 2. - губитак пословне године;

3) под ред. бр. 3. и 4. - капитални добици и губици утврђени у складу са чланом 35. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12 и 114/12 - УС - у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 27. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 и 119/12) . За обвезнике који воде пословне књиге у складу са прописима о рачуноводству и ревизији под овим редним бројевима исказују се капитални добици и губици из Биланса успеха (уколико су евидентирани на одговарајућим рачунима на којима се исказују добици, односно губици од продаје имовине, сагласно прописима о рачуноводству и ревизији);

4) под ред. бр. 5 - 31. - одговарајући расходи у износима у којима се не признају у расходе у пореском билансу, утврђени у складу са чл. 35. до 37б Закона, а у вези са чл. 7 , 7а , 8 , 9а , 10 , 15 , 16 , 22 , 22б и 22в став 1. Закона о порезу на добит правних лица;

5) под редним бројем 32. - обрачунати трошкови (осим камата) по основу трансферних цена у складу са чл. 35. и 36. Закона, а у вези са чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица;

6) под редним бројем 33. - износ обрачунатих трошкова (осим камата) прерачунат по тржишним ценама (принцип "ван дохвата руке"), утврђен у складу са чланом 35. и 36. Закона, а у вези са чланом 60. Закона о порезу на добит правних лица;

7) под редним бројем 34. - разлика између износа са ред. бр. 32. и 33, ако је позитивна;

8) под редним бројем 35. - износ камате обрачунате по основу трансферних цена на зајам, односно кредит добијен од повезаног лица;

9) под редним бројем 36. - износ тржишне камате ("ван дохвата руке") из члана 4. ст. 7. до 9. овог правилника, која би била обрачуната на зајам, односно кредит добијен од повезаног лица;

10) под редним бројем 37. - разлика између износа са ред. бр. 35. и 36, ако је позитивна;

11) под редним бројем 38. - износ узимања које предузетник врши из пословне имовине, у складу са чланом 37б Закона;

12) под редним бројем 39. - исправке вредности појединачних потраживања које су биле признате на терет расхода у складу са чланом 35. Закона, а за које, у пореском периоду у коме се врши директни отпис, нису кумулативно испуњени услови из члана 16. став 1. тач. 1) до 3) Закона о порезу на добит правних лица;

13) под редним бројем 40. - приходи настали по основу неискоришћених дугорочних резервисања који, сагласно члану 35. Закона, а у вези са чланом 25а Закона о порезу на добит правних лица, не улазе у основицу за опорезивање; под редним бројем 40. обвезник, изузетно приликом састављања пореског биланса за 2012. годину, поред наведених прихода, исказује и приходе по основу наплате потраживања која нису била призната као расход у пореском периоду у којем су исправљена, односно отписана, у складу са чл. 6. и 56. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", број 119/12);

14) под редним бројем 41. - износ обрачунатих прихода (осим прихода по основу камата) по основу трансферних цена које обвезник прикаже у складу са чл. 35. и 36. Закона, а у вези са чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица;

15) под редним бројем 42. - износ обрачунатих прихода (осим прихода по основу камата) прерачунат по тржишним ценама (принцип "ван дохвата руке"), који обвезник утврди у складу са чл. 35. и 36. Закона, а у вези са чланом 60. Закона о порезу на добит правних лица;

16) под редним бројем 43. - разлика износа са ред. бр. 42. и 41, ако је позитивна;

17) под редним бројем 44. - износ обрачунатих прихода по основу камате између повезаних лица у складу са чл. 35. и 36. Закона, а у вези са чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица;

18) под редним бројем 45. - износ обрачунатих прихода по основу тржишне камате из члана 4. ст. 7. до 9. овог правилника (принцип "ван дохвата руке"), који обвезник приказује у складу са чл. 35. и 36. Закона, а у вези са чланом 60. Закона;

19) под редним бројем 46. - разлика између износа са ред. бр. 45. и 44, ако је позитивна;

