Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

05. 03. 2020.

Broj: 47-00570/2019-073

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Niš, u postupku određivanja zastupnika po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', broj 80/2002 ... 86/2019) i člana 146. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. glasnik RS'' broj 18/16, 95/18 – dr. propis),  dana 24.02.2020. godine,  donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku ''DARK CAR'' doo, sa poslovnim sedištem u Nišu, ulica Jovana Ristića broj 29, PIB 110808882, matični broj 21392472, POSTAVLjA SE ZASTUPNIK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI – advokat Antanasković Jelena,  iz Niša, ulica Zelengorska broj 3, u postupku poreske kontrole obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i porez i doprinosi po odbitku – objedinjena naplata, za period 01.01.2018. – 06.12.2019. godine, u predmetu Ministarstva finansija – Poreske uprave Filijale  Niš broj: 47-00570/2019-0073-000 od 06.12.2019. godine, iz razloga što se imenovani ne nalazi  na registrovanoj adresi  i nije se odazvao  po upućenim zahtevima  za dostavu dokumentacije i pozivima za učešće u postupku kontrole odnosno poreski obveznik nema zakonskog zastupnika.  

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku.

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Niš, pokrenula  je   postupak  poreske kontrole obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i porez i doprinosi po odbitku – objedinjena naplata, otvaranjem naloga za kontrolu broj 47-00570/2019-0073-000 od 06.12.2019. god.

Kako je u poreskom postupku, u pokušaju da se izvrši kontrola utvrđeno da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj poslovnoj adresi, da privredno društvo nema zakonskog zastupnika odnosno direktora društva, obzirom da je Dragan Cenić dana 04.07.2019. god.  podneo pismenu ostavku na mesto direktora i zakonskog zastupnika i isti brisan 08.07.2019. god. po Rešenju Agencije za privredne regisatre  broj  BD 65778/2019, da na zahteve za dostavu dokumentacije i zahteva za učešće u postupku kontrole, upućene  na registrovanoj adresi sedišta privrednog društva i poslate na e-mail adresu privrednog društva nije odgovoreno, bezuspešno je pokušano da se stupi u kontakt sa poreskim obveznikom i uruči nalog za kontrolu broj 47-00570/2019-0073-000 od 06.12.2019. godine.

Poreski inspektor je uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrdio:

- da je Prema podacima Agencije za privredne registre a uvidom u rešenje broj BD 48458/2018 od 05.06.2018. godine i podacima sa sajta kojima raspolaže Poreska uprava, adresa sedišta poreskog obveznika ''DARK  CAR'' doo, je u Nišu, ulica Jovana Ristića broj 29, PIB 110808882, matični broj 21392472, a da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi

- da se Dalibor Kocić koji je bio odgovorno lice, direktor društva u periodu od 05.06.2018. god. do 28.06.2019. god. na poziv za učešće u postupku kontrole  i zahtev za dostavu dokumentacije  upućeni na adresu prebivališta u Malči i na e-mail adresu privrednog društva nije odazvao pozivu

- da se Dragan Cenić koji je bio odgovorno lice, direktor društva u periodu od 28.06.2019. god. do 08.07.2019. god. na poziv za učešće u postupku kontrole  i zahtev za dostavu dokumentacije  upućeni na adresu prebivališta u Klisuri, Opština Bela Palanka i na e-mail adresu privrednog društva nije odazvao pozivu 

- da privredno društvo nema zakonskog zastupnika odnosno direktora  društva, obzirom da je odgovor lice, direktor društva po rešenju broj BD 61801/2019 od 28.06.2019. god. Dragan Cenić dana 04.07.2019. god. podneo pismenu ostavku na mesto direktora i zakonskog zastupnika i isti  je  obrisan po Rešenju broj  BD 65778/2019 od  08.07.2019. god.

Obzirom da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi i da privredno društvo nema zakonskog zastupnika odnosno direktora i nedostupan je kontroli, stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da Poreska uprava u konkretnom predmetu postavi poreskom obvezniku zastupnika po službenoj dužnosti, koji će učestvovati u postupku poreske kontrole u smislu Zakona.

U cilju nastavka  postupka poreske kontrole, primenom  odredbi člana 16. Zakona oporeskom postupku i poreskoj administraciji, rešeno je  kao u dispozitivu.

Naime, odredbom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku da učestvuje u poreskom postupku ako je njegovo učešće obavezno. 

 Sa napred izloženog, primenom člana 16. stav 1.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donet je zaključak kao u dispozitivu.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku („Sl. Glasnik RS“ broj 55/04, 59/13).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da protiv zaključka o postavljanju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.    

                                                                                                                                   D I R E K T O R    

                                                                                                                                    Mića Jeremić