Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Oglas za prodaju neopasnog otpada: metala kao sekundarne sirovine namenjena za reciklažu putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

Oglas za prodaju neopasnog otpada: metala kao sekundarne sirovine namenjena za reciklažu putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

01. 06. 2020.

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) i Odluke pomoćnika direktora broj: 000-031-00-00018/2020-3200-17 od 12.05.2020. godine, o prodaji neopasnog otpada: metala komisija za sprovođenje postupka

objavljuje

O G L A S

za prodaju  neopasnog otpada: metala kao sekundarne sirovine namenjena za reciklažu putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

I Podaci o predmetu oglasa:

Predmet oglasa je: Prodaja neopasnog metala kao sekundarne sirovine namenjena za reciklažu

Kategorija otpada prema Listi kategorije otpada (Q list): Q16

Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 20 01 40

Karakter otpada: neopasan

Količina otpada: stvarna količina utvrdiće se na osnovu izmerene mase matala, posebno starog gvožđa, posebno aluminijuma.

Lokacije na kojoj se nalazi otpad:

- Poreska uprava  Centrala, Beograd, Save Maškovića 3-5,

- Poreska uprava Beograd, Leštane, Kružni put br. 38,

- Poreska uprava Novi Sad, Sentandrejski put br. 165,

- Poreska uprava Kragujevac, Sobovica Račanski put bb,

- Poreska uprava Niš - magacin, 12 Februara br. 1

Predmetni otpad se može prethodno razgledati uz obaveznu najavu, dan ranije osobama za kontakt: Nikoli Miljušu tel 064/8846848 i Aleksandru Ćosiću, tel. 064/8422833 svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova.

Minimalna početna cena za otkup:

- starog otpadnog gvožđa otpada iznosi 17,00 din/kg.

- otpadnog aluminijuma iznosi 50,00 din/kg.

- Pisana ponuda mora da se odnosi na celokupnu količinu otpada, koja će se utvrditi na osnovu izmerene mase, konstatovana Zapisnikom.

II Način i vreme (rok) za dostavljanje pisane ponude

Preuzimanje dokumentacije i Obrasca za podnošenje ponuda zainteresovani ponuđači-operateri mogu izvršiti  na Internet stranici: www.purs.gov.rs - aktuelnosti

Ponuda mora biti ispisana na srpskom jeziku, čitko, bez precrtavanja i ispravljanja napisanog teksta, uz obavezno  dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova iz ovog oglasa.

Pisana ponuda podnosi se neposredno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu:

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse Beograd, ul. 27. marta 28-32, najkasnije do 09.06.2020. godine, sa naznakom: „Ponuda za otkup metala kao sekundarne sirovine“ – NE OTVARATI - Na  poleđini koverte upisuje se naziv, sedište i adresa sa telefonom Operatera.

Rok za podnošenje ponuda je 09.06.2020. godine do 10,00 časova

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna blagovremena ponuda.

Ponude koje pristignu posle naznačenog vremena smatraće se neblagovremenim bez obzira kada su poslate. Sve neblagovremene ponude, biće neotvorene vraćene Operateru.

Javno otvaranje ponuda obaviće komisija, po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno dana  09.06.2020 godine u 12:00 časova, u prisustvu operatera, u prostorijama Poreske uprave – Sremska br. 6.

Ovlašćeni predstavnik Operatera  je dužan da, pre početka otvaranja ponuda, komisiji preda overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

III Uslovi za učešće u postupku otkupa sekundarnih sirovina neopasnog metala

- Pravo učešća u predmetnom postupku  imaju operateri – pravna lica ili fizička lica, čija je delatnost sakupljanje i transport predmetnog otpada, koji poseduju potrebnu/e dozvolu/e za postupanje sa datom vrstom otpada - sakupljanje, transport, skladištenje i tretman na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i ispunjavaju sve navedene uslove za podnošenje ponude:

- Fotokopije sledećih dozvola: dozvola za sakupljanje  otpada, transport, skladištenje i tretman otpada na teritoriji Republike Srbije  ili fotokopiju  jedne integralne dozvole.

- Izvod o registraciji izdat od Agencije za privredne registre (osim u slučaju kada je za registarciju nadležan drugi organ.)

- Ovlašćenje, punomoćje za lice koje zastupa ponuđača - operatera u postupku.

Ukoliko ponuđač ne poseduje neku od pojedinačnih dozvola prema Zakonu o upravljanju otpadom dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa pravnim ili fizičkim licima koji poseduje navedenu dozvolu, kao i fotokopiju te dozvole.

IV Kriterijum za ocenu ponude je:

- Najviša ponuđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg).

Ponuđena cena otkupa po jednici mere otkupa (din/kg) ne može biti manja od početne cene za otkup iz tačke 1. oglasa, din/kg.

Ukoliko više ponuđača-operatera ponude istu cenu, postupak će se nastaviti putem javnog nadmetanja, sve dok se ne postigne najviša cena.

Sa ponuđačem - operaterom, koji ponudi najvišu cenu po kilogramu  Klijent-Poreska uprava zaključiće ugovor koji će se primenjivati dve godine od dana zaključenja.

V Način preuzimanja otpada i praćenje realizacije ugovora

- Poreska uprava-klijent je u obavezi da  Operateru prilikom preuzimanja neopasnog otpada izda otpremnicu i Dokument o kretanju otpada u (3 primerka), prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) i prema Pravilniku o obrascu dokumenta o kreatanju otpada i uputstva za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS, br. 114/2013).

- Obaveza Operatera je da Dokument o kretanju otpada overen vrati Klijentu - Poreskoj upravi u roku od 15 dana nakon preuzimanja.

- Nakon dobijanja Dokumenta o kretanju otpada, klijent - Poreska uprava će u roku od  5 dana izraditi fakturu i dostaviti Operateru na realizaciju.

- Preuzimanje  neopasnog otpada  će  se obavljati  u unapred utvrđenom terminu i dogovoru sa klijentom.

- Stvarna količina otpada utvrdiće se na osnovu merenja i biće uneta u obrazac – Dokument o kretanju otpada koji operater - kupac popunjava, a overava lice kod Poreske uprave - klijenta.