20) под редним бројем 47. - опорезива добит, која се утврђује рачунским путем (сабирањем и одузимањем износа са назначених редних бројева), а ако је ова вредност негативна, исказује се као губитак на редном броју 48;

21) под редним бројем 48. - губитак текуће године, који се утврђује рачунским путем (сабирањем и одузимањем износа са назначених редних бројева), а ако је ова вредност негативна, исказује се као опорезива добит на редном броју 47;

22) под редним бројем 49. - номинални износ губитка који је исказан у пореском билансу из претходних година који се преноси на терет добити текуће године, и то највише до висине опорезиве добити, у складу са чланом 35. Закона, а у вези са чланом 32. Закона о порезу на добит правних лица;

23) под редним бројем 50. - остатак опорезиве добити исказан као разлика износа са ред. бр. 47. и 49, ако је позитивна;

24) под ред. бр. 51. и 52. - укупни капитални добици и губици текуће године који се утврђују у складу са чланом 35. Закона, а у вези са чл. 27. до 29. Закона о порезу на добит правних лица;

25) под редним бројем 55. - износ капиталних губитака из ранијих година који се могу пребити на рачун будућих капиталних добитака, у складу са чланом 35. Закона, а у вези са чланом 30. став 3. Закона о порезу на добит правних лица;

26) под редном бројем 56. - остатак капиталног добитка као разлика износа са ред. бр. 53. и 55;

27) под редном бројем 57. - исказује се пореска основица која се утврђује рачунским путем (збир износа са ред. бр. 50. и 56.);

28) под редним бројем 58. - износ обрачунатог пореза;

29) под редним бројем 59. - умањење обрачунатог пореза, и то:

у тачки а) - износ умањења обрачунатог пореза сразмерно учешћу добити остварене у новооснованој пословној јединици у недовољно развијеном подручју у укупној добити, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 47. Закона о порезу на добит правних лица;

у тачки б) - износ умањења обрачунатог пореза по основу улагања у основна средства у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. Закона о порезу на добит правних лица (са редног броја 12. Обрасца ПК 2);

у тачки в) - износ умањења обрачунатог пореза по основу улагања у основна средства у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а Закона о порезу на добит правних лица (са редног броја 12. Обрасца ПК 3);

у тачки г) - износ умањења обрачунатог пореза у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 50а Закона о порезу на добит правних лица (редни број 6. Обрасца СУ 1);

у тачки д) - износ умањења обрачунатог пореза у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 50б Закона о порезу на добит правних лица (за радњу основану на недовољно развијеном подручју - редни број 6. Обрасца СУ 3);

под редним бројем 62. - износ уплаћених аконтација за период за који се саставља порески биланс.

3.      Начин примене методе "ван дохвата руке" код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима

Члан 4.

За утврђивање цене трансакције међу повезаним лицима по принципу "ван дохвата руке" користе се упоредиве цене на тржишту, а када то није могуће, цена утврђена по методи коштања увећана за уобичајену зараду или цена утврђена по методи препродајне цене.

Упоредива цена на тржишту је цена истих или сличних добара или услуга између продавца и купца, односно између извршиоца и корисника услуге, који нису повезана лица у смислу Закона, у исто или приближно исто време када је остварена трансакција међу повезаним лицима.

Ако се на начин из става 2. овог члана може утврдити више упоредивих цена на тржишту, које се знатно разликују, као упоредива цена на тржишту узима се најнижа успостављена цена.

Цена утврђена по методи коштања увећана за уобичајену зараду је цена утврђена на основу стварних укупних трошкова производње, односно трошкова извршене услуге, увећана за уобичајену зараду (маржу), односно провизију.

Уобичајена зарада (маржа), односно провизија је зарада која је остварена у истим или сличним трансакцијама између неповезаних лица, у исто или приближно исто време.

Цена по методи препродајне цене је цена коју купац - повезано лице оствари продајом истог добра неповезаном лицу, умањена за уобичајену зараду у смислу става 5. овог члана.

