Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Sombor, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika BRDAR MILE,  sa prebivalištem u SOMBORU, ulica i broj BRANKA RADIČEVIĆA 008, na osnovu člana 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 97/2012, 47/2013, 68/2014, 105/2014, 12/15, 15/16 i 108/16), člana 210. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'', br. 33/97. 31/2001  i "Službeni glasnik RS" 30/10 ), i zaključka broj 232-433-06-2521/2015-I2B05 od 24.04.2018. god.  donosi

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

1. Prvo  ročište prvogusmenog javnog nadmetanja za prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate poreske obaveze,  od poreskog obveznika BRDAR MILE,  sa prebivalištem u SOMBORU, ulica i broj BRANKA RADIČEVIĆA 008, održaće se   dana 22.05.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova,  u kancelariji Odseka naplate Poreske uprave Filijale Sombor - broj 14.

Predmet prodaje je sledeća pokretna stvar:

R.B:

Opis pokretne stvari

Reg.oznaka/broj

Marka

Tip

Godina proizvodnje

Snaga motora u KW

Radna zapremina motora u ccm

Nosivost

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

PUTNIČKO VOZILO

SO 078-ĐO

OPEL

KADET 1.3

1985

51

1297

1365

2. Procenjena vrednost pokretne stvari utvrđena je zapisnikom o popisu i proceni pokretnih stvari broj : 232-433-06-2521/2015-I2B05/1 od 29.01.2016. godine, u iznosu od 100 000.00 dinara.

3. Prodaja pokretnih stvari se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

 4. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari koja su predmet ove prodaje. Zabrana za navedena lica se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari , njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima , u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji. Lica - ponuđači koji imaju dospele a neizmirene poreske obaveze ne mogu učestvovati u postupku usmenog javnog nadmetanja.Izmirenost poreskih obaveza lica - zainteresovani ponuđači dokazuju uverenjem  izdatim od Poreske uprave nadležne prema sedištu – prebivalištu lica.

5. Na ovom ročištu pokretne stvari se ne mogu prodati po ceni nižoj od 60 %  procenjene vrednosti pokretne stvari.

6. Na pokretnu stvar kupljenu na ovom usmenom javnom nadmetanju porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća.

7. Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju kupuju se u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da  dana 22.05.2018.g.   u vremenu od 8.00 do 9.00 časova razgledaju pokretnu stvar koje su predmet javne prodaje. Ista se nalazi kod poreskog obveznika  u Somboru, ulica Branka Radičevića 8. Pre razgledanja  najaviti se   poreskom izvršitelju - Miladin Rakonjac, kancelarija broj 14, Poreska uprava Filijala Sombor.

8. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da iznos - cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar,  uplati u roku od 8 dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji pokretne stvari  na račun broj: 840-1700845-84, sa pozivom na broj odobrenja  97- 04232103027991V. Ako kupac u određenom mu roku ne uplati iznos za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.  

9.  Ovaj oglas istaći na oglasnoj tabli ove Filijale i dostaviti poreskom obvezniku.