Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Ministarstvo finansija, Poreska uprava - Centrala, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac, na osnovu člana 104. i 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (" Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon,, 61/07, 20/09, 72/09-dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16), oglašava:

P R O D A J U

pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

prvim usmenim javnim nadmetanjem

 

ODREĐUJE SE ponovljenpostupakprodaje prvim usmenim javnim nadmetanjem, pokretnih stvari oduzetih u postupku terenske kontrole od strane inspektora Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale Kraljevo, rešenjem broj 47-00341/2017-0050-011 od 01.02.2018. godine. Stvari se nalaze na čuvanju kod poreskog obveznika.

 

Ponovljena prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem, po ovom oglasu, održaće se  dana 20.03.2018.god. u 12.00 časova u prostorijama  Poreske uprave – Filijala Kraljevo, kancelarija direktora Filijale.

Predmet prodaje je razna prehrambena roba, u originalnoj ambalaži, ukupne početne prodajne vrednosti  1.214.662,53  dinara bez PDV.

 

Stvari koje se prodaju određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti na posebnoj specifikaciji. Oglas za prodaju objaviti na oglasnim tablama Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, u Kragujevcu, Ul. 27. marta 14 , Filijale Poreske uprave Kraljevo,  na internet strani Poreske uprave (www. poreskauprava.gov.rs) i dnevnom listu „Srpski telegraf“, a oglas sa specifikacijom stvari koje su predmet prodaje i obrazac „Prijava za učešće u prodaji “ mogu se svakom potencijalnom kupcu, po zahtevu koji stigne na e-mail milica.andrejic@purs.gov.rs, dostaviti i elektronskom poštom.

 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća u prodaji usmenim javnim nadmetanjem imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispune sledeće uslove:

-uplate depozit u visini od 10% od ukupne početne vrednosti u iznosu od 121.466.30  dinara na uplatni račun broj: 840-1049804-15 (poziv na broj: 47-00341/2017-0050-011 ), za svrhu učešća u postupku prodaje;

-uplata depozita od 10% se mora izvršiti najmanje jedan dan pre održavanja usmenog javnog nadmetanja, odnosno najkasnije 19.03.2018. godine.

-dokaz da je uplata depozita izvršena u odgovarajućem iznosu i na odgovarajući račun je izvod Uprave za trezor kod koje se vodi uplatni račun. Dokazivanje izvršene uplate depozita nije dozvoljeno drugim sredstvima.

- prijave se za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem dostavljanjem Komisiji za prodaju popunjenog obrasca Prijava za učešće u prodaji ;

- dostave Komisiji za prodaju punomoćje za fizičko lice, kada je podnosilac Prijave pravno lice dokaz da je učesnik u postupku prodaje usmenim javnim nadmetanjem zakonski zastupnik pravnog lica  podnosioca Prijave;

- stave na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijava za učešće u prodaji usmenim javnim nadmetanjem.

 

3. USLOVI PRODAJE

Javna prodaja usmenim javnim nadmetanjem, po ovom javnom oglasu sprovešće se ako se jave najmanje dva ponuđača.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari koje se izlažu javnoj prodaji usmenim javnim nadmetanjem, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od početne prodajne vrednosti.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koju su mu te stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari.

Stvari se izlažu prodaji, kupuju se u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na brojeve telefona 064/84-23-883, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, a kontakt osoba je Milica Andrejić.

Zainteresovana lica mogu razgledati stvari koje se izlažu prodaji, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.