Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Prodaja rashodovanih otpadnih osnovnih sredstava Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad sa pripadajućim organizacionim jedinicama i Centra za velike poreske obveznike Beograd, putem prikupljanja pisanih ponuda

Prodaja rashodovanih otpadnih osnovnih sredstava Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad sa pripadajućim organizacionim jedinicama i Centra za velike poreske obveznike Beograd, putem prikupljanja pisanih ponuda

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE

 REGIONALNO ODELjENjE ZA MATERIJALNE RESURSE  NOVI SAD

oglašava:

 

Prodaja rashodovanih otpadnih osnovnih sredstava Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za

materijalne resurse Novi Sad sa pripadajućim organizacionim jedinicama i Centra za velike poreske obveznike Beograd, putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Prodaja rashodovanih, neupotrebljivih - otpadnih osnovnih sredstava  će se održati dana 30.11.2018. godine u 12,00 časova u prostorijama Poreske uprave, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju, ulica Futoška broj 35, Novi Sad.

Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2018. godine do 11,00 časova

Predmet prodaje su rashodovana, neupotrebljiva - otpadna osnovna sredstva korisnika Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad sa pripadajućim organizacionim jedinicama i Centra za velike poreske obveznike Beograd, koje je izgubilo prvobitnu upotrebnu vrednost, po spisku datom u dokumentaciji. Rashodovana, neupotrebljiva - otpadna osnovna sredstva, koja se prodaju kao kabasti otpad indeksnog broja 20 03 07 iz Kataloga otpada, bez prava na eventualno korišćenje. 

Otpadna osnovna sredstva se prodaju zbirno, u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

U predmet prodaje ulaze sledeća osnovna sredstva: ormani, stolovi, stolice razne, fotelje i ostali kancelarijski nameštaj. Spisak svih predmeta prodaje sa lokacijama gde su skladištena mogu se dobiti na zahtev od osobe za kontakt. Predmeti prodaje su privremeno uskladišteni u magacinu Poreske uprave u Novom Sadu, Sentandrejski put 165 i organizacionim jedinicama  Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad..

U ponudi se navodi cena po kilogramu otpadnih osnovnih sredstava, pod uslovom da preduzetnik ili privredno društvo ispunjava zakonom propisane uslove za postupanje sa otpadom - sekundarnim sirovinama, u postupku javnog oglašavanja, odnosno prikupljanja ponuda.

Ukoliko bude primljeno više ponuda sa istom cenom po kilogramu, ugovor će biti zaključen sa ponuđačem koji će biti izabran putem žreba. Način žrebanja bliže je opisan u dokumentaciji.

Uslovi za učešće u postupku, kao i ostale infirnmacije zainteresovani mogu dobiti u dokumentavciji koja se može preuzeti sa internet stranice naručioca: http://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/javna-prodaja-pokretnih-i-nepokretnih-stvari.html, lično na adresi Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, kancelarija br. 31. prizemlje, uz priloženo ovlašćenje, ili elektronskom poštom slanjem zahteva na mejl: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs.

Osoba za kontakt je Srđan Miladinović, tel. 021/487-4321, mobilni 064/874-2444.