Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Javna prodaja neporednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Poreski kalendar

nov 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Javna prodaja neporednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj: 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr.zakon, 62/06 – dr.zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr.zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/2016 i 30/18), oglašava:

JAVNU PRODAJU neporednom pogodbom pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

1. ODREĐUJE SE prodaja neposrednom pogodbom između ponuđača-kupca i Poreske uprave, pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole, 3.000,00 kg sveže kruške,  10.000,00 kg sveže šljive, 1.500,00 sveže nektarine i 17.000,00 sveže breskve.

Prodaja neposrednom pogodbom, po ovom oglasu, održaće se 10.08.2018.godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama  Poreske uprave u Beogradu, Sremska 6, drugi sprat.

Ukupna početna prodajna vrednosti stvari koja se izlaže ovoj prodaji  iznosi 1.199.000,00 dinara, bez PDV-a.

Voće se nalazi u hladnjači, u Begaljici, na adresi Borisa Kidriča broj 146.

Stvari koje se izlažu prodaji, određene su u količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti na posebnoj specifikaciji. Specifikacija stvari  objavljena je na  oglasnoj tabli Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd u Beogradu 27.marta 28-32, magacinu Poreske uprave Leštane ul. Kružni put br. 38, a može  se preuzeti i na  internet adresi purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari i nalazi se u prilogu ovog oglasa, a svakom potencijalnom kupcu biće dostavljen po zahtevu elektronskom poštom. Oglas je objavljen i u dnevnom listu - Srpski telegraf.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Na javnoj prodaji pravo nadmetanja imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja ispune sledeće uslove:      

- uplate depozit u  iznosu od  119.900,00 dinara, na uplatni račun broj: 840-1050804-22, za svrhu učešća u postupku javne prodaje. Depozit mora biti uplaćen najkasnije poslednjeg radnog dana koji prethodi danu održavanja prodaje, a dokaz o uplati dostaviti komisiji za prodaju.

- prijave se za učešće na ovom  javnom nadmetanju popunjavanjem obrasca Prijava za učešće na prodaji neposrednom pogodbom  (dobija se na dan licitacije);

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice kada je podnosilac Prijave pravno lice ili dokaz da je učesnik na usmenom javnom nadmetanju zakonski zastupnik pravnog lica podnosioca Prijave.

- prilože na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na javnoj prodaji.

3. USLOVI PRODAJE

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Roba se prodaje isključivo u ukupnoj količini objavljenoj u oglasu.

Neposrednom pogodbom, oduzete stvari se prodaju kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od početne prodajne vrednosti. Vrednost za koju su oduzete stvari prodate, predstavlja poresku osnovicu za obračun poreza na dodatu vrednost.

Kupac preuzima na sebe obavezu da pomenutu robu preuzme i transportuje o svom trošku u roku od tri dana od dobijanja računa.

Stvari koje se izlažu prodaji kupuju se u postojećem stanju,  tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovedenog postupka prodaje.

Zainteresovana lica robu mogu pogledati dana 10.08.2018.godineod 10:00 do 11:30 časova   u  hladnjači u Begaljici, Borisa Kidriča 146.

Dodatne informacije  i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na broj telefona 011/2638-949, a osobe za kontakt su Bogdan Vitas, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Maja Bajović maja.bajovic@purs.gov.rs