Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

10. 02. 2020.

Na osnovu člana 16, stav 1 i člana 160 Zakona o porsskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007 I 20/2009...86/19) , Ministarstvo finansija-Poreska uprava-Filijala Leskovac , donosi:

3 A K LjU Č A K

1. Poreskom obvezniku NAPB UOKRAJ RK. ZANATSKA 'TRGOVINSKA RADNjA „PEKARA V. TINA“, sa sedištem u Leskovcu, ul.Sinđelićeva br.1, PIB: 107913503, POSTAVJBA se zastupnik po službenoj dužnosti-advokat Ivan Cenić nz Leskovca, ul. 11 .oktobra bb., lokal 15, u ponovnom postupku poreske kontrole po rešenju drugostepenog organa br.47-04-02043/2017-39 od 11.09.2019 godine.

Zastupnik po službenoj dužnosti se postavlja zbog goga što odgovorno lice NAPC UOK.RAJ, nije pronađen na datoj adresi sedišta preduzetničke radnje u Leskovcu, ul.Sinđelićeva br.1, niti se odazvao na poziva za stranku koji mu je upućen na adresu sedišta preduzetničke radnje.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj sgvari iz tačke 1ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

Obrazloženje

U ponovnom postupku poreske kontrole ponovnom postupku poreske kontrole po rešenju drugostepenog organa br.47-04-02043/2017-39 od 11.09.2019 godine, poreski inspektorje izlaskom na lice mesta na registrovanoj adresi sedišta preduzetničke radnje u Leskovcu, ul.Sinđelićeva br.1, utvrdio da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta.

Potom je dana 24.01.2020 god., poslat noziv za stranku na adresu preduzetničke radnje u Leskovcu, ul.Sinđelićeva br.1, ali se je isti vratio sa napomenom da je isti odseljen.

Daljom proverom u gvrđeno je da odgovorno lice nije prijavilo nikakvu promenu adrsse sedišta preduzetniučke radlje ZANATSKA TRGOVI11SKA RAD1BA „PEKARA V. TINA“, kod nadležnih organa.

Kako je u poreskom postupku ugvrđeno da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišga radnje, to su se stekli zakonski uslovi iz člana 16. sgav 1. tačka 1 .Zakona o porsskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska unrava u konkretnom predmegu poreskom obvezniku postavi zastupnnka po službenoj dužnosti radi vođenja postupka kon grole po rešsnju drugostepenog organa br.47- 04-02043/2017-39 od 11.09.2019 godine.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navsdenoj u prijavi za registraciju propisanoj aktom iz člana 27. sgav 5. ovog zakona ili u evidencionoj prijavi za G1DV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost.

Iz napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom posgupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o porsskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade n naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službenn glasnik RS", br. 55/2004)

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljanju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                                   

  Direktor

Branimir Ristić