Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe - prvi put

Oglas o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe - prvi put

Broj: 128-433-10-14076/2017-D5AO5 OG-1-1 NP

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Niš, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika DOO „MARKETINŽENjERING“ sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 25, I sprat, lok. 108, PIB 102492249, na osnovu člana 105. i 108. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/2002...30/2018), dana 20.09.2018. godine, objavljuje

 

Oglas o prodaji nepokretnosti putem

neposredne pogodbe - prvi put

1. Prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem neposredne pogodbe i to:

R.

br.

Opis nepokretnosti

Ulica i broj

Broj K.P

Katastarska opština

Obim udela

Površina prema katastru

Utvrđena početna

vrednost  nepokretnosti u dinarima na dan procene

ha

a

m2

1

Stan broj 64

Romanijska 15

806/4

Niš-Ćele Kula

1/1

 

00

72

7.912.409,76

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

7.912.409,76

održaće se dana 08.10.2018. godine, sa početkom u 11:30 časova, u Poreskoj Upravi Filijali Niš ulica Nikole Pašića broj 24, kancelarija broj 119. Nepokretnost pod rednim brojem 1  iz tačke 1. Oglasa  je upisana u prepisu Lista nepokretnosti broj 13554 kod Republičkog geodetskog zavoda-Službe za katastar nepokretnosti u Nišu za KO Niš-Ćele Kula kao svojina sa obimom udela od 1/1 poreskog obveznika DOO „MARKETINŽENjERING“ sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 25, I sprat, lok. 108, PIB 102492249.

2. Potencijalni kupci su dužni da najkasnije do 10:00 časova istog dana dostave prijavu za učešće, lično,na pisarnici Poreske uprave-Filijale Niš ili preporučenom pošiljkom na adresu Poreska uprava - Filijala Niš, ulica Nikole Pašića broj 24. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

3. Početna vrednost nepokretnosti iz tačke utvrđena je pravosnažnim rešenjem Ministarstva finansija - Poreske uprave-Filijale Niš broj: 128-433-10-14076/2017-D5AO5-8 od 13.02.2018. godine i na dan procene iznosi 7.912.409,76 dinara.

4. Prodaja neposrednom pogodbom će se održati osmog dana od dana objavljivanja oglasa o prodaji ove nepokretnosti neposrednom pogodbom, u službenim prostorijama Ministarstva finansija, Poreske uprave - Filijale Niš, ulica Nikole Pašića broj 24, Niš, a najkasnije u roku od 6 meseci od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, odnosno najkasnije do 24.10.2018.godine.

5. Prodaja nepokretnosti se vrši putem neposredne pogodbe.

6. Postignuta cena neposrednom pogdbom uvećava se za PDV-e koji se obračunava po stopi od 20% a kupac nepokretnosti dužan je da uplati postignutu cenu sa obračunatim PDV-om.

7. Ponuđači su dužni da pre početka prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom uplate depozit u visini 5% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97 38128102492249 N.

8. Opredeljena nepokretnost nije opterećena pravom službenosti, niti drugim teretima nepokretnosti. Nepokretnost se kupuje u viđenom stanju, bez prava reklamacije.

9.Prodaja nepokretnosti  neposrednom pogodbom se ne može obaviti po ceni nižoj od jedne trećine  utvrđene ukupne početne vrednosti nepokretnosti, tj. po ceni nižoj od 2.637.469,92  dinara.

10. Kupci ne mogu biti, po osnovu neposredne pogodbe, poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao ni sa njima povezana lica. Zabrana za ova lica odnosi se i na preprodaju kupljene nepokretnosti, njeno davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana od dana po izvršenoj prodaji.

11. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zaključenja prodaje neposrednom pogodbom (član 111. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom.

12. Po okončanju prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, Poreska uprava donosi rešenje o prodaji nepokretnosti.

13. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Poreske uprave-Filijale Niš i u dnevnom listu ,,DANAS,,

14. Kontakt telefon: 018/292-608, lokal 119

                                                                                                                       DIREKTOR

 

                                                                                                                 Mića Jeremić