Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Vrbas u postupku prinudne naplate po Rešenju broj: 2231-433-06-03526/2013--D2A05-30 od 26.09.2013 godine o prinudnoj naplati iz pokretnih stvari poreskog obveznika DOO „FRESHGRO“  iz Srbobrana, PIB 104516254, na osnovu člana 99. i 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS» br. 80/2002... 30/2018), i Zaključka Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijale Vrbas broj: 240-433-06-00948/2018-K2CO2 od 22.05.2018.godine, objavljuje:

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

1. PRVO ROČIŠTE za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 04.06.2018. godine u 11:00 časova u Poreskoj upravi – Filijali Vrbas- kancelarija broj 5.

2. Javnim nadmetanjem prodaju se sledeće pokretne stvari:

Opis

Teretno vozilo

Ranija registarska oznaka

NS022-VY

Marka

PEUGEOT

Tip

BOXTER HDI 335L3H2

Vrsta

Teretno vozilo

Broj šasije

VF3YCAMFC11020222

Broj motora

PSA4HV10TRJ10100329

Godina proizvodnje

2007

Snaga motora

74 KW

Radna zapremina

2198  cm3

Nosivost  u kg

1540

Oblik karoserije i namena

 

Broj putničkih mesta za sedenje

2

Boja karoserije

BELA

Procenjena vrednost (dinara)

348.547,55 dinara

3. Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200 000.00 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari, na račun 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97 - 70 601 104516254  V.

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Poreske uprave nadležne prema sedištu – prebivalištu lica, koje ne može biti starije od 15 dana. Fizička lica su u obavezi da donesu važeću ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje. Lice koje se pojavljuju u ime i za račun drugog lica u obavezi je da donese uredno ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju.

5. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

6. Prodaja pokretnih stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja. Usmenim javnim nadmetanjem smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuje najmanje dva ponuđača. Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari javi samo jedan ponuđač, usmeno javno nadmetanje neće biti održano.

7. Na prvom usmenom javnom nadmetanju pokretne stvari se ne mogu prodati po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti.

8. Pokretne stvari se kupuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju i bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci.

9. Kupac je dužan da iznos, za koji mu je pokretna stvar prodata, uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati ukupan iznos za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

10. Kupac obezbeđuje utovar i prevoz pokretne stvari u prisustvu radnika Poreske uprave.

11. Pokretne stvari se nalaze kod vlasnika i, uz prethodnu najavu kontakt licu, mogu se videti svakog radnog dana do dana održavanja javnog nadmetanja, u periodu od 09:00 časova do 14:00 časova. Kontakt lice Novica Despotović - telefon 064/842 31 72.

12. Oglas o prodaji istaći na oglasnoj tabli Filijale Vrbas i Odseka Srbobran i objaviti na internet strani Poreske uprave i dostaviti poreskom obvezniku.

13. Za dodatne informacije, kontakt telefon 064 8423-172 Odsek za naplatu Filijale Vrbas.

                                                                                                           DIREKTOR

                                                                                                        Tatjana Doknić