Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas o prodaji pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

034-433-06-06503/2018

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Čačak u postupku prinudne naplate po Rešenju broj: 034-433-06-06503/2018 od 02.10.2018. godine o prinudnoj naplati iz pokretnih stvari poreskog obveznika „FULL ČISTO“ DOO iz Čačka, PIB 106 667 328, na osnovu člana 104. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS» br. 80/2002 ... 30/2018),  dana 03.01.2019. godine, objavljuje:

O G L A S

o prodaji pokretnih stvari

putem usmenog javnog nadmetanja

1. DRUGO ročište za prodaju pokretne stvari putem usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 11.01.2019. godine u 11:00 časova u Poreskoj upravi – Filijali Čačak, Gradsko šetalište 22. - kancelarija broj 18.

2. Javnim nadmetanjem prodaje se sledeća pokretna stvar:

Kategorija

TERETNO VOZILO

Registarska oznaka

ČA 051-NI

Marka

FIAT

Tip

DOLBO 1.3 MJTD BASE

Broj šasije

ZFA22300005275430

Broj motora

188A90000319176

Godina proizvodnje

2004.

Snaga motora

51kw

Radna zapremina

1 248 cm3

Broj sedišta za sedenje

2

Masa

1300 kg

Nosivost

550 kg

Boja

1B ŽUTA SVETLA

Procenjena vrednost

146 170.10 dinara

3. Prodaja pokretne stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja. Usmenim javnim nadmetanjem smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuje najmanje dva ponuđača.

4.  Na drugom usmenom javnom nadmetanju, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 30% utvrđene početne vrednosti, osim ako se poreski obveznik pismeno saglasi sa prodajom pokretne stvari za iznos koji je manji od 30% utvrđene početne vrednosti.

Prodajna cena predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji plaća kupac po poreskoj stopi od 20%.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da donesu važeću ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje. Lica koja se pojavljuju u ime i za račun drugih lica u obavezi su da donesu i ovlašćenja za učešće na javnom nadmetanju.

6. Na usmenom javnom nadmetanju  mogu učestvovati samo lica koja dostave uverenje o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Poreske uprave nadležne prema sedištu – prebivalištu lica, koje ne može biti starije od 15 dana od dana izdavanja. 

7. Poreski obveznik i lica zaposlena u Poreskoj upravi, kao i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci pokretnih stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

8. Pokretna stvar se kupuje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju i bez  mogućnosti njenog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci.

9. Kupac je dužan da iznos za koji mu je pokretna stvar prodata, uvećan za 20% PDV-a uplati u roku od 8 dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji pokretne stvari,  na račun broj: 840-1700845-84, sa pozivom na broj odobrenja  97 - 21 034 106667328 V. Ako kupac u određenom roku ne uplati ukupan iznos za koju mu je pokretna stvar prodata, prodaja se odnosu na tog kupca oglašava nevažećom i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

10. Pokretna stvar se preuzima u prisustvu radnika Poreske uprave, a kupac obezbeđuje prevoz pokretne stvari.

11. Pokretna stvar se može videti svakog radnog dana do dana održavanja javnog nadmetanja, u periodu od 09:00 časova do 14:00 časova uz prethodnu najavu poreskom izvršitelju na telefon 064/842-37-38.

12. Oglas o prodaji istaći na oglasnoj tabli Filijale, objaviti na internet strani Poreske uprave i dostaviti poreskom obvezniku.

13. Za dodatne informacije kontakt telefon 032 346-613 - Odsek za naplatu Filijale Čačak.

                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                       Miodrag Popović