Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija -Poreska uprava-Filijala Kruševac, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretne imovine poreskog obveznika "ADAPTACIJE" D.O.O., iz KRUŠEVCA, po rešenju br. 052-433-16-04653/2016 od 22.02.2016. godine,  ,  na osnovu člana  99. i člana 104. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  („Sl. Glasnik RS“ br. 80/2002, ...., 30/2018), objavljuje:

 Oglas o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

1. ODREĐUJE SE  prvo ročište za prodaju pokretne imovine putem usmenog  javnog nadmetanja, poreskog dužnika "ADAPTACIJE" D.O.O., sa sedištem u KRUŠEVCU, VOJVODE MIŠIĆA 166, PIB: 106627958, mat.br. 20647345, i to za sledeću pokretnu stvar koja ima registracioni broj:

Opis pokretne stvari

Reg.

oznaka

/broj

Marka

Tip

Broj šasije

Broj motora

Godina proizvodnje

Snaga motora u KW

Radna zapre

mina motora u ccm

Težina

Kg

Boja vozila

Procenjena vrednost u dinarima

 

Putničko vozilo

 

KŠ 060-PZ

PEUGEOT

508

2.0 HDI

VF38DRHF8AL028317

PSARH0110DYXH4103465

2011

103

1997

1430

9M Crna metalizirana

860.520,00

 

Putničko vozilo

 

KŠ 075-NB

PEUGEOT

307 CC

135

VF33BRFNC83527245

PSARFN10LH2D1032318

2004

100

1997

1300

9B

Siva svetla metalizirana

303.110,00

Ukupan iznos procenjene vrednost pokretnih stvari u dinarima

1.163.630,00

Prodaja će se održati dana  14.11.2018. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama Poreske uprave - Filijale Kruševac u Kruševcu, Trg Despota Stefana br.2, na drugom spratu, u kancelariji br. 23.

2. Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je posebnim zapisnikom o popisu i proceni broj 052-433-16-04653/2016-006, od 09.10.2018. godine u ukupnom iznosu od 1.163.630,00 dinara. Na prvom usmenom javnom nadmetanju pokretne stvari se ne mogu prodati po ceni nižoj od 60% utvrđene vrednosti. Prodajna cena predstavlja osnovicu za obračun poreza na dodatu vrednost, koji plaća kupac po poreskoj stopi od 20%.

3. Ponuđači su dužni da pre početka usmenog javnog nadmetanja polože depozit u visini od 10% utvrđene početne vrednosti nepokretnosti, na račun Poreske uprave broj: 840-1700845-84 Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate  sa  pozivom  na  broj  97  42-052-106627958, šifra plaćanja 253.

4. Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju kupuju se u viđenom stanju, bez mogućnosti njihovog vraćanja, ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

5.Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje, svakim radnim danom u vremenu od 11-14 časova, razgledaju pokretne stvari, koje su predmet javne prodaje, na adresi: Kruševac, Čupićeva 1/8. Osoba za kontalt: poreski službenik, Aleksandar Milanović, kontakt telefon: 037-412-341.

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja dostave potvrdu da nemaju dospele a neizmirene poreske obaveze. Fizička lica su u obavezi da ponesu ličnu dokumentaciju-ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju.

7. Poreski obveznik,  lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica,  ne mogu biti kupci pokretnih stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

8. Kupac-najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari  uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevežećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari.

9. Kupac obezbeđuje utovar, odnosno prevoz, u prisustvu službenika Poreske uprave.

10. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Kruševac, na internet strani i dostaviti poreskom obvezniku.              

             

                                                        

DIREKTOR

 

      Veroljub Vučićević