Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne stvari putem drugog usmenog javnog nadmetanja prvi put

Oglas o prodaji pokretne stvari putem drugog usmenog javnog nadmetanja prvi put

Ministarstvo finansija - Poreska uprava-Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika D.O.O. «ROMA CONSULTING“, sa sedištem u Nišu, na osnovu  člana 99 i 104. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS» broj 80/2002, ... i 108/16) , dana 12.04.2018. godine,  donosi

Oglas o prodaji pokretne stvari putem drugog usmenog javnog nadmetanja prvi put

1. Prvo ročište za prodaju pokretnih stvari putem drugog usmenog javnog nadmetanja u postupku prinudne naplate poreske obaveze kod poreskog obveznika D.O.O. «ROMA CONSULTING“, sa sedištem u Nišu, održaće se dana 26.04.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Poreske uprave - Filijale Niš , u Nišu, ulica Nikole Pašića broj 24, kancelarija broj 118, i to:

Redni

broj

Mašine/Oprema

Tip

Model

Karakteristike

Osnovna sredstva-opis

Serijski broj

Jed. mere

Količina

Cena po komadu

Ukupna  vrednost pokretne stvari

(8h9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

197078

kom

1

63045.65

63 045.65

2

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

197088

kom

1

63 045.65

63 045.65

3

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

013

kom

1

63 045.65

63 045.65

4

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

012

kom

1

63 045.65

63 045.65

5

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

197/85

kom

1

63 045.65

63 045.65

6

MAŠINA

COMAS

PRESA ZA PEGLANjE VAPORE

Comas presa a vapore 197

197047

kom

1

63 045.65

63 045.65

 

UKUPNO DINARA

 

 

 

 

 

 

 

378 273.90

 

2. Početna vrednost pokretne stvari utvrđena je posebnim zapisnikom o ponovnoj  proceni broj 128-433-06-12037/2017 ZPP od 14.02.2018. godine i iznosi 378.273,90  dinara. Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod 30% utvrđene početne vrednosti, odnosno za iznos manji od 113.482,17dinara.

3. Ukoliko je pojedinačna vrednost pokretne stvari veća od 200.000,00 dinara, ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 10% utvrđene početne vrednosti pojedinačne pokretne stvari, na račun broj: 840-1700845-84, sa pozivom na broj odobrenja 97 44 128107748514 V.

4.  Prodaja pokretnih stvari  se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Postignuta cena na usmenom javnom nadmetanju uvećava se za  PDV-e, koji se obračunava po stopi od 20% a kupac pokretnih stvari dužan je da uplati postignutu cenu sa obračunatim PDV-om.

6. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje svakim radnim danom u vremenu od 11-13 časova razgledaju pokretnu stvar koja je predmet javne prodaje, u prostorijama magacina «NELT»-a, u Nišu, ulica 12. Februar – treći prilaz.

7. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju – ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju, kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

 9. Stvari se prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

10. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca  oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

11.  Kupac obezbeđuje utovar i prevoz u prisustvu radnika Poreske uprave.

12. Ovaj oglas istaći na oglasnoj tabli Filijale Niš i dostaviti poreskom obvezniku.

 DIREKTOR

 Mića Jeremić