Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala-Vrnjačka Banja   u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari  poreskog obveznika Miloša Đorđevića iz Štulca, na osnovu člana 103. i 104.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS» br. 80/2002... 108/2016) i Zaključka Ministarstva finansija-Poreske uprave-Filijale Vrnjačka Banja broj:115-433-06-35/2016  od  10.04.2018.godine, objavljuje

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

1.ODREĐUJE SE PRVO ROČIŠTE za prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate poreske obaveze poreskog obveznika Miloša Đorđevića,iz Štulca,putem usmenog javnog nadmetanja i to za:

Pokretne stvari koje imaju registraioni broj:

 

Red

br.

 

Vrsta pok

stvari

 

Reg.

oznaka

broj

 

Marka

 

Tip

 

Broj šasije

 

Broj motora

 

 God.

proizvodnje

 

 

Snaga motora

1

Putničko

vozilo

VB013-TU

Mercedes benz

200BCDI

WDD2452081J328317

G4094130431185

2007

103

Kw

 

koja će se održati 23.04.2018.godine u Centralnom magacinu Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac koji se nalazi u Sobovici  bb,sa početkom u 12 časova. 

Vozilo koje je predmet prodaje nalazi se  u napred navedenom magacinu i može se razgledati svakog radnog dana od 08 do 15 časova,najkasnije do dana održavanja prodaje.

2.Početna vrednost pokretnosti utvrđena je procenom poreskog izvršitelja po zapisniku o ponovnoj proceni:115-433-06-35/2016 od 15.03.2018.godine u ukupnom iznosu od 700.000,00dinara.    

3.Prodaja pokretnih stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Pokretne stvari se prodaju  u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. 

5. Usmenim javnim nadmetanjem,smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača.

6.Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestovati samo lica koja polaže depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari pod rednim brojem 1. na račun Poreske uprave broj:

840-1700845-84 sa pozivom na br.97 91-115-2801985780013V.          

7. Pokretne stvari se ne mogu prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti. 

8. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu,a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica,odnosno preduzetnika,ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.     

9. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci pokretne stvari iz tačke 1.ovog oglasa.        

10. Zabrana za lica iz tačke 9.ovog oglasa odnosi se i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup,na poklon ili na korišćenje tim licima,u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.      

11. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar,uplati u roku od 8 od dana kada mu je dostavljenj zapisnik o prodaji pokretne stvari(član 104.stav 6.ZPPA).Ako  kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je stvar prodata,prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom,a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđać u daljem postupku prodaje te stvari.       

12. Za izvršeni promet pokretnih stvari ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a,jer se prodaja pokretnih stvari vrši od poreskog dužnika –lica koje nije obveznik PDV-a.    

13. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale-Vrnjačka Banja,na internet strani Ministarstva  finansija-Poreske uprave i dostaviti poreskom obvezniku,poreskom dužniku,zastupniku po službenoj dužnosti,založnim poveriocima i licima koja imaju upisanu zalogu ili zakonsko pravo preče kupovine pokretne stvari koja je predmet prodaje.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj

036-616-751.Odsek za naplatu Filijala Vrnjačka Banja.