Изузетно од ст. 1. до 6. овог члана, за утврђивање износа камате која би по тржишним условима (по принципу "ван дохвата руке") била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима, користе се: за зајам, односно кредит одобрен у динарима, просечно пондерисана референтна каматна стопа утврђена за порески период за који се подноси порески биланс, а у случају девизног зајма, односно кредита, просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству у пореском периоду за који се подноси порески биланс, за сваку валуту посебно.

Просечно пондерисану референтну каматну стопу, односно просечно пондерисану каматну стопу за сваку валуту посебно, из става 7. овог члана, утврђује Народна банка Србије на захтев Министарства финансија. Податке о висини каматних стопа објављује Министарство финансија.

Уколико податак о просечној пондерисаној каматној стопи за порески период за који се подноси порески биланс није утврђен, користи се последњи утврђен податак.

4.      Начин умањења обрачунатог пореза за улагања у основна средства

Члан 5.

Начин умањења обрачунатог пореза код улагања у основна средства за обављање сопствене регистроване делатности обвезника, исказује се на Обрасцу ПК 2 - Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства за период од ___ до ___ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац ПК 2 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. - укупан износ улагања у основна средства која су плаћена у текућој години, односно у периоду израде пореског биланса;

2) под редним бројем 2. - износ улагања у опрему плаћену у текућем пореском периоду, а која је била у употреби на територији Републике Србије;

3) под редним бројем 3. - износ улагања извршених у текућем пореском периоду у основна средства за која се признаје право на порески кредит, изражен као разлика износа са ред. бр. 1. и 2;

4) под редним бројем 4. - износ обрачунатог пореског кредита за текући порески период, тј. износ од 40% извршених улагања;

5) под редним бројем 5. - износ обрачунатог пореског кредита за текући порески период, тј. износ од 40% извршених улагања, а највише до 70% обрачунатог пореза у текућем пореском периоду - порески кредит за текућу годину, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица;

6) под редним бројем 6. - неискоришћени део пореског кредита из текућег пореског периода, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. став 3. Закона о порезу на добит правних лица, исказан као разлика износа са ред. бр. 4. и 5;

7) под редним бројем 7. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. став 3. Закона о порезу на добит правних лица;

8) под редним бројем 8. - износ за који се врши корекција неискоришћеног дела пореског кредита из ранијих година, у складу са чланом 39. Закона, услед отуђења основних средстава извршених сагласно члану 48. ст. 6. и 7. Закона о порезу на добит правних лица, односно услед губитка права на порески кредит сходно члану 48. став 8. Закона о порезу на добит правних лица;

9) под редним бројем 9. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се, после корекције услед отуђења основних средстава, односно услед губитка права на порески кредит, преноси на рачун будућих обрачунских периода по редоследу улагања, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. став 4. Закона о порезу на добит правних лица, исказан као разлика износа са ред. бр. 7. и 8;

10) под редним бројем 10. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се користи у текућој години;

11) под редним бројем 11. - остатак неискоришћеног дела пореског кредита из ранијих година, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, исказан као разлика износа са ред. бр. 9. и 10;

12) под редним бројем 12. - укупан износ пореског кредита који се користи у текућем пореском периоду, а који представља збир пореског кредита текуће године и пренетих пореских кредита из ранијих година по редоследу улагања, с тим што укупан збир не може износити више од 70% обрачунатог пореза у текућој години, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48. ст. 1, 2. и 4. Закона о порезу на добит правних лица (исказан као збир износа са ред. бр. 5. и 10);

13) под редним бројем 13. - неискоришћени део пореског кредита који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, а који представља збир неискоришћеног пореског кредита текуће године и пренетог пореског кредита из ранијих година, исказан као збир износа са ред. бр. 6. и 11.

Члан 6.

