Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Javna prodaja zaplenjenih pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Javna prodaja zaplenjenih pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija  – Poreska uprava - Filijala Loznica u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika "RAVNAJA" A.D., sa sedištem u Malom Zvorniku, ul. Kralja Petra I br. 1,  mat. br. 07116217, PIB 101362961, a na osnovu člana 104. Zakona  o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002 .... 108/2016), oglašava

Javnu prodaju zaplenjenih pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Treće ročište za prvousmeno javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari poreskog obveznika "RAVNAJA" A.D., sa sedištem u Malom Zvorniku, ul. Kralja Petra I br. 1,  mat. br. 07116217, PIB 101362961, održaće se dana  09.05.2018. godine sa početkom u 13,00 sati u kancelariji br. 108 – MF - Poreske uprave - Filijale Loznica, Trg Jovana Cvijića br. 11.                 

Predmet prodaje:

Red. br. Opis pokretne stvari Identifikacioni broj kod poreskog obveznika Inventarni broj kod poreskog obveznika komada Procenjena vrednostu dinarima
1 2 3 4 5 6
 1  Teretno kiper vozilo TATRA JAMAL 7681 0893 1 2.818.000,00
 2  Utovarivač SAMSUNG 7762 0990 1 4.906.000,00
 3  DAMPER VOLVO A 30 C – ser. br. V1094 7771 0998 1 8.048.000,00
4 POLUPRIKOLICA CISTERNA SDC TP 7781 1008 1 2.974.000,00
5 POLUPRIKOLICA CISTERNA GOŠA 7783 1010 1 463.000,00
6 Vibro sito – viper sizer 122 euro model 7757 0985 1 6.146.000,00
7 Separator Finalay Super Track 7758 0986 1 12.038.000,00
8 Viljuškar clarke 7760 0988 1 665.000,00
9 Drobilica Braun Lenox 7765 0993 1 7.252.000,00
10 Sistem za zavarivanje –VT 450/ES 7775 1002 1 446.000,00
11 Hidraulični čekić – KRUP HM 1500 7778 1005 1 3.045.000,00
12 Pokretni transporter cevasti 6881 0279 1 36.000,00
13 Transporter T9 7112 0335 1 6.000,00
14 Mobilna radio stanica TK – 762G/862g 7471 0798 2 47.000,00
15 Cevovod za otprašivanje /320 7495 0816 1 23.000,00
16 Pokretna hidroteretna platforma 7616 0905 1 261.000,00
17 Sistem za mazut na fabrici kreča 7793 1019 1 3.735.000,00
  Ukupno procenjena vrednost pokretnih stvari       52.909.000,00

 Uslovi prodaje:

  1. Prodaji putem usmenog javnog nadmetanja će se pristupiti ako se javi najmanje dva ponuđača.
  2. Na javnoj prodaji kao ponuđači ne mogu da učestvuju sledeća lica:

poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica. Zabrana za ova lica odnosi se i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji. Na javnoj prodaji kao ponuđači ne mogu da učestvuju ni ponuđači - pravna lica i preduzetnici koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

Kao dokaz o izmirenim poreskim obavezama potrebno je da  ponuđači-pravna lica i preduzetnici pre početka usmenog javnog nadmetanja dostave potvrdu o izmirenim poreskim obavezama pribavljenu od nadležne filijale Poreske uprave.

  1. Na prvom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar se ne može prodati ispod 60% od utvrđene početne vrednosti. Pokretna stvar se može prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju za iznos koji je manji od 60%od utvrđene početne vrednosti, ako se sa tim pismeno saglasi poreski obveznik.
  1. Za pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000,00 dinara ponuđači polažu depozit u iznosu od 10% procenjene vrednosti, na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97- 03059101362961.
  2. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata  pokretna stvar, uvećanu za 20% PDV-a,  uplati u roku od 8 dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u navedenom roku ne uplati cenu za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.
  3. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.
  4. Pokretne stvari  izložene javnoj prodaji  mogu se razgledati dana 09.05.2018. godine od  10.00-11.00 sati.
  5.  Sve informacije o mestu razgledanja pokretnih stvari kao i o samoj prodaji mogu se dobiti preko tel. 015/889-550, lokal 131 ili 015/878-400.
  6. Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Filijale Loznica, na internet strani Poreske uprave, u dnevnom listu ,,SRPSKI TELEGRAF,, i dostavlja poreskom obvezniku.