Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava – Filijala Novi Sad 1, u postupku prinudne naplate poreske obaveze iz nepokretnosti poreskog obveznika "GARDI" DOO iz Novog Sada, na osnovu člana 105. i 108. stav 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...30/2018) i člana 192., 193. i 194. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ», br. 33/97,  31/2001 i «Sl.glasnik RS», br. 30/2010 i «Sl.glasnik RS», br.18/2016),  07.09.2018. godine, objavljuje

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja

1. Prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

KO

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost

u dinarima na dan procene

ha

a

m2

 

1.

Poslovni prostor broj 4 - Jedna prostorija zanatstva i ličnih usluga u prizemlju, ulaz broj 9 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1

 

 

492

 

Novi Sad II

 

 

 

 

 

 

33

 

 

6. 718.080,60

 

2.

Jednosoban stan broj 19 - u potkrovlju, ulaz broj 9/2 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1

492

 

Novi Sad II

 

 

 

 

 

31

 

3.290.364,18

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

10.008.444,78

 

 

Nepokretnosti su upisane kao svojina poreskog obveznika "GARDI" DOO iz Novog Sada (obim udela 1/1) u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti u Novom Sadu, u listu nepokretnosti broj: 2764, za K.O.Novi Sad II, i predstavljaju dve posebne celine.

Nepokretnosti poreskog obveznika su opterećene zakonskim založnim pravom – hipotekom prvog reda u korist Republike Srbije – Poreske uprave – Filijale Novi Sad 1 u ukupnom iznosu  od  23.046.302,42 dinara i pripadajućom kamatom do dana isplate celokupnog duga, kod poreskog obveznika " GARDI " DOO,  PIB: 100238516, MB: 08181497 iz Novog Sada, ul. Temerinska br.102na osnovu rešenja Ministarstva finansija Poreske uprave Filijale Novi Sad 1  broj: 301- 433-6997/2011-30-131-1 od  20.07.2011. godine, 301-433-7818/2011-30-131-1 od 05.10.2011. godine, 301-433-8612/2011-30-132/36-1 od 25.10.2011. godine, 301-433-8564/2011-30-132/36-1 od 05.10.2011. godine, 301-433-1152/2012-30-131-1 od 09.03.2012. godine, 301-433-1396/2012-30-131-1 od 09.03.2012. godine, 301-433-3860/2012-30-131-2 od 14.11.2012. godine, 301-433-2166/2012-30-131-2 od 14.11.2012. godine, 301-433-7417/2012-30-131-1 od 06.12.2012. godine, 301-433-3247/2012-30-131-2 od 15.11.2012. godine, koja su nakon pravosnažnosti upisana u list nepokretnosti broj 2764 K.O. Novi Sad II dana 13.08.2012. godine, 21.05.2013. godine, 12.09.2013. godine, 29.09.2015. godine, 26.11.2015. godine

2. Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja će se održati  18.09.2018. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalne grupe za edukaciju, Edukativnog centra u Novom Sadu ul. Futoška br. 35, soba br. 24.

3. Početna vrednost nepokretnosti utvđena je konačnim rešenjem ove Filijale broj: 2231-433-10-05275/2018-K2A06-4 od 23.08.2018 godine i  iznosi, za nepokretnost pod R.br.1 Poslovni prostor broj 4 - Jedna prostorija zanatstva i ličnih usluga u prizemlju, ulaz broj 9 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, novčanu vrednost od  6.718.080,60 dinara i za nepokretnost pod Rbr.2  Jednosoban stan broj 19 - u potkrovlju, ulaz broj 9/2 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, novčanu vrednost od 3.290.364,18 dinara, koje se prodaju kao odvojene celine.

4. Prodaja nepokretnosti vrši se putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja najkasnije do petka 14.09.2018.godine, polože depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, za  nepokretnost pod R.br.1. Poslovni prostor broj 4 - Jedna prostorija zanatstva i ličnih usluga u prizemlju, ulaz broj 9 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, u iznosu od 335.904,03 dinara, i za nepokretnost pod R.br.2.  Jednosoban stan broj 19 - u potkrovlju, ulaz broj 9/2 u zgradi broj 1, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, u iznosu od 164.518,21 dinara na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja 97 92223100238516N, čime stiču status zainteresovanog ponuđača.

6. Na prvom usmenom javnom nadmetanju nepokretnosti se ne mogu prodati ispod 75% utvrđene početne vrednosti.

7. Kupci ne mogu biti poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao i sa njima povezana lica. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih nepokretnosti, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.   

8. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu važeću ličnu kartu, a pravna lica  odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica,  ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju, kao i uverenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 15 dana, od održavanja javne prodaje (važi za sve učesnike javnog nadmetanja). 

9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je nepokretnost prodata, umanjenu za iznos uplaćenog depozita, uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem  oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci.

10.  Na nepokretnosti prodatoj javnim nadmetanjem ne postoji pravo reklamacije.

11. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet javne prodaje u ponedeljak 17.09.2018. godine u periodu od 10-12 časova. Razgledanje nepokretnosti se zbog obezbeđivanja ulaska u prostorije najavljuje kod inspektora koji vodi postupak javne prodaje nepokretnosti u poreskoj upravi, Filijali Novi Sad 1 u Novom Sadu, Modene br.7 ili putem telefona na brojeve: 021/4801-587 ili 064/87-42-442 u radno vreme, do isteka termina za razgledanje nepokretnosti. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na napred navedene brojeve telefona. 

11. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Novi Sad 1, na internet strani Poreske uprave i dnevnom listu "KURIR" dana 12.09.2018.