Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Javne konsultacije - Okvir politike raseljavanja Public consultations - Resettlement Policy Framework

Javne konsultacije - Okvir politike raseljavanja Public consultations - Resettlement Policy Framework

21. 01. 2019.

Saglasno operativnoj politici Svetske Banke (OP 4.12)

Ministarstvo finansija, Poreska uprava Beograd poziva na

JAVNE KONSULTACIJE

 javnost, organe i organizacije zainteresovane za

OKVIR POLITIKE RASELjAVANjA

za

Projekat  modernizacije  Poreske uprave

Koje će se održati dana 25.01.2019. godine u prostorijama Poreske uprave, Save Maškovića 3-5, Beograd sa početkom u  13 časova.

Uvid u dokument koji će se predstaviti javnosti  može se izvršiti:

- u prostorijama Poreske uprave, Save Maškovića 3-5, Beograd, drugi sprat, kancelarija 203. svakog radnog dana od 11 do 13 časova u roku od 5  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Na internet stranici Poreske uprave ovde.

Primedbe, pitanja i mišljenja mogu se podneti u pisanom obliku pre dana javnih konsultacija dostavljanjem na adresu Poreska uprava Beograd, Save Maškovića 3-5, elektronskim putem preko adrese eltronske pošte: natasa.brnicanin@purs.gov.rs ili neposredno tokom javnih konsultacija.

Dodatne informacije možete dobiti kao odgovor na  pisani zahtev ili telefonskim putem, koristeći  dole navedene kontakt podatake:

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Ulica Save Maškovića 3-5

11000 Beograd, Republika Srbija,

tel./faks +381 11 / 3953-369
Adresa elektronske pošte: natasa.brnicanin@purs.gov.rs

In compliance with the World Banks Operational Policy (OP 4.12)

The Ministry of Finance of  the Republic of Serbia, Tax Administration

Invites to

PUBLIC CONSULTATIONS

Any organization, body and the general public interested in the

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK

(RPF)

for the

Tax Administration Modernization Project

To be held on January 25, 2019  at 1 pm  at the premises of the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, 11000 Belgrade.

The document subject to Public consultation can be accessed at the following access points:

- the premises of the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, Belgrade, on the second floor,room no.203, during working days between 11:00 AM and 01:00 PM (local time), within 5 days from the date of public announcement of this invitation.

- At the web site of the Tax Administration: click

Any questions, comments and general feedback can be brought to the attention of the Tax administration in writing to the Tax Administration, 3-5 Save Maskovica street, 11000 Belgrade or via the following internet address: natasa.brnicanin@purs.gov.rs. 

Additional information and or general feedback can be required using the contact details indicated below:

Ministry of Finance

Tax Administration,

3-5 Save Maskovica Street

11000 Belgrade, Serbia,

Phone +381 11/3953-369

E-mail: natasa.brnicanin@purs.gov.rs