Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretne stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Bačka Topola, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretne stvapi poreskog obveznika Hamira Salahija vl.,''Specijal'' sa sedištem u Bačkoj Topoli na osnovu člana 99. i 104.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br. 80/2002… 30/2018) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku ( «Službeni glasnik RS», br. 108/2016), dana 15.05.2018.godine, objavljuje:

Oglas o prodaji pokretne stvari  putem usmenog javnog nadmetanja

1. Prvo ročište (drugi put) za prodaju pokretne stvari putem usmenog javnog nadmetanja održaće se dana: 28.05.2018 godine, sa početkom u 11:00 časova, u kancelariji Poreske uprave- Filijale Bačka Topola, ul. Maršala Tita br.48/b, broj 3, y prizemlju.

 Pokretne stvari koje nemaju registracioni broj:       

Opis pokretne stvari

Marka

Tip

Godina proizvodnje

Snaga motora u KW

Radna zapremina motora u ccm

Nosivost

Težina

Procenjena vrednost u dinarima po kom

Procenjena vrednost u dinarima - ukupno

1

3

4

7

8

9

10

11

 

 

Sto - okrugli * 3

             

3.000,00

9.000,00

Hladnjak za sladoled – vitrina CarteDor

             

 

200.000,00

 

200.000,00

stolice metalne *10

             

1.000,00

10.000,00

Aparat za limunadu

 

 

 

 

 

 

 

10.000,00

10.000,00

Aparat za espreso kafu

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00

5.000,00

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

234.000,00

 2. Početna vrednost pokretnih stvari, iz stava 1. ovog oglasa utvrđena je zapisnikom o ponovnom popisu i proceni pokretnih stvari br. 206-433-06-2098/2015-I2C05 od 23.02.2018. godine i iznosi 234.000,00 dinara.

 3. Prodaja pokretnih stvari se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

 4. Na javnom nadmetanju, kao ponuđači ne mogu učestvovati poreski obveznik, zaposleni y Poreskoj upravi i sa njima povezana lica.

 5. Na prvom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja, pokretna stvar se ne može prodati ispod 60% utvrđene početne vrednosti pokretne stvari, odnosno ispod 140.400,00 dinara, osim ako se sa tim pismeno ne saglasi poreski obveznik.

 6.Kupci moraju poneti ličnu kartu, a pravna lica rešenje o registraciji i ovlašćenje    firme da može učestvovati na licitaciji, kao  i dokaz o izmirenim poreskim obavezama / za pravna lica i preduzetnike.

 7. Pokretne stvari nisu opterećene  pravom službenosti.

 8. Roba se prodaje u viđenom stanju, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike robe.

 9. Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000,00 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit (najkasnije 24 sata pre početka licitavije ) u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari. Uplata se vrši na račun Poreske uprave broj: 840-1700845-84, Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate, sa pozivom na broj odobrenja: 97-23-206-105944639V.

 10. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar uplati u roku od 8 dana od dana od kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji pokretne stvari  na račun: 840-1700845-84, Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate, sa pozivom na broj: 97-23-206-105944639V.

 11. U slučaju da kupac pokretne stvari u roku od 8 dana od kada mu je dostavljen zapisnik  o prodaji pokretne stvari ne uplati iznos za koji mu je pokretna stvar prodata, prodaja se u odnosu na tog kupca rešenjem oglašava nevažećom, kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i  ne može biti ponuđač u daljem postupku  prodaje te stvari.  

12. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje, svakim radnim danom u vremenu od 11-14 časova, razgledaju pokretnu stvar, koje je predmet javne prodaje, koja se nalazi u magacinu Regionalnog odeljenja Novi Sad.                                                          

13. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave - Filijala Bačka Topola i internet strani.

 

                                                                                                                DIREKTOR

Goran Panić