Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Zaključak o postavljanju zakonskog zastupnika

Zaključak o postavljanju zakonskog zastupnika

31. 08. 2018.

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007 ....30/18) , Ministarstvo finansija - Poreska uprava -  Filijala  Nova Varoš , donosi:

 Z A K Lj U Č A K

1.Poreskom obvezniku LENACO FRUCHT DOO, Priboj, Bučje bb, PIB:108401958. POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat Golubović Komlen iz Priboja, u poreskom postupku obračunavanja i uplate PDV za period od 01.04.2017 do 30.04.2018.godine,  obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku – objedinjena naplata za period od 01.04.2017 do 07.06.2018.godine , koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave -  Filijala  Nova Varoš broj: 47-00071/2018-0074-000 od 07.06.2018.godine, zbog toga što poreski obveznik odnosno njegovo odgovorno lice Đorđević Zdravko JMB:0409962710102 očigledno izbegava da učestvuje u postupku terenske kontrole i ako je njegovo učešće obavezno, i zato što se sedište pravnog lica ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost. 

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.


O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava -  Filijala  Nova Varoš, pokrenula je poreski postupak obračunavanja i uplate PDV za period od 01.04.2017 do 30.04.2018.godine,  obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku – objedinjena naplata za period od 01.04.2017 do 07.06.2018.godine, kod LENACO FRUCHT DOO, Priboj, Bučje bb, PIB:108401958 u predmetu broj: 47-00071/2018-0074-000 od 07.06.2018.godine u kome je stranka poreski obveznik iz dispozitiva ovog zaključka.

Poreski inspektori terenske kontrole Cvijović Dragana, službena legitimacija br. 240537 i Pavlović Ljubiša službena legitimacija br.240541, postupajući po nalogu za terensku kontrolu Poreske uprave Filijala Nova Varoš, br. 47-00071/2018-0074-000 od 07.06.2018. god. u cilju uručenja istog odgovornom licu i izvršenja kontrole obračunavanja i uplate PDV za period od 01.04.2017 do 30.04.2018.godine,  obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku – objedinjena naplata za period od 01.04.2017 do 07.06.2018.godine kod  poreskog obveznika LENACO FRUCHT DOO, Priboj, Bučje bb, PIB:108401958. dana 07.06.2018.god. izašli su na teren i tražila navedenu adresu sedišta poreskog obveznika. Na navedenoj adresi tj. selu udaljenom od mesta Priboj oko 30 km. nalazile su se seoske kuće. Inspektori su se raspitivali kod slučajnih prolaznika, stanovnika pomenutog sela, da li neko zna da u tom selu posluje pomenuto privredno društvo ali su ostali bez informacija jer su svi kategorički tvrdili da u tom selu nema nijedno privredno društvo niti se tu obavlja bilo kakva privredna aktivnost. Inspektori su prilikom prolaska kroz selo nastojali da uoče da li negde postoji istačena firma kontrolisanog poreskog obvezniak ali to nisu uspeli da uoče.

Kako nisu našli sedište poreskog obveznika, poreski inspektori su pretražili bazu podataka sa kojom raspolaže Poreska uprava nebi li našli broj telefona ili Mejl adresu kontrolisanog poreskog obveznika ali u bazi podataka Poreske uprave nije bilo tih podataka.

Dana 07.06.2018.god. na adresu sedišta, poštom je poslat poziv stranci da dođe u prostorije Poreske uprave dana 13.06.2018.god. u 10 časova radi uručenja naloga za kontrolu i obavljanja terenske kontrole, odnosno radi dostavljanja na uvid poslovne dokumentacije. Poreski obveznik se nije odazvao upućenom pozivu, pri čemu se nije javio ni na naznačeni telefon u pozivu koji je napisan ukoliko je pozvani sprečen da dođe u naznačeno vreme. Dana 14.06.2018.god. pošta je Poreskoj upravi vratila upućeno pismeno poreskom obvezniku sa objašnjenjem da je dostava pokušana ali da je primaoc nepoznat.

Iz svega navedenog je utvrđeno da poreski obveznik nije dostupan kontroli i da nije podneo potrebnu dokumentaciju koja je neophodna Poreskoj upravi u cilju vršenja kontrole.

O preduzetim radnjama u postupku kontrole sačinjen je zapisnik o sadržini preduzetih radnji broj 47-00071/2018-0074-007 od 13.08.2018. godine, ista je priložena u prilogu akata u omotu spisa.

Na osnovu prethodno navedenog, stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 1. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku kada je očigledno da poreski obveznik  izbegava da učestvuje u poreskom postupku i poreskom obvezniku čije se sedište pravnog lica ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost. 

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Direktor filijale

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Ilić Tomislav