Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Bečej,  po službenoj dužnosti, na osnovu člana 16. st. 1. tačka 4, st. 3. i 4. i člana 160. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Službeni glasnik RS'', broj 80/2002...95/2018),  dana 11.01.2019. godine, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku "BIO-ECO ELECTRO" DOO, PIB: 106729713, sa poslednjim prijavljenim sedištem u Bečeju, ul. Petrovoselski put br. 107,  POSTAVLjA SE zastupnik po službenoj dužnosti - advokat ALEKSANDAR MARKOV iz Bečeja, ul. Dositejeva br. 2, JMBG: 2505958830019, u poreskom postupku  prinudne naplate javnih prihoda, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijale Bečej, broj: 208-433-10-02853/2018-K2S02 od 25.12.2018. godine, zbog toga što poreski obveznik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, a njegovo učešće je obavezno.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost sve dok  poreski obveznik sam ne otpočne sa učešćem u poreskom postupku ili ne odredi  zastupnika koji će ga zastupati u poreskom postupku.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana  nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom  o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku («Sl. glasnik RS», br. 55/2004 i 59/2013).

4. Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

                                                       O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Bečej, pokrenula je poreski postupak redovne naplate dospelih a neplaćenih javnih prihoda donošenjem sl. opomena:

- opomena br. 208-433-01-1/2014-4410-I2B05 od 17.10.2014. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2015-1012-I2B05 od 11.03.2015. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2015-2046-I2B05 od 18.05.2015. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2015-5329-I2B05 od 02.11.2015. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-253-I2B05 od 15.01.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-1657-I2B05 od 24.03.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-2083-I2B05 od 18.04.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-2687-I2B05 od 06.06.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-2871-I2B05 od 21.06.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-3191-I2B05 od 20.07.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-3725-I2B05 od 05.09.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-4229-I2B05 od 22.09.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-4599-I2B05 od 20.10.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-5038-I2B05 od 17.11.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2016-5305-J2B05 od 19.12.2016. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-340-J2B05 od 07.02.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-603-J2B05 od 22.02.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-900-J2B05 od 17.03.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-1490-J2B05 od 21.04.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-1925-J2B05 od 22.05.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-2168-J2B05 od 19.06.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-2666-J2B05 od 17.08.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-3090-J2B05 od 12.10.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-3137-J2B05 od 17.10.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-3811-J2B05 od 21.11.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-1/2017-4116-J2B05 od 26.12.2017. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-102-K2S02 od 16.01.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-431-K2S02 od 26.02.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-849-K2S02 od 04.04.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-1001-K2S02 od 07.05.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-1368-K2S02 od 18.06.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-1641-K2S02 od 19.07.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-1877-K2S02 od 17.08.2018. god.

- opomena br. 208-433-01-00006-2018-2127-K2S02 od 20.09.2018. god.

protiv  poreskog obveznika iz dispozitiva ovog zaključka. Kako poreski obveznik nije izmirio dug po opomenama koje su mu uredno dostavljene, i to:

- dana 21.10.2014. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2014-4410-I2B05 od 17.10.2014. god.

- dana 13.03.2015. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2015-1012-I2B05 od 11.03.2015. god.

- dana 21.05.2015. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2015-2046-I2B05 od 18.05.2015. god.

- dana 19.11.2015. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2015-5329-I2B05 od 02.11.2015. god.

- dana 02.02.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-253-I2B05 od 15.01.2016. god.

- dana 11.04.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-1657-I2B05 od 24.03.2016. god.

- dana 04.05.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-2083-I2B05 od 18.04.2016. god.

- dana 22.06.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-2687-I2B05 od 06.06.2016. god.

- dana 07.07.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-2871-I2B05 od 21.06.2016. god.

- dana 12.08.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-3191-I2B05 od 20.07.2016. god.

- dana 21.09.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-3725-I2B05 od 05.09.2016. god.

- dana 10.10.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-4229-I2B05 od 22.09.2016. god.

- dana 24.10.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-4599-I2B05 od 20.10.2016. god.

- dana 24.11.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-5038-I2B05 od 17.11.2016. god.

- dana 21.12.2016. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2016-5305-J2B05 od 19.12.2016. god.

- dana 14.02.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-340-J2B05 od 07.02.2017. god.

- dana 10.03.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-603-J2B05 od 22.02.2017. god.

- dana 23.03.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-900-J2B05 od 17.03.2017. god.

- dana 10.05.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-1490-J2B05 od 21.04.2017. god.

- dana 25.05.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-1925-J2B05 od 22.05.2017. god.

- dana 06.07.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-2168-J2B05 od 19.06.2017. god.

- dana 21.08.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-2666-J2B05 od 17.08.2017. god.

- dana 30.10.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-3090-J2B05 od 12.10.2017. god.

- dana 03.11.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-3137-J2B05 od 17.10.2017. god.

- dana 07.11.2017. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-3811-J2B05 od 21.11.2017. god.

- dana 12.01.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-1/2017-4116-J2B05 od 26.12.2017. god.

- dana 01.02.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-102-K2S02 od 16.01.2018. god.

- dana 15.03.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-431-K2S02 od 26.02.2018. god.

- dana 20.04.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-849-K2S02 od 04.04.2018. god.

- dana 25.05.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-1001-K2S02 od 07.05.2018. god.

- dana 05.07.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-1368-K2S02 od 18.06.2018. god.

- dana 04.08.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-1641-K2S02 od 19.07.2018. god.

- dana 04.09.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-1877-K2S02 od 17.08.2018. god.

- dana 09.10.2018. godine dostavljena opomena br. 208-433-01-00006-2018-2127-K2S02 od 20.09.2018. god,

niti je podneo zahtev za odloženo plaćanje poreskog duga, Poreska uprava Filijala Bečej pokrenula je dana 25.12.2018. godine postupak prinudne naplate dospelih a neplaćenih javnih prihoda donošenjem Rešenja broj 208-433-10-02853/2018-K2S02 o prinudnoj naplati poreske obaveze iz nepokretnosti poreskog obveznika.

Dana 26.12.2018.godine pokušano je uručenje navedenog rešenja i sačinjenje zapisnika o popisu i proceni nepokretnosti, ali poreski obveznik nije zatečen na poslednjoj prijavljenoj adresi. Uručenje istog rešenja je pokušano i na poslednjoj prijavljenoj adresi zakonskog zastupnika poreskog obveznika, ali isti nije tamo zatečen. Istog dana zakonskom zastupniku je ostavljen poziv u poštanskom sandučetu da se javi u prostorije Poreske uprave Filijale Bečej dana 28.12.2018. god, što takođe nije učinio. Iz tog razloga stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  da Poreska uprava u konkretnom predmetu postavi poreskom obvezniku zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja i okončanja pokrenutog postupka.

Stoga je, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj  administraciji, donet zaključak kao u dispozitivu.

Visina novčane nagrade i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su  Tarifom  o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku («Sl. glasnik RS», br. 55/2004 i 59/2013).

Protiv ovog zaključka  nije dopuštena posebna žalba, shodno članu 16.stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.                                                                                                                      

                                                                                                                           P.O. DIREKTOR

                                                                                                                           Dragan Đurović