Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem

U postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika  "OKTAN" DOO  mesto BELA  CRKVA,  Beogradska B.B., PIB: 100865963  na osnovu člana 104. ZPPPA ("Sl. glasnik RS" br. 80/02.........30/2018) oglašava:

Prodaju pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem

Prvo ročište za prodaju pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem i to:

Pokretne stvari koje imaju registracioni broj:

R.br.

VRSTA

POKRETNE

STVARI

REG.

OZNAKA

MARKA

TIP

BROJ

ŠASIJE

BROJ MOTORA

GODINA PROIZVODNjE

SNAGA MOTORA kW

RADNA ZAPREMINA MOTORA

NOSIVOST kg

PROCENjENA VREDNOST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

PUTNIČKO

VOZILO

VS013-LW

CITROEN

C3 SX   1,4 I

 %

  %

2005

54

1510

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna procenjena vrednost pokretnih stvari je 150 000,00 dinara, vlasništvo "OKTAN" DOO iz BELE CRKVE, popis i procena su izvršeni na osnovu rešenja o prinudnoj naplati poreske obaveze iz pokretnih stvari i rešenja o upisu zaloge broj 241-433-06-804/2016 i 241-433-06-804/2016-1 od 25.02.2016 godine  Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale Vršac.

ODRŽAĆE SE DANA  28.05.2018  godine, sa početkom  u  11,00  časova  u  prostorijama Poreske uprave – Filijale Vršac, F.Milekera 17 u kancalariji broj  7.

Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je zapisnikom o ponovnoj proceni pokretnih stvari broj: 241-433-06-804/2016-3 od  03.04.2018 godine, kao i upisom u APR-Beograd Zl.br. 5022/2016 od 15.04.2016  godine  u ukupnom iznosu od  150.000,00 dinara.

Prodaja pokretnih stvari je usmenim javnim nadmetanjem.

Na ponovljenom prvom ročištu usmenim javnim nadmetanjem pokretna stvar ne može se prodati ispod 60 % od utvrđene početne vrednosti odnosno za iznos manji od  90.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu lična dokumenta radi indentifikacije-lična karta, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica odnosno preduzetnika, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu kupiti stvari. 

Kupac, najbolji ponuđač, je dužan da cenu po kojoj mu je prodata pokretna stvar  uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja ročišta za usmenu javnu prodaju. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom.

Ponuđena pokretna stvar prodaje se u viđenom stanju.

Ponuđena pokretna stvar se može videti do dana licitacije  u vremenu od 8,oo do 10,oo časov, uz predhodnu najavu PORESKOJ UPRAVI-FILIJALI VRŠAC na telefon broj: 013-809-873.

Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave-Filijale Vršac, Odsek Bela Crkva i dostaviti poreskom obvezniku. 

 

 

 

                                                                                                                p.o. Direktor

  Obradio: Z.Jovanović                                                                                                                                                                         Marica Sabo