Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja - treći put

Oglas o prodaji nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja - treći put

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Vlasotince, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti kao sredstva obezbeđenja naplate sekundarne poreske obaveze, poreskog obveznika Zorana S. Kostića iz s. Dobroviš, Opština Vlasotince, zakonskog zastupnika GPD „Investgradnja Dobroviš“ DOO, ul. Solunskih boraca br. 14, PIB: 104532752, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...........30/2018),  objavljuje,

 

Oglas o prodaji nepokretnosti

putem prvog usmenog javnog nadmetanja

treći put

 

1.TREĆE ROČIŠTE, za prodaju nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja i to:

  1. R.
  2. br.

Opis nepokretnosti

Broj

K.P.

 

Katastarska opština

 

 

Obim udela

Površina prema katastru

Ukupna procenjena vrednost u dinarima

Procenjena vrednost prema obimu udela u dinarima

 

ha

a

m2

 

 

1.

Pašnjak 6.klase - Stranjevo

3537

Dobroviš

1/2

 

5

36

1 147,04

573,52

2.

Šuma 4.klase - Stranjevo

3538

Dobroviš

1/2

 

63

71

238 147,98

119 073,99

3.

Šuma 4.klase -   Pujin Del

2820

Dobroviš

1/1

 

18

84

70 423,92

70 423,92

4.

Šuma 4.klase -   Pujin Del

2823

Dobroviš

1/1

 

9

78

36 557,64

36 557,64

5.

Šuma 6.klase - Straničin put

2935

Dobroviš

1/1

 

9

39

35 099,82

35 099,82

6.

Šuma 5.klase - Padina

2942

Dobroviš

1/1

 

12

03

44 968,14

44 968,14

7.

Šuma 4.klase - Padina

2967

Dobroviš

1/1

 

11

08

41 417,04

41 417,04

8.

Šuma 4.klase - Padina

2968

Dobroviš

1/1

 

24

05

89 898,90

89 898,90

9.

Šuma 4.klase -   Pujin Del

2991

Dobroviš

1/1

 

9

07

33 903,66

33 903,66

10.

Šuma 4.klase -   Pujin Del

3003

Dobroviš

1/1

 

46

30

173 069,40

173 069,40

11.

Šuma 4.klase - Milašinovo

3007

Dobroviš

1/1

 

13

62

50 911.56

50 911.56

12.

Livada 7.klase -Milašinovo

3016

Dobroviš

1/1

 

3

09

923,91

923,91

13.

Šuma 5.klase -Milašinovo

3017

Dobroviš

1/1

 

8

77

32 782,26

32 782,26

14.

Pašnjak 4.klase -Milašinovo

3026/1

Dobroviš

1/1

 

6

07

1 298,98

1 298,98

15.

Šuma 4.klase -Milašinovo

3031

Dobroviš

1/1

 

4

10

15 325,80

15 325,80

16.

Livada 7.klase - Milašinovo

3032

Dobroviš

1/1

 

3

42

1 022,58

1 022,58

17.

Šuma 3.klase -Milašinovo

3035

Dobroviš

1/1

 

5

86

21 904,68

21 904,68

18.

Pašnjak 6.klase -Milašinovo

3037

Dobroviš

1/1

 

5

30

1 134,20

1 134,20

19.

Voćnjak 4.klase -Milašinovo

3062

Dobroviš

1/1

 

14

17

6 815,77

6 815,77

20.

Šuma 6.klase -Milašinovo

3063

Dobroviš

1/1

 

18

37

68 667,06

68 667,06

21.

Njiva 6.klase -Milašinovo

3064

Dobroviš

1/1

 

30

51

9 736,20

9 736,20

22.

Njiva 7.klase -Milašinovo

3067

Dobroviš

1/1

 

12

53

4 009,60

4 009,60

23.

Livada 7.klase -Milašinovo

3068

Dobroviš

1/1

 

3

46

1 034,54

1 034,54

24.

Voćnjak 5.klase - Pujin Del

3080

Dobroviš

1/1

 

2

60

1 250,60

1 250,60

25.

Njiva 6.klase -    Pujin Del

3081

Dobroviš

1/1

 

12

96

4 147,20

4 147,20

26.

Njiva 6.klase -       Kod kuće

3086

Dobroviš

1/1

 

9

29

2 972,80

2 972,80

27.

Njiva 6.klase -    Pujin Del

3088

Dobroviš

1/1

 

13

17

4 214,40

4 214,40

28.

Pašnjak 6.klase Padina

3092

Dobroviš

1/1

 

14

67

3 139,38

3 139,38

29.