Начин умањења обрачунатог пореза код улагања у основна средства за обављање сопствене регистроване делатности обвезника, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а Закона о порезу на добит правних лица, исказује се на Обрасцу ПК 3 - Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства у одређене делатности за период од ____ до ____ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац ПК 3 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1. - укупан износ улагања у основна средства која су плаћена у текућој години, односно у периоду израде пореског биланса;

2) под редним бројем 2. - износ улагања у опрему плаћену у текућем пореском периоду, а која је била у употреби на територији Републике Србије;

3) под редним бројем 3. - износ улагања извршених у текућем пореском периоду у основна средства за која се признаје право на порески кредит, исказан као разлика износа са ред. бр. 1. и 2;

4) под редним бројем 4. - износ пореског кредита обрачунатог у пореском периоду, у висини од 80% извршених улагања, који се у истом пореском периоду може искористити до висине обрачунатог пореза, а неискоришћени део овог пореског кредита може се пренети на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 1. Закона о порезу на добит правних лица;

5) под редним бројем 5. - износ пореског кредита који се користи у текућем пореском периоду, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 3. Закона о порезу на добит правних лица;

6) под редним бројем 6. - неискоришћени део пореског кредита из текућег пореског периода, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 3. Закона о порезу на добит правних лица, исказан као разлика износа са ред. бр. 4. и 5;

7) под редним бројем 7. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 3. Закона о порезу на добит правних лица;

8) под редним бројем 8. - износ за који се врши корекција неискоришћеног дела пореског кредита из ранијих година, у складу са чланом 39. Закона, услед отуђења основних средстава извршених сагласно члану 48. ст. 6. и 7. Закона о порезу на добит правних лица, односно услед губитка права на порески кредит сходно члану 48. став 8. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези са чланом 48а став 4. тог закона;

9) под редним бројем 9. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се, после корекције услед отуђења основних средстава, односно услед губитка права на порески кредит, преноси на рачун будућих обрачунских периода по редоследу улагања, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 3. Закона о порезу на добит правних лица, исказан као разлика износа са ред. бр. 7. и 8;

10) под редним бројем 10. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година који се користи у текућој години;

11) под редним бројем 11. - неискоришћени део пореског кредита из ранијих година, који се преноси на рачун припадајућег пореза из будућих обрачунских периода, исказан као разлика износа са ред. бр. 9. и 10;

12) под редним бројем 12. - укупни порески кредит који се користи у текућем пореском периоду, исказан као збир пореског кредита текуће године и пренетих пореских кредита из ранијих година по редоследу улагања, у складу са чланом 39. Закона, а у вези са чланом 48а став 3. Закона о порезу на добит правних лица;

13) под редним бројем 13. - неискоришћени део пореског кредита који се преноси на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, исказан као збир неискоришћеног пореског кредита текуће године и пренетог пореског кредита из ранијих година, исказан као збир износа са ред. бр. 6. и 11.

5.      Начин утврђивања сразмерног дела улагања у основна средства

Члан 7.

Сразмерни износ улагања која обвезник изврши у своја основна средства за обављање сопствене регистроване делатности, исказује се на Обрасцу СУ 1 - Сразмерни износ улагања код предузетника за период од ____ до ____ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац СУ 1 уносе се подаци из пословних књига које обвезник води о стању и кретању имовине, односно основних средстава, при чему обвезник који пословне књиге води у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија, основна средства не коригује за процењену, односно фер вредност коју тај обвезник (уколико примењује међународне рачуноводствене стандарде - МРС, односно међународне стандарде финансијског извештавања - МСФИ), врши након почетног признавања.

