Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Bačka Palanka, u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika Marka Zeljkovića TAKSI M iz Bačke Palanke na osnovu člana 99. i 104. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/02,…30/2018), donosi:

 Oglas o prodaji pokretnih  stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Prvo ročište za prvu javnu prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate poreske obaveze putem usmenog javnog nadmetanja za sledeće pokretne stvari:

1. Putničko vozilo registarski oznaka BP 017-ČL, marka CITROEN, tip XSARA PICASSO, broj šasije VF7CHNFVB39331194, broj motora NFV10FX3FPSA1626556, godina proizvodnje 2002, snaga motora u KW 70, radna zapremina u cm3 1587, svojina poreskog obveznika  Marka Zeljkovića  TAKSI M, sa sedištem u Bačkoj Palnci, ulica i broj Radnička 14, koji  nije  evidentiran kao obveznik PDV. 

ODRŽAĆE SE dana 20.12.2018. godine, sa početkom u 8,00 časova, u kancelariji Filijale Bačka Palanka, ulica i broj Kralja Petra Prvog 14, soba broj 26, II sprat.

 Početna vrednost pokretnih stvari iznosi:   

R. B.

Vrsta  pokretne stvari

Reg. oznaka/broj

 

marka

 

Tip

Broj šasija

 

Broj motora

 

Godina proizvodnje

 

Snaga motora u KW

 

 

Rad. zap. motora u cm

Procenjena vrednost u din.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

Putničko vozilo

 

BP017-ČL

 

CITROEN

 

XSARA PICASSO

 

VF7CHNFVB39331194

 

NFV10FX3FPSA1626556

 

2002.

 

70

 

1587

162.000,00

Prodaja pokretnih stvari se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

Na ovom ročištu pokretne stvari ne mogu se prodati po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti, odnosno ispod  97.200,00 dinara stvari  pod rednim brojem 1.

Pokretne stvari izložene javnoj prodaji kupuju se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

Za učestvovanje u javnoj prodaji ne polaže se depozit, a prilaže se uverenje o isplaćenim poreskim obavezama izdato od strane Poreske uprave kao i dokumenta o identifikaciji učesnika u prodaji.

Na ovoj  javnoj prodaji ne mogu učestvovati kao ponuđači sam poreski obveznik čiji se dug naplaćuje, lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao i sa njima povezana lica.

Zabrana za ova lica odnosi se i na preprodaju kupljene pokretne stvari, njeno davanje  u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana od dana zaključenja ove javne prodaje.   

 Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika o prodaji pokretnih stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca, rešenjem oglašava nevažećom,  a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.    

Stvari izložene javnoj prodaji mogu se videti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 11,00 časova. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Bačka Palanka.Kontakt telefon Filijale Bačka Palanka 021/7551304 i 064/8423069.

 

 

 

                                                                                                              P.O. DIREKTOR

                                                                                                                

                                                                                                              Vladimir Čolović