Njiva 7.klase -   Padina

3093

Dobroviš

1/1

 

22

91

7 331,20

7 331,20

30.

Livada 6.klase - Padina

3094

Dobroviš

1/1

 

22

80

6 817,20

6 817,20

31.

Njiva 7.klase - Padina

3095

Dobroviš

1/1

 

14

92

4 774,40

4 774,40

32.

Vinograd 6.klase -Pujin Del

3100

Dobroviš

1/1

 

2

14

2 285,52

2 285,52

33.

Livada 6.klase -Jankino

3103

Dobroviš

1/1

 

3

62

966,54

966,54

34.

Njiva 7.klase -Pliskaviče

3107

Dobroviš

1/1

 

15

87

5 078,40

5 078,40

35.

Livada 6.klase -Pliskaviče

3107

Dobroviš

1/1

 

 

21

62,79

62,79

36.

Šuma 5.klase -Kladanac

3298

Dobroviš

1/1

 

8

11

30 315,18

30 315,18

37.

Voćnjak 4.klase -Pliskaviče

3627

Dobroviš

1/1

 

3

24

1 558,44

1 558,44

38.

Njiva 6.klase - Rosulje

3631

Dobroviš

1/1

 

23

48

7 513,60

7 513,60

39.

Njiva 6.klase - Rosulje

3655

Dobroviš

1/1

 

5

15

1 648,00

1 648,00

40.

Livada 6.klase -Rosulje

3656

Dobroviš

1/1

 

3

81

1 139,19

1 139,19

41.

Šuma 4.klase -Stranjevo

4587

Dobroviš

1/1

 

14

30

53 453,40

53 453,40

42.

Njiva 6.klase -Stranjevo

4588

Dobroviš

1/1

 

6

51

2 099,20

2 099,20

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

1 120 995,12

1 001 347,61

Nepokretnosti su kao vlasništvo poreskog obveznika Zorana S. Kostića iz s. Dobroviš, Opština Vlasotince, zakonskog zastupnika GPD „ Investgradnja Dobroviš“ DOO, ul. Solunskih boraca br. 14, PIB: 104532752, upisane u prepis lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Vlasotince, broj: 98. K.O. Dobroviš i broj: 99. K.O. Dobroviš.

Prodaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 28.09.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova u Poreskoj upravi – Filijali Vlasotince u ulici Trg Oslobođenja br.1, u kancelariji broj:12.

2. Početna vrednost nepokretnosti utvrđena je na osnovu rešenja Ministarstva finansija  – Poreske uprave – Filijale Vlasotince broj:113-433-01536-4/2018 od 25.06.2018. godine i na dan procene iznosi 1.001.347,61 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, što iznosi 50.067,38 dinara, na računu broj 840-1700845-84 sa pozivom na broj 97-67-113-104532752N.

5. Na ovom ročištu, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod 75 % utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, odnosno ispod 751.010,71 dinara.

6. Usmeno javno nadmetanje održaće se ukoliko budu učestvovala najmanje dva ponuđača.

7. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Fizička lica su u obavezi da ponesu važeću ličnu kartu a preduzetnici i pravna lica odgovarajuću dokumentaciju o registraciji preduzetničke radnje odnosno pravnog lica kao i potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze pribavljene od nadležne Filijale Poreske uprave. Lica koja se pojavljuju za ime i za račun drugih lica u obavezi su da donesu i ovlašćenja za učešće na javnom nadmetanju.

8. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci nepokretnosti, zabrana se odnosi i na njihovo davanje u zakup, poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja(član 111. Stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje te nepokretnosti u periodu od šest meseci

10. Prodaja nepokretnosti se vrši u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

11. Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je izložena prodaji, ima prvenstvo nad najpovoljnijim ponuđačem  na usmenom javnom nadmetanju ako po zaključenju usmenog javnog nadmetanja izjavi na zapisnik o prodaji nepokretnosti da nepokretnost kupuje pod istim uslovima .

12. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave – Filijale Vlasotince, na internet strani Poreske uprave, dnevnom listu „Danas“ i dostaviti poreskom dužniku, zstupniku po službenoj dužnosti, založnim poveriocima i licima koja imaju pravo preče kupovine na nepokretnosti koja je predmet prodaje.

13. Sve bliže informacije mogu se dobiti na telefon br. 016 875 012 a nepokretnosti izložene javnoj prodaji mogu se razgledati do dana održavanja javne prodaje.

                                                                                           Direktor Filijale

                                                                                                                     Dragica Milenković