У Образац СУ 1 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1 - вредност набављених основних средстава, за која обвезник може да оствари право на пореско ослобођење из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица, укључујући и основна средства која су била у употреби на територији Републике, која је обвезник ставио у употребу, односно која користи за обављање делатности, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу;

2) под редним бројем 2 - вредност основних средстава - опреме за коју је извршено плаћање, а која је била у употреби на територији Републике, по основу које обвезник, сагласно члану 50и Закона о порезу на добит правних лица, не остварује право на пореско ослобођење, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу;

3) под редним бројем 3 - разлика износа са ред. бр. 1. и 2;

4) под редним бројем 4 - вредност укупних основних средстава обвезника, која чине основна средства за која је извршено улагање исказано на редном броју 1. овог обрасца, основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника, а за која плаћање добављачу није у целости измирено до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, као и друга основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника. Под овим редним бројем не уносе се подаци о основним средствима која нису стављена у употребу, као ни аванси за набавку основних средстава;

5) под редним бројем 5 - сразмерно учешће (изражено у проценту) основних средстава у која је извршено улагање у складу са чланом 50а Закона о порезу на добит правних лица, у укупној вредности основних средстава (износ са редног броја 3. подељен износом са редног броја 4. помножено са 100, при чему се тако добијен проценат заокружује на две децимале);

6) под редним бројем 6 - износ умањења обрачунатог пореза, као проценат са редног броја 5. помножен износом са редног броја 58. Обрасца ПБ 2 који је прописан чланом 2. овог правилника.

Обвезник који је при отпочињању обављања делатности започео и испуњавање услова за остваривање права на пореско ослобођење из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица, под ред. бр. 1, 2. и 4. уноси истоветне податке, у смислу да под овим ред. бр. исказује улагања у основна средства у износу плаћеном добављачу, при чему се тако исказана вредност не умањује по основу исправке вредности основних средстава, у периоду коришћења овог пореског подстицаја. На редном броју 4. обвезник исказује, поред података са редног броја 1. и податак о улагањима у основна средства за која, у моменту стицања права на пореско ослобођење, не испуњава услов за остваривање права на пореско ослобођење у смислу члана 50а Закона о порезу на добит правних лица (нпр. набављено основно средство, за које није извршено плаћање добављачу), као и податак о другим основним средствима, у износу набавне вредности тих основних средстава без умањења по основу исправке вредности основних средстава.

Обвезник који је обављао делатност пре пореског периода у коме је први пут извршио улагања по члану 50а Закона о порезу на добит правних лица, под редним бројем 4. исказује податак о износу улагања исказаних на редном броју 1. укључујући и набавну вредност основних средстава за која, у моменту стицања права на пореско ослобођење, не испуњава услов за остваривање права на пореско ослобођење у смислу члана 50а Закона о порезу на добит правних лица (нпр. набављено основно средство, за које није извршено плаћање добављачу), увећаних за износ набавне вредности затечених основних средстава, као и осталих основних средстава евидентираних у пословним књигама обвезника, умањене по основу исправке вредности тих основних средстава (у даљем тексту: садашња вредност основних средстава) за која обвезник нема право на пореско ослобођење из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица, на последњи дан периода у коме је испунио услове за коришћење овог ослобођења. На редном броју 4. обвезник исказује износ садашње вредности основних средстава за која не остварује право на ово пореско ослобођење, и то у истом износу до истека корисног века употребе предметних основних средстава.

 Члан 8.

Сразмерни износ улагања која обвезник изврши у своја основна средства за обављање сопствене регистроване делатности у недовољно развијеном подручју, дефинисаном у складу са прописима који уређују регионални развој, односно који опредељују недовољно развијена подручја, исказује се на Обрасцу СУ 3 - Сразмерни износ улагања код предузетника за период од ____ до ____ 201__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Образац СУ 3 уносе се подаци из пословних књига које обвезник води о стању и кретању имовине, односно основних средстава, при чему обвезник који пословне књиге води у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија, основна средства не коригује за процењену, односно фер вредност коју тај обвезник (уколико примењује међународне рачуноводствене стандарде - МРС, односно међународне стандарде финансијског извештавања - МСФИ), врши након почетног признавања.

