Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

12. 02. 2020.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Niš, u postupku određivanja zastupnika po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS », broj 80/2002 ... 86/2019) i člana 146. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ broj 18/16, 95/18 – dr. propis),  dana 10.02.2020. godine donosi:

 Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku DOO „REVITA FACTORI sa sedištem u Knjaževcu, ulica9. Brigade broj 7, PIB: 107301145, matični broj 20777311,  POSTAVLjA SE ZASTUPNIK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI  – advokat Marija Anđelković iz Niša, ulica Boška Buhe broj 6/36, JMBG: 0609986749122, u postupku prinudne naplate koji se vodi u predmetu Ministarstva finansija –Poreske uprave Filijale  Niš broj: 433-045-85-1/18 od 13.02.2018. godine, iz razloga što imenovani poreski obveznik nema zakonskog zastupnika.  

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku.

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Knjaževac, pokrenula  je   postupak  prinudne  naplate  iz  pokretnih stvari  poreskog  obveznika, iz    dispozitiva  ovog  rešenja,    donošenjem    rešenja   o   prinudnoj  naplati  broj: 045-433-85-1/2018 od 13.02.2018. godine.

Uvidom u podatke sa sajta Agencije za privredne registre utvrđeno je da je rešenjem broj BD 76244/2019 od 12.08.209. godine usvojena registarska prijava i brisan zakonski zastupnik - direktor Simikić Rado, JMBG 1006955181532, iz razloga što je isti dana 05.08.2019. godine podneo ostavku a novi direktor i zakonski zastupnik nije registrovan ni nakon isteka roka od 30 dana od dana registracije ostavke podnete od strane Simikić Rada. 

Članom 220. Stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.gl.RS“broj 36/11.....95/18) propisano je da se na ostavku direktora društva s ograničenom odgovornošću shodno primenjuju odredbe člana 396. ovog Zakona.

Članom 396. Stav 5. Zakona o privrednim društvima propisano je da ako je jedini direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa Zakonom o registraciji.

Odredbom člana 397. stav 1. Zakona o privrednim društvima, propisano je da ako je društvo ostalo bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u Registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

Odredbom član 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisani su uslovi i postupak za postavljanje zastupnika po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave.

Novi direktor i zakonski zastupnik nije registrovan  nakon isteka roka od 30 dana od dana registracije ostavke podnete od strane Simikić Rada. 

Poreskoj upravi – Filijali Niš je u postupku upravnog nadzora, o čemu je sačinjen Zapisnik broj 073-070-00-00210/2019-0000-01 od 31.12.2019. godine naloženo da shodno odredbi člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, imenovanom poreskom obvezniku postavi zakonskog zastupnika.

U cilju nastavka postupka prinudne naplate i prodaje pokretnih stvari poreskog obveznika, priamenom odredbi člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešeno je kao u dispozitivu.

Naime, odredbom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku da učestvuje u poreskom postupku ako je njegovo učešće obavezno. 

 Sa napred izloženog, primenom člana 16. stav 1.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donet je zaključak kao u dispozitivu.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku („Sl. Glasnik RS“ broj 55/04,59/13).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da protiv zaključka o postavljanju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

 

 

 

DIREKTOR

Mića Jeremić