Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5.

Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5.

18. 05. 2016.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 361 – 3683/2015 od 09.04.2015. godine i člana 7. u vezi sa članom 12. stav 4. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj: 24/12, 48/15 i 99/15), z a k u p o d a v a c

R E P U B L I K A  S R B I J A

 MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Beograd, Save Maškovića 3 – 5

 o b j a v lj u j e   d r u g i

 Javni oglas

za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, ul. Korzo br. 5.

 

1.  PREDMET ZAKUPA, ZAKUPODAVAC I POSTUPAK

Predmet zakupa je deo nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5., površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli br. 3776, KO Stari grad, upisane u List nepokretnosti br. 1016 KO Stari grad (u daljem tekstu: „poslovni prostor“). Poslovni prostor ima zaseban ulaz i sastoji se od hodnika, kuhinje, sanitarnog čvora i dve sobe sa pripadajućim korišćenim inventarom.

Zakupodavac je Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, kao korisnik poslovnog prostora u svojini Republike Srbije koji se daje u zakup, sa sedištem u Beogradu, ul. Save Maškovića 3-5.

Poslovni prostor daje se u zakup u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ako pristigne jedna ponuda.

2. USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda, poslovni prostor će  biti  dat u zakup najpovoljnijem ponuđaču, koji se bira primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove ovog oglasa i konkursne dokumentacije.

Poslovni prostor daje se u zakup kao celina.  

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina.    

Poslovni prostor se daje u zakup po najnižoj početnoj visini zakupnine od 15 evra/m2 (bez PDV i bez troškova komunalija), odnosno po ukupnoj najnižoj početnoj mesečnoj vrednosti zakupa od 1740 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan prvog u mesecu za tekući mesec.

Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se zakupac zaključenjem ugovora o zakupu odriče bilo kakavih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja bankarske delatnosti te se u druge svrhe ne može koristiti.

Nije dozvoljeno udruživanje ponuđača i podnošenje zajedničkih ponuda.

Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

 3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća u postupku izdavanja u zakup podnošenjem pismene zatvorene ponude imaju pravna lica registrovana za obavljanje bankarske delatnosti, koja uplate depozit i koja ispune ostale uslove iz ovog oglasa.

Ponuđač je obavezan da uplati depozit u visini od 200.000,00 dinara na račun  broj: 840-1055804-57, poziv na broj: 361-00-00062-2015, svrha uplate: „Depozit za učešće u postupku izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5.“

Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povraćaj depozita. Ponuđačima koji ispune uslove za povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora.

Ponuda koja se dostavlja obavezno treba da sadrži: dokaz o uplati depozita, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude.

Rok za podnošenje ponuda je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Danas“.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane zakupodavca poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda do 12,00 sati.

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte na adresu zakupodavca, Poreska uprava, Filijala Subotica,  Ul. Korzo br.5. 24 000 Subotica, sa naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora u Subotici, Ul. Korzo br. 5.  -  „NE OTVARATI“,  u zatvorenoj koverti/omotu na čijoj poleđini, ponuđač navodi svoj puni naziv, adresu i telefon.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude se odbacuju i vraćaju ponuđaču odmah nakon javnog otvaranja ponuda. 

 4. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJE      

     PONUDE

Javno otvaranje ponuda izvršiće Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5. površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli broj 3776 KO Stari grad, upisan u LN broj 1016 KO Stari grad, u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 361-3683/2015 od 09.04.2015. godine.  Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Poreske uprave, Filijale Subotica, Ul. Korzo br.5. u  Subotici.

Predstavnici ponuđača koji žele da učestvuju u postupku otvaranju ponuda, dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji zakupodavca podnesu posebno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije  ponude je  najviša ponuđena zakupnina. 

Ukoliko u postupku prikupljanja ponuda dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5., pozvaće ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.  

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i u istu se može izvršiti uvid u Ministarstvu finansija, Poreska uprava – Centrala, Beograd, Save Maškovića 3-5, III sprat, kancelarija broj 348 i u Filijali Subotica, 24 000 Subotica, Ul. Korzo br. 5. soba br. 3. svakim radnim danom od  9,00 do 15,00 časova uz dokaz o izvršenoj bespovratnoj uplati takse za otkup konkursne dokumentacije u iznosu od 1.000,00 dinara, po osnovu troškova izrade konkursne dokumentacije. Uplata se vrši na račun broj: 840-1562845-88, poziv na broj 97 1010522AA09110742321, svrha uplate: „Konkursna dokumentacija za davanje u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5.“ Fizičko lice preuzima konkursnu dokumentaciju uz pismeno ovlašćenje zakonskog zastupnika potencijalnog ponuđača pravnog lica. 

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude mogu se dobiti na broj telefona 024 655 137, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, kontakt osoba je Momir Šupić.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u poslovni prostor koji se izdaje u zakup svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 časova uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.