Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – treći put

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – treći put

Ministarstvo finansija  - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog dužnika  DOO „REDWOOD“ sa sedištem u Rumi, u ulici Veljka Dugoševića broj 98, PIB 102816239, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...108/16), dana 11.04.2018. godine, objavljuje

Oglas o  prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – treći put

1.Treće ročište za prodaju nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja i to:  

R.

br.

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj zgrade

Broj etaža

Broj K.P

Katastarska opština

Prepis losta nepokretnosti

RGZ-služba za katastar nepokretnosti

Obim udela

Oblik svojine

Površina premakatastru

(ha,a,m2)

Utvrđena

početna

vrednost 1/1 nepokretnosti u dinarima na dan procene

PO

PR

SP

PK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Zgrada ugostiteljstva-HOTEL „PARTIZAN“

Niška Banja

Trg Republike broj 11

3

 

1

3

1

4401/1

Niška Banja

4121

NIŠ

1/1

privatna

10a 57m2

310.384.003,85

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

310.384.003,85

Utvrđena početna vrednost nepokretnosti za obim udela 1/1 iznosi 310.384.003,85 dinara.

Nepokretnost je kao vlasništvo poreskog dužnika  DOO „REDWOOD“ sa sedištem u Rumi, u ulici Veljka Dugoševića broj 98, PIB 102816239, upisana je u Prepis  lista nepokretnosti broj 4121 Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti u Nišu sa obimom udela 1/1 za katastarsku opštinu K.O. Niška Banja. 

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  dana 25.04.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u Poreskoj Upravi - Filijali Niš u ulici Nikole Pašića broj 24. u kancelariji  broj 123. Zainteresovani ponuđači su dužni da se prijave za licitaciju  u kancelariji broj 123, na dan održavanja iste najkasnije do 09:30 časova.

2.Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je izvršnim rešenjem ove Filijale broj: 128-433-10-13060/2015-1168/2016-ZPV od 29.01.2018. godine i na dan procene iznosi 310.384.003,85 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Ponuđači su dužni da najkasnije do 24.04.2018. godine uplate depozit u iznosu od 15.519.200,20 dinara što iznosi 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti,  na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 31128102043614 N.

5. Na ovom ročištu nepokretnost se ne može prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti, odnosno za iznos manji od 232.788.002,90 dinara.

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

7. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

8. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

9. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju. Razgledanje nepokretnosti  obaviće  se dana  23.04.2018. godine i dana 24.04.2018. godine  u vremenu od 10.00-14.00 časova.

10. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijale Niš i u dnevnom listu ,,Nezavisne dnevne novine Srpski telegraf“.

Osoba za kontakt: Dejan Nešić, telefon:  064/8424516.

DIREKTOR

Mića Jeremić