Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

12. 12. 2019.

Ministarstvo finansija  - Poreska uprava – Filijala Leskovac,  po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 80/2002 ...95/2019), dana 09.12.2019. godine,  donosi:

 Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku „MP BAZA PUT“ DOO sa sedištem u Račku, ulica /, broj /POSTAVLjA SE zastupnik po službenoj dužnosti, advokat Mladenović Zoran iz Leskovca,  u poreskom postupku prinudne naplate poreske obaveze iz pokretnih stvari, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija–Poreske uprave–Filijale Leskovac, broj: 609-433-14611/2011-30-71-3, od 25.05.2012. godine, zbog toga što poreski obveznik očito izbegava da učestvuje u poreskom postupku.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost sve dok  poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u poreskom postupku ili ne odredi  zastupnika koji će ga zastupati u poreskom postupku.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana  nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom  o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku (»Službeni glasnik Republike Srbije«, broj 55/2004).

4. Žalba ne odlaže izvršenje zaključka.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala  Leskovac ,pokrenula je poreski postupak prinudne naplate poreske obaveze iz pokretnih stvari u predmetu broj: 609-433-14611/2011-30-71-3 od 25.05.2012. godine, u kome je stranka  poreski obveznik iz dispozitiva ovog zaključka.

Kako je u poreskom postupku utvrđeno da sedište poreskog obveznika nije na datoj adresi  a  da  se sa odgovornim licem ne može uspostaviti kontakt. Na osnovu napred pomenutog stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  da Poreska uprava u konkretnom predmetu postavi poreskom obvezniku zastupnika po službenoj dužnosti.

Stoga je, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj  administraciji, donet zaključak kao u dispozitivu.

Visina novčane nagrade i naknda troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su  Tarifom  o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku (»Službeni glasnik Republike Srbije« , broj 55/2004).

Članom 147. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj  administraciji,  propisano je da žalba ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta.

Protiv ovog zaključka  može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja poreskom obvezniku. Žalba se podnosi Ministarsrvu finansija –Poreskoj upravi –Regionalnom odelenju za drugostepeni postupak, preko ove filijale, sa dokazom o uplati 1990,00 dinara na račun broj 840-742221843-57-Republičke administrativne takse, s pozivom na broj odobrenja 97-21058.

 

 

                                                                                           DIREKTOR

                                                                                        

                                                                                      Branimir Ristić