Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    Z A K Lj U Č A K

Z A K Lj U Č A K

23. 07. 2020.

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19 ), Ministarstvo finansija - Poreske uprava – Filijala Zvezdara , donosi

 

Z A K Lj U Č A K

 

1.Poreskom obvezniku Društvu za trgovinu i usluge   „ALI COMPANY“ DOO,Beograd , Vatroslava Jagića 2,  PIB: 108454461

POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti – advokat Ivana R. Vulićević, Marička 032 , Beograda, PIB: 107512442,  u postupku  poreske kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na diodatu vrednost za period 01.01.2017. god. do 30.06.2017. god. i obračunavanja i plaćanja  poreza i doprinosa po odbitku-objedinjena naplata  za period 01.01.2017.-30.06.2017.god. po nalogu za kontrolu 47-00107/2020-0022-000 od 15.07.2020. god. Poreske uprave Filijala Zvezdara,  zbog toga što se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta i zbog toga što očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku kontrole.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Zvezdara, pokrenula je postupak poreske kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na diodatu vrednost za period 01.01.2017. god. do 30.06.2017. god. i obračunavanja i plaćanja  poreza i doprinosa po odbitku-objedinjena naplata  za period 01.01.2017.–30.06.2017. god. po nalogu za kontrolu broj: 47-00107/2020-0022-000 od 15.07.2020. god. u kome je stranka poreski obveznik Društvu za trgovinu i usluge „ALI COMPANY“ DOO,Beograd , Vatroslava Jagića 2, PIB: 108454461.

U poreskom postupku utvrđeno da se poreski obveznik ne nalazi na registrovanoj adresi sedišta privrednog društva Društviu za trgovinu i usluge   „ALI COMPANY“ DOO, Beograd, Vatroslava Jagića 2, PIB  o čemu je sačinjen zapisnik sadržini preduzetih radnji  br.: 47-00107/2020-0022-007 od  17.07.2020. godine. U postupku kontrole  utvrđeno je da prijavljen broj  telefona za  kontakt je broj Esada Rušević, a da Dušan Pešić, zakonski zasutpnik, kome je izdata lična karta ID 000100092768 od 17.02.2017. nije dostupan poreskoj kontroli.

Kako zakonski zastupnik nije dostupan, odnosno  izbegava da učestvuje u poreskom postupku kontrole, na osnovu čega su se stekli zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 1) i 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da Poreska uprava u konkretnom predmetu poreskom obvezniku postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku i u slučaju kada se sedište poreskog obveznika ne nalazi na adresi navedenoj u prijavi za registraciju (tačka 1.) i u slučaju kada očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, ako je njegovo prisustvo obavezno (tačka 4.).

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

Direktor

Ivana Draganjac