У Образац СУ 3 уносе се следећи подаци:

1) под редним бројем 1 - вредност набављених основних средстава, за која обвезник може да оствари право на пореско ослобођење из члана 50б Закона о порезу на добит правних лица, укључујући и основна средства која су била у употреби на територији Републике, која је обвезник ставио у употребу, односно која користи за обављање делатности, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу;

2) под редним бројем 2 - вредност основних средстава - опреме за коју је извршено плаћање, а која је била у употреби на територији Републике, по основу које обвезник, сагласно члану 50и Закона о порезу на добит правних лица, не остварује право на пореско ослобођење, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу;

3) под редним бројем 3 - разлика износа са ред. бр. 1. и 2;

4) под редним бројем 4 - вредност укупних основних средстава обвезника, која чине основна средства за која је извршено улагање исказано на редном броју 1. овог обрасца, основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника, а за која плаћање добављачу није у целости измирено до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, као и друга основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника. Под овим редним бројем не уносе се подаци о основним средствима која нису стављена у употребу, као ни аванси за набавку основних средстава;

5) под редним бројем 5 - сразмерно учешће (изражено у проценту) основних средстава у која је извршено улагање у складу са чланом 50б Закона о порезу на добит правних лица, у укупној вредности основних средстава (износ са редног броја 3. подељен износом са редног броја 4. помножено са 100, при чему се тако добијен проценат заокружује на две децимале);

6) под редним бројем 6 - износ умањења обрачунатог пореза, као проценат са редног броја 5. помножен износом са редног броја 58. Обрасца ПБ 2 који је прописан чланом 2. овог правилника.

Обвезник који је при отпочињању обављања делатности започео и испуњавање услова за остваривање права на пореско ослобођење из члана 50б Закона о порезу на добит правних лица, под ред. бр. 1, 2. и 4. уноси истоветне податке, у смислу да под овим ред. бр. исказује улагања у основна средства у износу плаћеном добављачу, при чему се тако исказана вредност не умањује по основу исправке вредности основних средстава, у периоду коришћења овог пореског подстицаја. На редном броју 4. обвезник исказује, поред података са редног броја 1. и податак о улагањима у основна средства за која, у моменту стицања права на пореско ослобођење, не испуњава услов за остваривање права на пореско ослобођење у смислу члана 50б Закона о порезу на добит правних лица (нпр. набављено основно средство, за које није извршено плаћање добављачу), као и податак о другим основним средствима, у износу набавне вредности тих основних средстава без умањења по основу исправке вредности основних средстава.

Обвезник који је обављао делатност пре пореског периода у коме је први пут извршио улагања по члану 50б Закона о порезу на добит правних лица, под редним бројем 4. исказује податак о износу улагања исказаних на редном броју 1. укључујући и набавну вредност основних средстава за која, у моменту стицања права на пореско ослобођење, не испуњава услов за остваривање права на пореско ослобођење у смислу члана 50б Закона о порезу на добит правних лица (нпр. набављено основно средство, за које није извршено плаћање добављачу), увећаних за износ садашње вредности затечених основних средстава, као и осталих основних средстава евидентираних у пословним књигама обвезника, за која обвезник нема право на пореско ослобођење из члана 50б Закона о порезу на добит правних лица, на последњи дан периода у коме је испунио услове за коришћење овог ослобођења. На редном броју 4. обвезник исказује износ садашње вредности основних средстава за која не остварује право на ово пореско ослобођење, и то у истом износу до истека корисног века употребе предметних основних средстава.

 Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности ("Службени гласник РС", број 140/04), осим тачке 15) члана 3. тог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
("Службени гласник РС", бр. 13/12)

Члан 4.

            Одредбе овог правилника примењују се на утврђивање и обрачунавање пореза на приходе од самосталне делатности и исказивање података у пореском билансу почев за 2011. годину.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
("Службени гласник РС", бр. 12/13

Члан 2.

Образац ПБ 2 - Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за период од ___ до ___ 201_. године, замењује се новим Обрасцем ПБ 2 - Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за период од ___ до ___ 201_. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.